Hoppa till innehåll

Tillstånd och registreringar

Företag kan göra sin verksamhet smidigare med olika avgiftsfria tillstånd och registreringar som beviljas av Tullen. Tillstånden kan vara nationella eller giltiga i flera EU-länder (så kallade unionstillstånd).

Så här ansöker du om tillstånd

Kontakta Tullens företagsrådgivning innan du ansöker om tillstånd. Vi berättar

 • vilket tillstånd som lämpar sig bäst för dina behov
 • om ditt företag överhuvudtaget behöver tillstånd
 • ytterligare uppgifter om användningen av förfarandet.

Notera att du måste ha ett EORI-nummer för att kunna ansöka om tillstånd.

En del av tillstånden kan också sökas med en blankett och en tulldeklaration.

Gör ansökan i god tid före du behöver tillståndet. Tullens tillståndscentral handlägger ansökningarna inom 30–120 dagar beroende på tillståndstyp.

Företaget ska uppfylla villkoren för beviljande av tillståndet. Tullens frågor och granskningar varierar beroende på typen av tillstånd.

 • Tullen gör vid behov granskningar av sökandens lokaler, bokföring och verksamhet.
 • Tullen undersöker sökandens tidigare skötsel av tullärenden, t.ex. antalet och kvaliteten på import- och exportdeklarationer.
 • För vissa tillstånd ska företaget beskriva sin affärsverksamhet genom att svara på följande frågor: Beskrivning av företagets affärsverksamhet. Bifoga svaren till din tillståndsansökan för att snabba upp handläggningen av den.
 • Sökandens ekonomiska ställning analyseras. Sökandens ekonomiska ställning inverkar bl.a. på beloppet som krävs för den samlade garantin.

Du får beslutet på din ansökan till den e-tjänst där du ansökt om tillståndet eller per säker e-post eller per post till den adress som du angett i ansökan.

Du kan begära omprövning av beslutet som du fått från Tullen. Anvisningar för hur du begär omprövning finns bifogat till beslutet. Omprövning ska sökas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Kontrollera vilka tillstånd du kan behöva

 • Ett EU-omfattande företagsnummer, dvs. EORI-nummer, är obligatoriskt när du inger tulldeklarationer eller ansöker om tillstånd.
 • Tillståndet till samlad garanti är det tillstånd som används mest av företag och det är också en förutsättning för många andra tillstånd.
 • Ett företag som har beviljats AEO-tillstånd får vissa fördelar och lättnader i sin tullverksamhet inom hela EU-området.

Om du inger tulldeklarationer regelbundet och ofta kan det löna sig för ditt företag att använda meddelandedeklarering i stället för att lämna in deklarationer via e-tjänsterna. Meddelandedeklarering förutsätter att man registrerar sig som meddelandekund. Läs mer om meddelandedeklarering och registrering.

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Tillståndet till samlad garanti är det tillstånd som används mest av företag.

Följande är exempel på tillstånd som du kan ansöka om först efter att företaget har ett tillstånd till samlad garanti: tillstånd till anstånd med betalning (DPO), tillstånd till aktiv förädling (IPO), tillstånd till tillfällig införsel (TEA), tillstånd till slutanvändning (EUS), tullagertillstånd (CWP, CW1 och CW2), tillstånd till tillfällig lagring av varor (TST) och tillstånd att verka som godkänd avsändare (ACR).

Användningen av tillstånd till förenklingar förutsätter också i praktiken att företaget har ett tillstånd till samlad garanti och ett tillstånd till anstånd med betalning.

Läs mer om tillståndet till samlad garanti och hur du ansöker om det.

Tillstånd till anstånd med betalning (DPO)

Med tillståndet till anstånd med betalning kan du flytta fram betalningen av tullar och skatter, dvs. få kredit.

Läs mer om tillståndet till anstånd med betalning och hur du ansöker om det.

Tillstånd till aktiv förädling (IPO)

Vid aktiv förädling importeras varor tillfälligt från ett land utanför EU till EU för reparation eller behandling. Då behöver man inte betala importskatter för varorna som vanligt.

Tillstånd till passiv förädling (OPO)

Vid passiv förädling exporteras varor tillfälligt ut ur EU t.ex. för bearbetning eller reparation.

Tillstånd till tillfällig införsel (TEA)

Vid förfarandet för tillfällig införsel kan du importera icke-unionsvaror till EU:s tullområde för en viss tid med fullständig eller partiell befrielse från importtullar och återexportera dem i oförändrat skick till ett land utanför EU.

