Återimport efter temporär export

Varor som förts ut ur EU kan i vissa fall återinföras till EU tullfritt och också momsfritt, om vissa villkor uppfylls.

Sådana fall är följande:

 • Varor som exporterats slutgiltigt (förfarande 10xx) återinförs
 • Varor som varit hänförda till förfarandet för passiv förädling återinförs
 • Varor som exporterats temporärt ut ur unionen återinförs enligt tullförfarandena 23xx och 22xx.
  • Läs anvisningarna nedan:
   • punkten ”Återinförsel av varor som exporterats temporärt för förädling, reparation, testning eller annan behandling (förfarandekod 6122)”
   • punkten ”Återinförsel av varor som exporterats temporärt (förfarandekod 6123)".

Återinförsel av varor som exporterats temporärt för förädling, reparation, testning eller annan behandling (förfarandekod 6122) 

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna ska hänföras till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till ett annat förfarande för temporär export 22xx (tull uppbärs inte för de importerade varorna). Varorna som återinförs till unionen under tullförfarande 6122 kan antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa ett dokument som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1) och på basis av vilket det inte uppbärs någon tull för varorna.

Syftet med exporten kan t.ex. vara att testa om varan fungerar, dvs. reda ut om varan kan repareras. Om varan är tullfri ska den hänföras till ett annat förfarande för temporär export 22xx. Läs mer om förfarandena vid exportdeklarering på webbsidan För vilket ändamål exporteras varan?

Vid import av varor som återinförs används tullförfarande 6122 i sådana fall där varorna har exporterats temporärt från unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling.

Beakta

När du använder tullförfarande 6122, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • kod för ytterligare förfarande 999
 • kod för förmånsbehandling
  • Om du inte kan uppvisa ett dokument som hänför sig till en förmån, ange som förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.
  • Om tullfriheten grundar sig på en förmån, ange dokumentet som hänför sig till förmånen och lämplig kod för förmånsbehandlingen.
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
  • ”51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, fastställs tullvärdet, mervärdesskattegrunden och det statistiska värdet enligt följande. Mervärdesskattegrunden ska anges om importören är ett icke-momsregistrerat företag eller en privatperson.

Tullvärde

Ange alltid varornas pris i tulldeklarationen. Ange dessutom belopp som inverkar på skatteuppbörden, om de inte redan ingår i priset. Ange dem som belopp som justerar priset med följande koder:

 • värdet på de exporterade varorna (dvs. värdet på tillhandahållna varor och tjänster) (kod AE)
 • förädlingskostnader (kod 1G)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen (kod 1D)
 • transportkostnader och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import fram till den plats där varan förs in i unionen (kod 1J)
 • försäkringskostnad med anknytning till import (kod 1K)

Statistiskt värde

Ange det statistiska värdet som ett totalbelopp enligt följande:

Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.

Mervärdesskattegrund

Om du är en icke-momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 –avvikande momsgrund”.

Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionen, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.

Obs. Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Om varorna har exporterats för förädling under 22-förfarandet, men en del av varorna inte har använts vid förädlingen, kan exportföretaget återinföra de överblivna varorna. Exempel: Tygpackar har exporterats för förädling och en del av tygen i tygpackarna återinförs i oförändrat skick, dvs. mera varor har exporterats än vad som användes vid förädlingen. Då behandlas de varor som inte använts vid förädlingen som återinförda varor (returvaror). 

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • förfarande 6122
 • EU-koder för ytterligare förfarande
  • ”F01 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)”
  • ”F02 = Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
  • ”642 = Återinförd vara, levererad som momsbelagd, importören är densamma som exportören. Befrielse från mervärdesskatt (94.1 § 18 punkten MomsL)”
   • Om du anger 642 som kod för ytterligare förfarande vid momsfri import, ange också 4PAS som kod för bifogat dokument och fyll i tullblankett 348r.
 • förmånsbehandling 100
 • typ av transaktion
  • ”21 – återlämnade varor (varorna returneras till den ursprungliga exportören)”
  • ”11– direkt försäljning/köp (varan säljs utanför EU)”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660

Tullvärde

Ange också priset i tulldeklarationen:

 • Om varorna inte har sålts kan du ange 0 euro som pris.
  • Ange då varans värde samt eventuella transportkostnader, såsom frakt och försäkringskostnader, med någon av följande koder:
   • kod 1A, om hela försändelsens värde är högst 20 000 euro
   • kod AK, om hela försändelsens värde är mer än 20 000 euro
 • Om varan har sålts utanför EU ange varans pris.
  • Om du anger varans pris ange också belopp som inverkar på skatteuppbörden, om dessa inte redan ingår i priset.
   • Ange t.ex. ett belopp som ska läggas till priset med koden ”AK – ”Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering på Tullens github-sida

 

Statistiskt värde

Ange det statistiska värdet som ett totalbelopp enligt följande:

 • Om varorna inte sålts utanför unionen består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.
 • Om varorna sålts utanför unionen består det statistiska värdet av värdet på den varan som importeras samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.

