Hoppa till innehåll

ÅR 2022 – Inte ett steg, utan ett språng framåt

Utgivningsdatum 29.3.2023 10.40 | Publicerad på svenska 8.5.2023 kl. 10.44
Pressmeddelande

År 2022 var ett gott år för Tullen. Vi lyckades med våra uppgifter på ett föredömligt sätt, även om överraskande utmaningar dök upp igen i mitten av året.

Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen. Rysslands attack mot Ukraina förändrade avsevärt miljön för vår verksamhet. Godstrafiken över ryska gränsen minskade genast kraftigt. Företagen drog sig tillbaka från Ryssland. Effektiva ansträngningar gjordes för att bryta energiberoendet. Minskningen av godstrafiken påskyndades av flera av EU godkända sanktionshelheter, vars genomförande på ett avgörande sätt stödde sig på Tullens yrkesskicklighet. 

Tullen klarade sig utmärkt i djungeln av väldigt krångliga och tolkningsbara sanktionsbestämmelser. Den nya situationen återspeglades i mångas arbete. Övervakningen av sanktionerna sysselsatte vid tullkontoren. Med hjälp av riskanalys sållades eventuella avvikelser från tulldeklarationerna. Statistiska uppgifter efterfrågades kontinuerligt om förändringarna i utrikeshandeln. Tullen fick också på ett förtjänstfullt sätt delta i beredningen av sanktionsbestämmelserna redan från början. Tack så mycket till alla kunniga personer som har kämpat med de krävande sanktionsbestämmelserna och övervakningen av sanktionerna!
Efter att landgränstrafiken minskat är Finland ännu mer beroende av sjötransporterna – t.o.m. 95 % av vår utrikeshandel transporteras nuförtiden sjövägen. Tullen har därför ökat sin uppmärksamhet ytterligare i hamnarna. Under coronaåren blev t.ex. den illegala importen av narkotika alltmer professionell, och år 2022 kom största delen av narkotikan till Finland med den kommersiella trafiken.

I och med att flera tullkontor vid östgränsen har tystnat, så har behovet av arbetskraft minskat lokalt. Behovet att minska på arbetskraften uppskattades till 100 årsverken. Situationen har naturligtvis orsakat många människor oro och osäkerhet kring de kommande arbetsuppgifterna. I samarbete med personalen har man sökt lösningar genom vilka man kan trygga arbetsplatserna, och bland annat riksomfattande uppgifter har överförts till personer som arbetat vid östgränsen. 

En snöig och tom väg som leder till tullen och gränsövergångsstället.
Trafiken har minskat betydligt jämfört med åren innan coronan. På bilden en infoskärm och skyltar före gränsövergångsstället vid Imatra tull för dem som kom från Ryssland 20.1.2021.

År 2022 hävdes de sista coronarestriktionerna. Coronaåren påverkade innehållet i flera tullanställdas arbete och sätten att arbeta. En del av dessa konsekvenser syns också i vardagen efter pandemin. Prioriteringen av distansarbete tycks ha blivit permanent i arbetsbeskrivningen för många. Under coronaåren blev vi vana med att ha möten via elektroniska redskap. Detta har dramatiskt ökat möjligheterna till kontakt och jämställt förutsättningarna för deltagande.

Elektroniska tjänster har utvecklats genom att fokusera på kundernas erfarenheter. Under 2022 iakttogs nuläget allt mer genom de möjligheter som digitaliseringen fört med sig samt ur kundupplevelsens synvinkel. I utvecklingen av tjänsterna syntes särskilt EU:s mångåriga projekt för förnyandet av tulldeklareringen som gick framåt med stora kliv under år 2022. Alla importdeklarationer har nu överförts till den nya tullklareringstjänsten, deklarationerna för tillfällig lagring har förnyats och e-tjänsternas användbarhet och tillgänglighet har förbättrats. Meddelandekundernas kundupplevelse utreddes för första gången år 2022 med mycket positivt resultat. 

I Tullens strategi år 2022 lyfte vi fram ansvarstemana. Hos oss är det inget tomt prat utan kommer från vårt hjärta. Som bevis erbjuder vi gärningar. Förra året började med Tullens första hållbarhetsrapport och slutade med ibruktagandet av ett nytt miljöledningssystem. Hållbarhetsrapporten är ett sätt att synliggöra Tullens samhälleliga roll och den ekonomiska, sociala och ekonomiska inverkan våra ansvarsfulla gärningar har på samhället. 

Tullens strategiska mål är att gå i spetsen för miljöansvariga aktörer inom statsförvaltningen. På agendan för år 2022 ingick utarbetandet av Tullens miljöprogram. Som verktyg för genomförandet och uppföljningen av programmet valde vi miljöledningssystemet Ekokompassen. För att uppnå detta blev vi föremål för en extern professionell utvärdering och var tvungna att uppfylla flera krav i standarderna. Det lyckades vi med. Tack till alla som satsat på detta! Arbetet är inte klart och det fortsätter. Ytterligare krafter tas emot med öppna armar för att ta fram idéer och genomföra reformer.

I slutändan kan det bli ännu mer utmanande att uppnå resultat gällande det sociala ansvaret. Tullen har redan rekryterat personer som gör det möjligt för oss att börja tala om mångfald vid vissa av våra arbetspunkter. Vi har aktiva som arbetar hårt inom denna sektor och som man inte kan göra annat än buga sig inför. Inom förvaltningsfältet är vi inte på efterkälken när det gäller socialt ansvar, utan med den här takten kommer vi snart att vara exemplariska. Vi väntar dock fortfarande på ett genombrott och för att påskynda det är vi villiga att bryta gränser och införa nya metoder. 

Slutligen vill jag tacka alla vid Tullen och alla parter som samarbetat med Tullen för de fina stunderna och de strålande resultaten, som man endast kan uppnå med den hängivenhet som ni alla har visat!

Hannu Mäkinen
Tullens generaldirektör 

 Alla artiklar finns på Tullens år 2022.

Nästä artikel: Tullen har övervakat sanktionerna mot Ryssland effektivt – ett år av förändringar i utrikeshandeln

Tullin vuosi