Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan inom kort med anvisningarna om deklarering av avgiftsfria varor.

Återimport efter temporär export

Varor som förts ut ur EU kan i vissa fall återinföras till EU tullfritt och också momsfritt, om vissa villkor uppfylls.

Sådana fall är följande:

 • Varor som exporterats slutgiltigt (förfarande 10xx) återinförs
 • Varor som varit hänförda till förfarandet för passiv förädling återinförs
 • Varor som exporterats temporärt ut ur unionen återinförs enligt tullförfarandena 23xx och 22xx.
  • Läs anvisningarna nedan:
   • punkten ”Återinförsel av varor som exporterats temporärt för förädling, reparation, testning eller annan behandling (förfarandekod 6122)”
   • punkten ”Återinförsel av varor som exporterats temporärt (förfarandekod 6123)".

Återinförsel av varor som exporterats temporärt för förädling, reparation, testning eller annan behandling (förfarandekod 6122) 

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna ska hänföras till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till ett annat förfarande för temporär export 22xx (tull uppbärs inte för de importerade varorna). Varorna som återinförs till unionen under tullförfarande 6122 kan antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa ett dokument som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1) och på basis av vilket det inte uppbärs någon tull för varorna.

Syftet med exporten kan t.ex. vara att testa om varan fungerar, dvs. reda ut om varan kan repareras. Om varan är tullfri ska den hänföras till ett annat förfarande för temporär export 22xx. Läs mer om förfarandena vid exportdeklarering på webbsidan För vilket ändamål exporteras varan?

Vid import av varor som återinförs används tullförfarande 6122 i sådana fall där varorna har exporterats temporärt från unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling.

Beakta

Koder som ska anges i tulldeklarationen

När du använder tullförfarande 6122, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”22 – Annan temporär export än enligt kod 21”
 • kod för ytterligare förfarande "999 – inget ytterligare förfarande”, om det inte finns något ytterligare förfarande
 • kod för förmånsbehandling
  • Om du inte kan uppvisa ett dokument som hänför sig till en förmån, ange som förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.
  • Om tullfriheten grundar sig på en förmån, ange dokumentet som hänför sig till förmånen och lämplig kod för förmånsbehandlingen.
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
  • ”51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange priset i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören. Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post. 
   • I undantagsfall kan du ange 0 euro som värdeuppgift i fältet ”Pris” eller under ”Varupostens värde”, om den vara du importerat har reparerats helt gratis på garanti och du inte har debiterats för reparationen. 
  • de exporterade varornas värde
   • Använd koden för värdeslag ”AE – Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna”. 
   • de exporterade varornas värde ska alltid anges med en separat kod för värdeslag, även om varorna hade reparerats gratis på garanti.
   • Med de exporterade varornas värde avses varor som exporterats från EU samt värdet på tillhandahållna varor och tjänster som ingick i de varor som exporterades för förädling eller reparation.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. (Du kan tills vidare ange dessa poster vid behov också med koderna 1J och 1K.)
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför EU, värdet på de varor som tillförts utanför EU, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande: 
   • Om du har betalat för reparationen och du har en faktura för förädlingen, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
   • Om du inte har en faktura för förädlingen ska du använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
    • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
    • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
    • ”4 – Deduktiv metod”
    • ”5 – Metoden för beräknat värde”
    • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om du är en icke-momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 –avvikande momsgrund”.

Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionen, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.

Obs. Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Om varorna har exporterats för förädling under 22-förfarandet, men en del av varorna inte har använts vid förädlingen, kan exportföretaget återinföra de överblivna varorna.

Exempel: Tygpackar har exporterats för förädling och en del av tygen i tygpackarna återinförs i oförändrat skick, dvs. mera varor har exporterats än vad som användes vid förädlingen. Då behandlas de varor som inte använts vid förädlingen som återinförda varor (returvaror).

Koder som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning” 
  • föregående förfarande ”22 – Annan temporär export än enligt kod 21”
 • förmånsbehandling "100 – Allmän tullsats vid import från tredje land"
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

Läs anvisningarna nedan om hur uppgifterna gällande varornas värde och värdering ska anges. Beakta att det finns två alternativ i denna anvisning:

 • Du har själv exporterat varor från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick till dig.
 • Du har köpt varor som någon annan har exporterat från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick till dig till EU, dvs. du är inte exportören av varorna. 

Om du själv har exporterat varor från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick till dig

Exempel: Du har exporterat tygpackar för förädling och en del av dem återinförs i oförändrat skick till dig. Mera varor har exporterats än vad som har använts vid förädlingen. Då behandlas de varor som inte använts vid förädlingen som återinförda varor (returvaror).