Tillstånd till slutanvändning (EUS)

Inom förfarandet för slutanvändning kan du från ett område utanför EU importera vissa varor som övergår till fri omsättning med nedsatta tullar eller tullfritt. Varorna som importeras hänförda till detta förfarande ska användas för ett visst ändamål, t.ex. till civila luftfartyg.

Tillstånd till förenklingar

Tillstånden till förenklingar medför lättnader för företag som ofta behöver samma tjänster och som har regelbundna tullärenden.

Tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE)

Du kan hänföra varor till ett tullförfarande med en förenklad deklaration, där vissa uppgifter eller kompletterande dokument kan utelämnas.

Tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)

Du kan hänföra varor till tullförfarandet genom registrering i bokföringen, vilket motsvarar ett beslut om frigörande av varorna.

Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde (CVA)

Poster som ska ingå i varornas tullvärde kan fastställas mer flexibelt än normalt, om deras belopp inte går att beräkna den dag då tulldeklarationen godtas.

Läs mer om förenkling av tullvärde och ansökan om tillstånd.

Tillstånd till godkänd vägning av bananer (AWB)

Ett företag som importerar, transporterar, lagrar eller hanterar färska bananer (KN-nummer 0809 9010), kan ansöka om tillstånd till godkänd vägning av bananer.

Sök tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut.

Om du ansöker om ett tillstånd som gäller fler än en EU-medlemsstat (unionstillstånd), ska du göra ansökan i Systemet för tullbeslut (CDS).

Tillstånd till centraliserad klarering (CCL)

Vid centraliserad klarering får deklaranten inge deklarationer till tullkontoret på sin hemort även för sådana varor vars ankomst anmäls vid ett tullkontor som är beläget i en annan EU-medlemsstat. Endast en godkänd ekonomisk aktör (AEO) kan beviljas detta tillstånd.

Tillståndet är giltigt i fler än ett EU-land.

Läs mer om centraliserad klarering och hur du ansöker om tillstånd till det.

Tillstånd till egenbedömning (SAS)

Tillståndshavaren kan själv ta hand om vissa tullformaliteter, dvs. fastställa beloppet på import- och exporttullen samt göra vissa granskningar under tullkontroll. Endast en godkänd ekonomisk aktör (AEO) som har ett tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR) kan beviljas detta tillstånd.

Ansök om SAS-tillstånd med blankett 1010

Blankett 1010, ifyllningsanvisning

Tillstånd till användning av en enda varukod

Varor som förtullas med en tulldeklaration kan deklareras med en enda varukod, när deklareringen av varorna var för sig enligt deras egna varukoder skulle medföra en arbetsbörda och omkostnad som inte står i proportion till de importtullar som tas ut.

Läs mer om användning av en enda varukod och ansökan om tillstånd.

Specialarrangemang vid mervärdesbeskattning av import (SA)

En transportfirma kan använda specialarrangemanget vid mervärdesbeskattning av import för betalning av momsen, när den transporterar försändelser värda högst 150 euro till privatpersoner och inger importtulldeklarationer för varor av lågt värde för försändelserna.

Förlängning av tidsfristen för återinförda varor

Befrielse från importtullar beviljas om unionsvaror som ursprungligen har exportklarerats från unionens tullområde återinförs till detta område inom tre år och deklareras för övergång till fri omsättning.

Tidsfristen på tre år kan förlängas på grund av särskilda omständigheter och av motiverade skäl.

Sök tillstånd i tjänsten Tillstånd och beslut.

Tullfrihetstillstånd (TAT)

Du kan ansöka om tillstånd till tullfri import av varor, när varorna i fråga är vetenskapliga instrument och apparater, undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel eller varor, reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg som är avsedda för funktionshindrade eller synskadade personers bruk.

Sök tillstånd till tullfrihet i tjänsten Tillstånd och beslut.

Läs mer om tullfrihetstillstånden.

Tillstånd till undantag (TAP)

Om ditt flyttgods inte till alla delar uppfyller förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet, har du under vissa särskilda omständigheter möjlighet att ansöka om tillstånd till undantag. Tillståndet beviljas endast i undantagslägen, där du inte själv har kunnat påverka situationen.

Sök tillstånd till undantag i tjänsten Tillstånd och beslut.

Tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE)

Genom förenklat deklarationsförfarande kan du hänföra varor till exportförfarandet med en deklaration som inges i två faser. Detta tillstånd kan beviljas till sådana företag som har registrerats som exportkund och som har exportpartier vars exakta mängd blir klar först när transportmedlet lastas vid utförselstället.

