Samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet

Målet med PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är att öka säkerheten och främja förverkligandet av straffansvaret. Med PTG-samarbetet strävar man efter att effektivt samordna myndigheternas verksamhet. Det goda samarbetet har under årens lopp utvecklats till en nationellt och internationellt välansedd samarbetsform.

Med PTG-samarbetet strävar man framförallt efter att ingripa i och bekämpa gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Det gemensamma målet för PTG-myndigheterna är att smidigt, snabbt och effektivt främja säkerheten och för sin del bidra till att Finland är världens säkraste land. Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter har avsiktligen föreskrivits på så sätt att de delvis överlappar varandra, vilket skapar förutsättningar för myndigheterna att vid behov och enligt separat överenskommelse utföra sådana uppgifter vars huvudansvar ligger hos en annan myndighet.

PTG-samarbetet har en närmare hundraårig historia. Den första egentliga författningen var det av statsrådet fattade beslutet år 1927 om samarbetsverksamhet och handräckning mellan tull- och polismyndigheterna. Användningen av förkortningen PTG förankrades på 1960-talet. På lagnivå fick samarbetet en grund år 2010 då lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) trädde i kraft. Förutom av denna lag styrs verksamheten närmare av statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (1126/2009, PTG-förordningen). Man har kommit överens om mer detaljerade förfaranden vid PTG-samarbete i ett samarbetsavtal som uppdateras vid behov.

Finlands PTG-myndigheters innovativa och högklassiga samarbete är en såväl nationellt som internationellt välansedd samarbetsform mellan myndigheter.

Som grund för samarbetet står en gemensam lägesbild samt en uppskattning om förändringarna i verksamhetsmiljön som bygger på analys. Syftet med PTG-samarbetsstrategin är att styra samarbetet i eftersträvad och överenskommen riktning samt att skapa grunder för mätningen av samarbetsresultatet.