Hoppa till innehåll

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) medför betydande ändringar för importörer

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. Mekanismen är en del av 55 %-paketet i den europeiska gröna given.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna tillämpas på vissa, i en EU-förordning fastställda, varor. När sådana här så kallade CBAM-varor importeras från ett land utanför EU till EU:s tullområde, ska importörerna från och med ingången av år 2026

 • anskaffa ett antal CBAM-certifikat motsvarande de utsläpp som uppkommit vid tillverkningen av varorna
 • inge en CBAM-deklaration årligen till kommissionen.

Under övergångsperioden 1.10.2023-31.12.2025 behöver man inte ännu anskaffa CBAM-certifikat, men importörerna ska kvartalsvis lämna en rapport till kommissionen. Se mer detaljerade anvisningar om tidtabellen för importörer av CBAM-varor på denna sida.

Vem omfattas av de nya skyldigheterna?

Skyldigheten att rapportera under övergångsperioden och att anskaffa CBAM-certifikat gäller för alla företag och privatpersoner som importerar CBAM-varor.

Tidtabell för importörer av CBAM-varor:

 1. Rapportering under övergångsperioden 2023–2025 

  • Övergångsperioden börjar 1.10.2023 och slutar 31.12.2025. Importören eller dennes ombud rapporterar CBAM-varorna kvartalsvis till kommissionen.

  • Den första rapporten ska lämnas in senast 31.1.2024. I den ska uppgifterna för tidsperioden 1.10-31.12.2023 anges.

   • Rapportens uppgifter: importvarornas kvantitet, varornas direkta och indirekta utsläpp, eventuellt pris för kol som betalats i ursprungslandet och kompensationer för detta. 

    Beakta att beräkningssättet för varornas direkta och indirekta utsläpp kommer ännu att preciseras. Vi kommer att berätta om det så fort informationen finns tillgänglig.

 2. Årliga CBAM-deklarationer ska börja inlämnas för importer gjorda under år 2026   

  För inlämnandet av årsdeklarationer ska man ansöka om tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.
  • En importör som är etablerad i EU kan lämna in deklarationen själv eller anlita ett indirekt ombud. Om deklarationen inges av ett indirekt ombud, ska denne skaffa ett tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.

  • En importör som är etablerad utanför EU ska anlita ett indirekt ombud som har tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.

  • Den godkända CBAM-deklaranten ska lämna in årsdeklarationen till kommissionen årligen senast 31.5. Den första årsdeklarationen för importer gjorda under år 2026 ska lämnas in senast 31.5.2027. 

   • Deklarationens uppgifter: importvarorna och deras direkta utsläpp samt uppgifter om antalet behövliga CBAM-certifikat. 

   • I deklarationen anges varornas faktiska utsläpp (för importerad el normalvärden). Om det inte är möjligt att ange de faktiska utsläppen, ska normalvärden anges.

   • Uppgifterna i CBAM-deklarationen granskas av en ackrediterad kontrollör.

Beredningen av nationell och EU- lagstiftning 

Den av Europaparlamentet och Rådet godkända förordningen om en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen har publicerats i EU:s officiella tidning den 16.5 2023, och förordningen trädde i kraft den 17.5 2023.

EU-kommissionen bereder som bäst genomförandeakter för CBAM-förordningen där bl.a. beräkningssätten för CBAM-varors direkta och indirekta utsläpp preciseras.

Den nationella lagstiftningen beräknas träda i kraft  senast i början av  år 2024. 

Om termerna

I den offentliga debatten har också till exempel termerna ”koldioxidtull” och ”koldioxidskatt” använts för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Dessa används dock inte längre eftersom det inte handlar om tull eller skatt utan om ett avgiftsbelagt CBAM-certifikat.

CBAM-varor

 • vissa järn- och stålvaror
  • Produkter tillverkade av dessa varor, t.ex. skruvar, muttrar och brickor.
 • järnmalm
 • vissa gödselmedel
 • vissa aluminiumvaror
 • vissa cementvaror
 • vissa kemikalier
 • el.

Följande produkter omfattas inte av CBAM-regelverket:

 • försändelser av ringa värde, dvs. värda högst 150 euro (art. 23 i tullfrihetsförordningen)
 • CBAM-varor som införs i resenärers personliga bagage och vars sammanlagda värde är högst 150 euro
 • varor som används för militära ändamål
 • varor med ursprung i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz
 • varor med ursprung i territorierna Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta eller Melilla.

Varukoder

Cement

 • 2507 00 80
 • 2523 10 00
 • 2523 21 00
 • 2523 29 00
 • 2523 30 00
 • 2523 90 00

Elström

 • 2716 00 00

Gödsel

 • 2808 00 00
 • 2814
 • 2834 21 00
 • 3102
 • 3105 (förutom 3105 60 00)

Kemikalier

 • 2804 10 000 (väte)

Järn och stål

 • 2601 12 00
 • 72 (förutom 7202 2, 7202 3, 7202 50 00, 7202 70 00, 7202 80 00, 7202 91 00, 7202 92 00, 7202 93 00, 7202 99 10, 7202 99 30, 7202 99 80, 7204)
 • 7301
 • 7302
 • 7303 00
 • 7304
 • 7305
 • 7306
 • 7307
 • 7308
 • 7309
 • 7310
 • 7311
 • 7318
 • 7326

Aluminium

 • 7601
 • 7603
 • 7604
 • 7605
 • 7606
 • 7607
 • 7608
 • 7609 00 00
 • 7610
 • 7611 00 00
 • 7612
 • 7613 00 00
 • 7614
 • 7616

Meddelanden

Förordningen om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen trädde i kraft 17.5.2023
19.5.2023 9.21
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande


Betydande roll för Tullen vid bekämpning av koldioxidläckage
24.1.2023 14.49
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Mediemeddelande