Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Deklarationstjänsten för import

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Deklarationstjänsten för import.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Deklarationstjänsten för import kan du skicka mejl till Tullens registratorskontor (kirjaamo@tulli.fi). Du kan också göra importdeklarationen på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Du kan också befullmäktiga ett ombud, till exempel ett speditionsföretag eller en annan person, att göra importdeklarationen för din räkning.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömningen av tillgängligheten har Tullen iakttagit tillgänglighetsriktlinjerna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet som gäller tjänsten. Kontakta oss om du upptäcker ett problem med tjänsten som inte nämns i förteckningen.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Dessa problem kommer att åtgärdas.

 • Tangentbordsfokuseringen är oklar i en del väsentliga användargränssnittskomponenter. Detta försvårar användningen avsevärt, eftersom tangentbordsfokus flyttas till början av sidan efter varje skede och när vissa inställningar ändras. Det finns särskilt problem med förstoring och förminskning av teckensnittet samt på flikarna Förstasida, Sök och Deklaration. Dessutom försvinner tangentfokus ibland helt i ett dolt element i början av blanketten. Även inloggningsknappen för privatpersoner saknar fokuseringsstil, och fokus försvinner därefter i en osynlig knapp före knappen för företagskunder.
 • Det är nästan omöjligt att rikta tangentkommandon till fältspecifika anvisningar, eftersom anvisningarna förändras med fälten. Detta gör det betydligt svårare att fylla i blanketten för användare som inte kan använda mus eller motsvarande markörsutrustning.
 • Om deklarationen inte handläggs inom en viss tid, avbryts den utan förvarning. Därför kan uppgifter försvinna och användaren bli frustrerad. 
 • Landsfältens programmatiska namn är oklara: Värdet i fälten kan inte enbart anges genom att skriva namnet på landet, utan landet ska väljas på listan även om det bara finns ett alternativ. Därför kan det lätt hända att man väljer fel land. Skärmläsaranvändare får inte heller tydlig information om typen av fält (combobox). Samma problem förekommer i andra motsvarande fält, till exempel ”Aktiva transportmedlets nationalitet” och ”Förfarandekod (EU)”.
 • Det är mycket svårt att lägga märke till och använda anvisningarna med skärmläsare. Dessutom är det svårt att lägga märke till anvisningarna utan visuell kontext. Anvisningarna läses inte automatiskt i fälten.
 • Alla sidor har samma rubrik. Detta kan förvirra skärmläsaranvändare, eftersom många sidor laddas ner i tjänsten och för fokus till början av sidan.
 • Syftet med funktionen Lägg till följande kan lätt missförstås, eftersom knappens text inte ger tillräcklig kontext och det kan finnas väldigt många knappar.
 • Valet av radioknapparna Fastlandsfinland/Åland är svårt att förstå, eftersom bägge knapparna har samma namn: ”Välj Till Fastlandsfinland/Till Åland radio button checked 2 of 2”.
 • Utan ändring av fokus får skärmläsaranvändare ingen information om att det finns fel på blanketten. Felmeddelanden som visas när man ska skicka blanketten syftar på fält i tidigare faser, och användaren måste komma ihåg felmeddelandet utantill och till vilket fält det anknyter när felet rättas. Detta är en stor utmaning för skärmläsaranvändare.
 • Skärmläsaren läser visuellt dolda återkommande knappar, vilket kan förvirra användaren.
 • Skillnaden mellan märkningen av obligatoriska fält (asterisk) och villkorligt obligatoriska fält (asterisk inom parentes) är liten och nästan omöjlig att notera om man använder skärmläsare (och också visuellt).

Det är en orimlig belastning för tjänsteleverantören att göra följande innehåll tillgängligt, eftersom tjänsten ersätts stegvis av en ny tjänst 2020 och 2021.