Ange uppgifterna på följande sätt:

 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • ”F01 – Återinförda varor, Tullfri. UTK art. 203, moms MomsL 1 § 1 mom. 2 p., har sålts skattefritt”
  • ”F02 – Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 – Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • Om du ansöker om befrielse från moms för de återinförda varorna, ange också som andra kod för ytterligare förfarande ”642 – Återinförd vara, levererad som momsbelagd, importören är densamma som exportören. Befrielse från mervärdesskatt MomsL 94.1 § 18 punkten MomsL 94.1 § 18 punkten”.
 • typ av transaktion ”21 – Återlämnade varor”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • priset eller varans verkliga värde
   • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Varans värde kan inte vara 0, även om man inte har betalat något för varan eller om varan inte har sålts. 
   • Varans värde ska vara dess verkliga värde. Fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på en affärstransaktion. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varorna till EU-området. När materialet som exporterats för förädling återinförs i oförändrat skick till exportören kan man som värde använda det värde som användes när materialet exporterades från EU för förädling.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset 
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • När ”21 – Återlämnade varor” har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Om du har köpt varor som någon annan har exporterat från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick

Exempel: Du har köpt tygpackar som blivit över av de tygpackar som exporterats från EU för förädling. De tyckpackar som du har köpt återinförs i oförändrat skick till EU-området, men du är inte exportören av varorna. Då behandlas de tygpackar som du har importerat och som inte har använts för förädling som återinförda varor om du har en utförselbekräftad exportdeklaration eller något annat godtagbart bevis på exporten.

Ange uppgifterna på följande sätt:

 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • ”F01 – Återinförda varor, Tullfri. UTK art. 203, moms MomsL 1 § 1 mom. 2 p., har sålts skattefritt”
  • ”F02 – Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 – Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • typ av transaktion ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange varans pris i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
    • Ange som pris inköpspriset på det material som du importerar. 
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Om det tullvärde som du angett fastställs utgående från transaktionsvärdet, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
 • Statistiskt värde
  • Det statistiska värdet anges som ett totalbelopp, i vilket inkluderas både varans värde samt transport- och försäkringskostnaderna fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. Det statistiska värdet kan inte vara 0.
   • Om varorna inte sålts utanför EU består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna samt av tilläggskostnader som uppstått utanför EU (t.ex. frakt- och försäkringskostnader) från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen.
   • Om varorna sålts utanför EU består det statistiska värdet av värdet på den importerade varan samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om varorna sålts utanför EU och deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Du har skickat en vara för reparation enligt förfarande 22xx, men reparatören kan inte reparera varan utan byter ut den mot en annan ersättande begagnad vara eller mot en helt ny vara. Varan som reparatören skickar kan inte tullklareras enligt förfarande 6122, eftersom varan inte kan bytas ut mot en annan vara under förfarande 22xx.

Koder som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för den ersättande eller nya varan:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”00 – Inget föregående förfarande”
 • kod för ytterligare förfarande "999 – inget ytterligare förfarande”, om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion
  • ”22 – Ersättningsleveranser för återlämnade varor”
  • ”34 – Om reparatören är någon annan än säljaren eller ersättandet inte sker gratis”

Angivande av värdeuppgifter

Ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • varans värde
  • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
  • Om man inte behöver betala för den ersättande varan, kan varans värde fastställas t.ex. utifrån transaktionsvärdet för en identisk eller liknande vara. Varans värde kan inte vara 0 euro. 
  • Läs mer om angivande av varans värde.
 • värderingsmetod
  • När ”22 – Ersättningsleveranser för återlämnade varor” eller ”34 – Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning” har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet anges som ett totalbelopp, i vilket inkluderas både varans värde samt transport- och försäkringskostnaderna fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om deklaranten inte är en momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Ändring av temporär export

Därtill måste du ändra temporär export (förfarande 22xx) till slutgiltig export (förfarande 10xx). Se anvisningarna för rättelse av exportdeklaration.


Exempel: De varor som importeras omfattas av tulluppbörd och varorna borde ha hänförts till förfarandet för passiv förädling 21xx, eftersom tull uppbärs för dem vid import. Varorna har dock felaktigt hänförts till förfarandet 22xx, enligt vilket varorna ska vara tullfria vid import.

