Hoppa till innehåll

Hundratals importföretag har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter

Utgivningsdatum 23.2.2024 9.00
Pressmeddelande

EU:s nya mekanism för koldioxidjustering vid gränserna förpliktar importföretag att rapportera utsläppsinformation till EU:s kommission för varorna de importerar. Enligt Tullens uppgifter har hundratals företag inte lämnat in någon rapport inom utsatt tid – dock hinner man ännu. Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är EU:s nya verktyg för att förhindra att utsläpp styrs till länder utanför EU.

Importörer, både företag och privatpersoner, ska kvartalsvis till kommissionen rapportera direkta och indirekta utsläpp från de CBAM-varor de importerar. För CBAM-varor man importerat i oktober, november och december i fjol var man tvungen att inlämna en rapport till kommissionen före utgången av januari i år. I Finland gällde den här rapporteringsskyldigheten cirka 1 000 importörer. Tullen har informerat flera gånger om denna skyldighet och information om saken ges också varje gång i samband med förtullningen av CBAM-varor. Dock har endast omkring 300 företag lämnat in en rapport inom utsatt tid, vilket visar att informationen tyvärr inte har nått alla importföretag. CBAM-varor är vissa järn- och stålprodukter, gödselmedel, aluminium- och cementprodukter samt väte och el som importeras till EU från länder utanför EU.

- Majoriteten av de rapporteringsskyldiga har ännu inte lämnat in den rapport som krävs, trots att den ursprungliga tidsfristen redan har löpt ut. Det finns flera orsaker till det här. Alla är till exempel inte medvetna om att varorna som de importerat är CBAM-varor, trots att de fått denna information i samband med beslutet om frigörande av varorna. De tekniska utmaningarna i kommissionens rapporteringssystem spelar också en roll, berättar chefen för Tullens CBAM-funktion Jarkko Koho.

Eftersom kommissionen har haft tekniska utmaningar med att bygga det nya rapporteringssystemet, har kommissionen gett importörerna möjlighet att ansöka om ytterligare 30 dagar för rapportering.

- Vi har meddelat kommissionen om systemfel som både kunder och våra egna experter har upptäckt. I januari ordnade vi fem informationstillfällen om rapportering. Dessutom har vi aktivt gett råd till importörerna vid inloggnings- och rapporteringsproblem i systemet. Vi fortsätter gärna att höra kundernas önskemål om hur vi kan hjälpa till  så att de rapporter som behövs blir inlämnade. I slutändan är det ändå företagens ansvar att se till att rapporteringsskyldigheten uppfylls, sammanfattar Koho de vidtagna åtgärderna.

- Det viktigaste nu är att agera snabbt och logga in i övergångsregistret. Om utsläppsinformationen inte är känd, kan rapporten lämnas in med hjälp av kommissionens standardvärden, konkluderar Koho sina råd till importörer.

Varför måste man rapportera?

Målet med mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är att priserna på varor som importeras till EU bättre ska återspegla deras koldioxidinnehåll. Samtidigt vill man uppmuntra tredjeländer och deras tillverkare att minska sina utsläpp.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs stegvis. Under övergångsperioden (1.10.2023–31.12.2025) ska importörer kvartalsvis till kommissionen rapportera direkta och indirekta utsläpp från de CBAM-varor de importerar. Rapporten lämnas in kvartalsvis för importer under det föregående kvartalet. Efter övergångsperioden kommer import av CBAM-varor att kräva tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2026, och man ska anskaffa avgiftsbelagda CBAM-certifikat.

Rapporteringen spelar indirekt en viktig roll i bekämpningen av koldioxidläckage och växthusgasutsläpp. Med hjälp av rapporterna kan kommissionen fastställa de standardvärden som kommer att användas vid beräkning av varornas inbäddade utsläpp när mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs fullt ut år 2026. Rapporteringsfasen hjälper också till att bedöma hur mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna fungerar. 

Lagstiftningen gör det möjligt att införa sanktioner, t.ex. felavgifter, om rapporteringsskyldigheten inte uppfylls. Den pågående övergångsperioden är en inlärningsperiod för alla: kommissionen, nationella myndigheter och rapportörer. Om rapporten emellertid inte lämnas in trots begäran, kan en felavgift vara möjlig. Som värst kan följden till och med vara att aktören inte får tillstånd att importera CBAM-varor till EU-området i framtiden.

- Under de tre första rapporteringsperioderna har importörerna gott om tid att kommunicera med varutillverkarna om utsläppsinformation, skaffa de resurser som behövs för rapporteringen samt skapa en fungerande rapporteringspraxis för dem själva. På vår webbplats finns ett omfattande anvisningspaket, berättar Koho.

Mera information

Nytt betydande uppgiftsområde för Tullen - svarar nu i Finland för alla praktiska myndighetsåtgärder som gäller EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (mediemeddelande 29.12.2023)

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna för med sig nya skyldigheter för importörer, även för privatpersoner – uppgifterna om utsläpp ska rapporteras (mediemeddelande 31.8.2023)

Tullens webbsidor om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är ett nytt instrument inom EU-politiken. Genom denna mekanism påförs en lika stor avgift för vissa produkter från länder utanför EU som den som till följd av genomförandet av EU:s utsläppshandel skulle påföras motsvarande produkter som tillverkats inom EU. Mekanismen används i alla EU:s 27 medlemsländer. I Finland ansvarar Tullen för de nationella myndighetsuppgifterna inom ramen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

Mediemeddelande