 • Det förekommer brister i kontrasterna mellan texten och bakgrunden samt i kontrasterna mellan användargränssnittskomponenterna och de grafiska elementen. De svaga kontrasterna orsakar problem i synnerhet för personer med svag syn och ålderssyn. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Eftersom tjänsten inte är responsiv, måste man efter zoomning skrolla sidan också i vågrät riktning. (WCAG 1.4.4, 1.4.10) 
 • Det finns brister i de visuella elementen, såsom i textmotsvarigheterna till Tullens logotyp, och därför får skärmläsaranvändare ingen information om dem. (WCAG 1.1.1)
 • Tabellernas funktionsknappar finns i kolumner som saknar kolumnrubriker. Därför måste skärmläsaranvändare lyssna på tomma rubrikceller. Tabellerna saknar också radrubriker, vilket gör det svårare att förstå funktionsknapparna. (WCAG 1.3.1)
 • Eftersom tjänstens huvudmeny inte programmatiskt har märkts som en meny, identifierar inte skärmläsaren innehållet som en meny. (WCAG 4.1.2)
 • Länkarna till nya webbläsarflikar eller -fönster har inte märkts. Fillänkarna har inte heller märkts. (WCAG 2.4.4)
 • Strukturella brister som kan påverka tjänstens tillgänglighet har upptäckts i HTML-koden. Tjänsten använder definitionen XHTML 1.0 StrictDOCTYPE som ställer exakta krav på strukturen hos HTML-dokument. Tjänstens HTML-kod uppfyller dock inte dessa krav. (WCAG 4.1.1)
 • I tjänstens användarvillkor och anvisningar finns en hel del uppräkningar som märkts med listpunkter. I HTML-koden har de dock inte märkts med elementen <ul> och <li>, utan listpunkten i början av raden är ett specialtecken och raderna har separerats med radbyten. (WCAG 1.3.1)
 • Eftersom språket i språkversionslänkarna inte har definierats, uttalar skärmläsaren dem ofta enligt uttalsregler för ett annat språk. (WCAG 3.1.2)
 • Alla element i tjänsten använder title-attribut. Detta leder till onödiga upprepningar när man använder skärmläsare.
 • Det finns brister i blankettfältens etiketter. Etiketterna för kombiboxar (combobox) har inte kopplats till blankettfältet. Alternativen i valknappgruppen har inte programmatiskt kopplats ihop, och gruppens rubrik har inte märkts med taggen <fieldset>. Fälten Ankomstnummer och -dag har inte märkts som obligatoriska. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Syften har inte definierats för blankettfälten, t.ex. för namn och kontaktuppgifter, utifrån vilka webbläsaren kunde erbjuda automatisk komplettering eller rätt tangentbord. (WCAG 1.3.5)
 • I vissa situationer förutsätter systemet att användaren anger uppgifter som redan angetts i systemet, såsom personbeteckning eller FO-nummer för företag. Uppgifterna måste manuellt anges på nytt på blanketten, och systemet ger ett felmeddelande om beteckningen avviker från uppgiften som förmedlas av identifieringstjänsten för inloggning. (WCAG 1.3.5)
 • Blankettens förvalda knappar har ibland framhävts genom att placera dem ovanför blankettens funktionsrad. Ändringen av strukturen hos blankettens HTML-kod på detta sätt kan göra det svårare för skärmläsaranvändare att få en uppfattning om blanketten, eftersom funktionsknapparnas läge på blanketten förändras mitt under processen. (WCAG 1.3.1, 3.2.2)
 • På listan över de vanligaste varorna kan artikel endast väljas med mus. (WCAG 1.3.1, 1.4.13, 2.1.1)
 • Skärmläsaranvändare får inte respons på utförda funktioner utan att flytta fokus. Exempel på detta är funktioner för att lägga till tabellrader, spara utkast och söka innehåll. (WCAG 4.1.3)
 • Tjänsten har två separata sidnavigationer med olika innehåll. Syftet med sidnavigationsområdena eller deras aktuella fas har inte märkts, vilket kan göra helheten oklarare när skärmläsare används. (WCAG 1.3.1)
 • Det kan vara svårt att lägga märke till och använda fälten där man lägger till och redigerar fält med skärmläsare. Dessutom är det svårt att fokusera, och vid redigering flyttas fokus inte till rätt fält. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 2.4.6)
 • Rullgardinsmenyerna innehåller ibland en uppmaning att göra ett val på listan. Uppmaningen verkar vara förvald, och användaren kan därför hoppa över fältet.
 • Skärmläsaranvändare får inte information om den kolumn enligt vilken sökresultaten räknas upp. (WCAG 4.1.2)
 • Det finns brister i användaranvisningarna till exempel i DOCTYPE-definitionerna, språket och rubriknivåerna. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 3.1.1, 4.1.1)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av den utomstående aktören Eficode.
 • Tjänsten utvärderades 4/2019.
 • Utlåtandet upprättades den 18 september 2020.
 • Utlåtandet granskades senast den 18 september 2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tullens förtullningsenhet svarar för tillgängligheten för Deklarationstjänsten för import, och enheten svarar också på tillgänglighetsrespons.  
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.