Koder som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande uppgifter i importdeklarationen:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”22 – Annan temporär export än enligt kod 21”
 • kod för ytterligare förfarande ”999 – inget  ytterligare förfarande”
 • förmånsbehandling 100– Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
  • ”51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

Ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange priset i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören.
   • Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post.
   • I undantagsfall kan du ange 0 euro som värdeuppgift i fältet ”Pris” eller under ”Varupostens värde”, om den vara du importerat har reparerats helt gratis på garanti och du inte har debiterats för reparationen. 
 • de exporterade varornas värde
  • Använd koden för värdeslag ”AE – Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna”. 
  • Värdet på de exporterade varorna ska alltid anges med en separat kod för värdeslag.
  • Med de exporterade varornas värde avses varor som exporterats från EU samt värdet på tillhandahållna varor och tjänster som ingick i de varor som exporterades för förädling eller reparation.
 • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
  • Ange de poster som ska läggas till priset med en kod för värdeslag som börjar med bokstaven A.
  • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. (Du kan tills vidare ange dessa poster vid behov också med koderna 1J och 1K.)
  • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande:
   • Om du har betalat för reparationen och du har en faktura för förädlingen, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
   • Om du inte har en faktura för förädlingen ska du använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
    • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
    • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
    • ”4 – Deduktiv metod”
    • ”5 – Metoden för beräknat värde”
    • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför EU, värdet på de varor som tillförts utanför EU, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om ditt företag inte är en momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 – Avvikande momsgrund”.

Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför EU
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • Om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.

Obs. Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Återinförsel av varor som exporterats temporärt (förfarandekod 6123)

Varor kan exporteras temporärt från EU:s tull- och skatteområde t.ex. till mässor, utställningar eller för testning. De temporärt exporterade varorna ska återinföras till unionen i oförändrat skick inom den tidsfrist som angetts i exportdeklarationen. När varorna återinförs efter förfarandet för temporär export, t.ex. efter en utställning, och villkoren för förfarandet har iakttagits, är varorna tullfria och momsfria. Läs mer om förfarandena vid exportdeklarering på webbsidan För vilket ändamål exporteras varan?

Beakta

Koder som ska anges i tulldeklarationen

När du använder tullförfarande 6123, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”23 – Temporär export för återinförande i oförändrat skick”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

Läs anvisningarna nedan om hur uppgifterna gällande varornas värde och värdering ska anges. Beakta att det finns två alternativ i denna anvisning:

 • De temporärt exporterade varorna återinförs till den ursprungliga exportören i EU.
 • De temporärt exporterade varorna har t.ex. sålts och de återinförs inte till den ursprungliga exportören i EU.

Om de temporärt exporterade varorna återinförs till den ursprungliga exportören i EU

Om de temporärt exporterade varorna återinförs till den ursprungliga exportören i EU och villkoren för förfarandet har iakttagits, ange uppgifterna enligt följande: 

 • kod för ytterligare förfarande
  • Ange koden för ytterligare förfarande ”F05 – Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i kodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)” 
 • som typ av transaktion t.ex. någon av följande:
  • ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”
  • ”91 – Hyra, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader”
 • värdeuppgifter för varorna: 
  • priset eller varans verkliga värde
   • Ange varornas värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Varornas värde kan inte vara 0, även om en del av varorna återinförs till exportören och de inte har sålts.
   • Varornas värde ska vara deras verkliga värde, och fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på en affärstransaktion. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varorna till EU. Du kan använda t.ex. värdet på de exporterade varorna, om varornas värde inte har ändrats under den temporära exporten.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • När man som typ av transaktion har angett ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader” eller ”91 – Hyra, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader”, ska man använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Om de temporärt exporterade varorna har t.ex. sålts och de återinförs inte till den ursprungliga exportören i EU

Till exempel: Du besöker en mässa utanför EU. Du utnyttjar ett mässerbjudande och köper en dator som säljaren har exporterat till mässan vid tullförfarande 2300. Efter mässan för du datorn med dig till EU och du har en utförselbekräftad exportdeklaration eller något annat godtagbart bevis på exporten av datorn.

Ange uppgifterna på följande sätt:

 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • ”F01 = Återinförda varor, Tullfri. UTK art. 203, moms MomsL 1 § 1 mom. 2 p., har sålts skattefritt.
  • ”F02 – Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 – Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • typ av transaktion
  • Om du har köpt varorna utanför EU, ange ”11 – direkt försäljning/köp (varan har sålts på nytt och returneras till unionen)” som typ av transaktion.
 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange varans pris i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Om det tullvärde som du angett fastställs utgående från transaktionsvärdet, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om varorna sålts utanför unionen och du är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset.

Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Om du i egenskap av ombud inger en deklaration för resgods som en privatperson glömt kvar under en resa och importören är en privatperson, ange följande uppgifter:

 • förfarandekod ”6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick”
 • kod för ytterligare förfarande ”618 – Glömda varor”
 • typ av transaktion ” – uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år eller leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • ett tillförlitligt verifikat på att varorna ursprungligen exporterats från EU-området och att resgodset tillhör importören
  • I uppgifterna om deklarationspartiet, under ”Bifogade dokument”, välj som typ kod 1ZZZ och ge en beskrivning av dokumentet i fältet för beskrivning.