Mervärdesskattegrund

Om varorna sålts utanför EU och deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Du har skickat en vara för reparation enligt förfarande 22xx, men reparatören kan inte reparera varan utan byter ut den mot en annan ersättande begagnad vara eller mot en helt ny vara. Varan som reparatören skickar kan inte tullklareras enligt förfarande 6122, eftersom varan inte kan bytas ut mot en annan vara under förfarande 22xx.  

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för den ersättande eller nya varan:

 • förfarande 4000
 • kod för ytterligare förfarande 999, om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion
  • ”22 – Ersättningsleveranser för återlämnade varor”
  • ”34 – Om reparatören är någon annan än säljaren eller ersättandet inte sker gratis”
 • om man inte behöver betala för den ersättande varan, kan tullvärdet fastställas utifrån transaktionsvärdet för en identisk eller liknande vara.
 • statistiskt värde
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
 • Om deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:
  • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
  • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
  • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
  • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Därtill måste du ändra temporär export (förfarande 22xx) till slutgiltig export (förfarande 10xx). Se anvisningarna för rättelse av exportdeklaration.


Exempel: De varor som importeras omfattas av tulluppbörd och varorna borde ha hänförts till förfarandet för passiv förädling 21xx, eftersom tull uppbärs för dem vid import. Varorna har dock felaktigt hänförts till förfarandet 22xx, enligt vilket varorna ska vara tullfria vid import.

Ange följande uppgifter i importdeklarationen:

 • förfarande 4022
 • kod för ytterligare förfarande 999
 • förmånsbehandling 100
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
  • ”51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660

Tullvärde

Ange alltid varornas pris i tulldeklarationen.  Ange dessutom belopp som inverkar på skatteuppbörden, om de inte redan ingår i priset. Ange dem som belopp som justerar priset med följande koder:

 • värdet på de exporterade varorna (dvs. värdet på tillhandahållna varor och tjänster) (kod AE)
 • förädlingskostnader (kod 1G)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen (kod 1D)
 • transportkostnader och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import fram till den plats där varan förs in i unionen (kod 1J)
 • försäkringskostnad med anknytning till import (kod 1K) 

Statistiskt värde

Ange det statistiska värdet som ett totalbelopp enligt följande:

Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.


Återinförsel av varor som exporterats temporärt (förfarandekod 6123)

Varor kan exporteras temporärt från EU:s tull- och skatteområde t.ex. till mässor, utställningar eller för testning. De temporärt exporterade varorna ska återinföras till unionen i oförändrat skick inom den tidsfrist som angetts i exportdeklarationen. När varorna återinförs efter förfarandet för temporär export, t.ex. efter en utställning, och villkoren för förfarandet har iakttagits, är varorna tullfria och momsfria. Läs mer om förfarandena vid exportdeklarering på webbsidan För vilket ändamål exporteras varan?

Beakta

När du använder tullförfarande 6123, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • förfarandekod ”6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick”
 • EU-kod för ytterligare förfarande
  • Om varorna kommer tillbaka till den ursprungliga exportören och villkoren för förfarandet har iakttagits, ange koden ”F05 = Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i unionstullkodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)”.
  • Om varorna sålts under den temporära exporten och inte kommer tillbaka till den ursprungliga exportören, ange någon av följande koder
   • ”F01 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i unionstullkodexen)”
   • ”F02 = Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
   • ”F03 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • typ av transaktion
  • ”60 – uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år, eller leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
  • ”91 – uthyrning, lån eller operationell leasing, över 2 år”
  • ”11 – direkt försäljning/köp (varan har sålts på nytt och returneras till unionen)”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660. 

Om du i egenskap av ombud inger en deklaration för resgods som en privatperson glömt kvar under en resa och importören är en privatperson, ange följande uppgifter:

 • förfarandekod ”6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick”
 • kod för ytterligare förfarande ”618 – Glömda varor”
 • typ av transaktion ” – uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år eller leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • ett tillförlitligt verifikat på att varorna ursprungligen exporterats från EU-området och att resgodset tillhör importören
  • I uppgifterna om deklarationspartiet, under ”Bifogade dokument”, välj som typ kod 1ZZZ och ge en beskrivning av dokumentet i fältet för beskrivning.

Ange värdeuppgifterna vid tullförfarande 6123 på följande sätt:

Tullvärde

Ange priset och därtill hörande uppgifter på följande sätt:

 • Om varan inte har sålts och den kommer tillbaka till exportören, kan priset vara 0 euro.
  • Om du anger 0 euro som pris, ange varans värde och eventuella transportkostnader med någon av följande koder:
   • kod 1A, om hela försändelsens värde är högst 20 000 euro
   • kod AK, om hela försändelsens värde är mer än 20 000 euro
 • Om varan har sålts, ange varans pris.
  • Om du anger varans pris ange också belopp som inverkar på skatteuppbörden, om dessa inte redan ingår i priset.
   • Ange t.ex. ett belopp som ska läggas till priset med koden ”AK – ”Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida

Statistiskt värde

Ange det statistiska värdet som ett totalbelopp på följande sätt:

 • Om varorna inte sålts utanför unionen består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna fram till den finska gränsen.
 • Om varorna sålts utanför unionen består det statistiska värdet av värdet på den varan som importeras samt av frakt- och försäkringskostnaderna fram till den finska gränsen.

Mervärdesskattegrund

Om varorna sålts utanför unionen och du är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset.

Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)