Fartygsleveranstillstånd (EIA)

Ansök om fartygsleveranstillstånd om ditt företag har många skattefria leveranser till fartyg och flygplan. I stället för att inge en elektronisk fartygsleveransdeklaration för varje försändelse kan du lämna in tulldeklarationen genom en registrering i bokföringen.

Tillstånd att agera som godkänd exportör

Ansök om tillstånd att agera som godkänd exportör om ditt företag har återkommande export till EU:s avtalsländer eller till Turkiet eller bara sporadisk export till Sydkorea. Godkända exportörer kan upprätta ursprungsdeklarationer för exportförsändelser med ursprung i EU oberoende av deras värde och själv bestyrka varucertifikat A.TR.

Tillstånd att verka som godkänd utfärdare (ACP)

Tullen kan bevilja tillstånd att verka som godkänd utfärdare. En godkänd utfärdare får själv bestyrka varors unionsstatus. En förutsättning är att tillståndet används regelbundet.

Ansök om tillstånd att verka som godkänd utfärdare och om ändring i ett giltigt tillstånd i Systemet för tullbeslut (CDS) som förvaltas av kommissionen.

Läs mer om status som godkänd utfärdare och ansökan om tillstånd.

REX-registrerad exportör

REX-registrerade exportörer har befogenhet att upprätta sådana ursprungsbevis för varor som berättigar till tullförmåner i destinationslandet för exporten.

Läs mer om status som REX-registrerad exportör och ansökan om tillstånd.

Tillstånd till passiv förädling (OPO)

Vid förfarandet för passiv förädling exporteras unionsvaror tillfälligt ut ur unionens tullområde t.ex. för bearbetning eller reparation.

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Tillståndet till samlad garanti är det tillstånd som används mest av företag. Det finns flera andra tillstånd som företaget kan ansöka om först efter att man har ett tillstånd till samlad garanti. Läs mer om tillståndet till samlad garanti.

Tullagertillstånd (CWP, CW1 och CW2)

Tullager indelas i allmänna och privata tullager, och man ansöker om separata tillstånd för dem.

 • lagring av varor i ett privat tullager (CWP)
 • lagring av varor i ett allmänt tullager av typ I (CW1)
 • lagring av varor i ett allmänt tullager av typ II (CW2)

 

Tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)

Du kan ersätta standardtulldeklarationen för tullagring med en registrering i bokföringen.

Tillstånd till tillfällig lagring av varor (TST)

Lagringstiden för varor i tillfällig lagring har begränsats till 90 dagar.

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Tillståndet till samlad garanti är det tillstånd som används mest av företag. Det finns flera andra tillstånd som företaget kan ansöka om först efter att man har ett tillstånd till samlad garanti. Läs mer om tillståndet till samlad garanti.

Tillstånd att verka som godkänd avsändare (ACR)

Företaget kan inleda en T-transitering på vilken som helst i Finland belägen plats som godkänts av Tullen utan att varornas ankomst anmäls till Tullen. Du kan ansöka om detta tillstånd först efter att ditt företag har beviljats ett tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd att verka som godkänd mottagare (ACE) och tillstånd att verka som TIR-auktoriserad mottagare (ACT)

Företaget kan ta emot varor som anländer under ett T- eller TIR-transiteringsförfarande till sitt tullager eller tillfälliga lager utan att varornas ankomst anmäls till Tullen.

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ (SSE)

Företag som ansvarar för transitering kan fästa förseglingar av en särskild typ på transportmedel och förpackningar.

Läs mer om förseglingar av en särskild typ och ansökan om tillstånd.

Läs anvisningen om användning av förseglingar av en särskild typ på sidan Tillståndsanvisningar för tillståndshavare.

Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)

I tillståndet fastställs de flygplatser och hamnar till vilket varorna kan flyttas under förfarandet för transitering baserat på ett elektroniskt manifest.

Läs mer om elektroniskt transportdokument och ansökan om tillstånd.

Tillstånd att använda transiteringsdeklaration med en reducerad datauppsättning (TRD)

Flygbolag, rederier och järnvägsbolag kan ansöka om tillstånd att få använda en tulldeklaration där datauppsättningen är reducerad jämfört med en standarddeklaration.

Tillstånd om godkännande till TIR-systemet

Syftet med TIR-transiteringsförfarandet är att säkra en oavbruten färd för varorna längs transportrutten under tullövervakning. Tillämpandet av förfarandet förutsätter ett beslut om godkännande till TIR-systemet.

Läs mer om TIR-transitering och ansökan om tillstånd om godkännande till TIR-systemet på sidan Transitering.

Registrering som TIR-duglighetsexpert

Endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, får ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet.

Läs mer om om registrering som TIR-duglighetsexpert på sidan Transitering