Hoppa till innehåll

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) medför betydande ändringar för importörer

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. Mekanismen tillämpas på så kallade CBAM-varor som importeras från ett land utanför EU till EU. Exempel på CBAM-varor är vissa järn- och stålprodukter, gödselmedel, aluminium- och cementprodukter samt väte och el.

Målet med mekanismen är att priserna på varor som importeras till EU bättre ska återspegla deras koldioxidinnehåll. Samtidigt vill man ge tredjeländer, utländska tillverkare och importörer i EU incitament att minska sina utsläpp.

Tillämpningen av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna inleds med en övergångsperiod som börjar 1.10.2023. Se mer detaljerade anvisningar om tidtabellen för importörer av CBAM-produkter på denna sida.

Vem omfattas av de nya skyldigheterna?

Skyldigheterna gäller för alla som importerar CBAM-varor.

Med import avses all import från ett land utanför EU till EU, även t.ex. införsel av varor som beställts via nätet och gåvor.

 • vissa järn- och stålvaror
  • Produkter tillverkade av dessa varor, t.ex. skruvar, muttrar och brickor.
 • järnmalm
 • vissa gödselmedel
 • vissa aluminiumvaror
 • vissa cementvaror
 • vissa kemikalier
 • el.

Följande produkter omfattas inte av CBAM-regelverket:

 • försändelser av ringa värde, dvs. värda högst 150 euro (art. 23 i tullfrihetsförordningen)
 • CBAM-varor som införs i resenärers personliga bagage och vars sammanlagda värde är högst 150 euro
 • varor som används för militära ändamål
 • varor med ursprung i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz
 • varor med ursprung i territorierna Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta eller Melilla.

Notera att man inte kan använda den här listan för tariffering av varor. Kolla alltid rätt varukod i Fintaric-tjänsten.

Cement

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2507 00 80 Andra kaolinartade leror
 • 2523 10 00 Cementklinker
 • 2523 21 00 Portlandcement: vit cement
 • 2523 29 00 Portlandcement: annan
 • 2523 30 00 Aluminatcement
 • 2523 90 00 Annan hydraulisk cement

El

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2716 00 00 Elektrisk energi

Kemikalier

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning VI, Produkter av kemiska och närstående industrier

 • 2804 10 00 00: Väte som rent ämne

Gödselmedel

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning VI, Produkter av kemiska och närstående industrier.

 • 2808 00 00: Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra som rent ämne
 • 2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
  • 2814 10 00 00    - Vattenfri ammoniak (ammoniak i gasform NH3)
  • 2814 20 00 00    - Ammoniak i vattenlösning (lösning NH4OH)
  • Båda ovannämnda som rent ämne
 • 2834 21 00 Kaliumnitrat som rent ämne
 • 3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska. Den här varukoden omfattar bl.a.
  • karbamid (urinämne), även löst i vatten
  • ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat
  • ammoniumnitrat fast eller löst i vatten (även för annat än gödselbruk), blandade med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan
  • natriumnitrat
  • blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak
 • 3105 (Gödselmedel eller blandningar av gödselmedel) Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:
  • (utom 3105 60 00 gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium)

Järn och stål

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2601 12 00 Sintrad järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning XV, Oädla metaller och varor av oädel metall.

 • 72 Järn och stål:
  • Obearbetade material; produkter i form av granulat eller pulver
   • utom följande ferrolegeringar: 7202 2 ferrokisel, 7202 3 ferrokiselmangan, 7202 50 00 ferrokiselkrom, 7202 70 00 ferromolybden, 7202 80 00 ferrovolfram och ferrokiselvolfram, 7202 91 00 ferrotitan och ferrokiseltitan, 7202 92 00 ferrovanadin, 7202 93 00 ferroniob, 7202 99 10 ferrofosfor, 7202 99 30 ferrokiselmagnesium, 7202 99 80 andra, 7204)
  • Järn och olegerat stål
  • Rostfritt stål 
  • Annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål
 • 73 Varor av järn eller stål:
  • 7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning, profiler av järn eller stål
  • 7302 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar
  • 73 03 – 73 06 Rör av järn eller stål
  • 7307 Rördelar av järn eller stål
  • 7308 Konstruktioner och delar till konstruktioner av järn eller stål 
  • 7309 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
  • 7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
  • 7311 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas 
  • 7318 Skruvar, bultar, muttrar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar 
  • 7326 Andra varor av järn eller stål 
    

Aluminium

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning XV, Oädla metaller och varor av oädel metall.

 • 7601 Aluminium i obearbetad form 
 • 7603 Pulver och fjäll av aluminium 
 • 7604 Stång och profiler av aluminium 
 • 7605 Tråd av aluminium
 • 7606 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm 
 • 7607 Folier av aluminium med en tjocklek av högst 0,2 mm 
 • 7608 Rör av aluminium
 • 7609 00 00 Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar
 • 7610 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av aluminium, plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner
 • 7611 00 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare, med en rymd av mer än 300 l
 • 7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), med en rymd av högst 300 l
 • 7613 00 00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas, t.ex. tryckluftsflaskor
 • 7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering:
 • 7616 Andra varor av aluminium: spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar, duk, galler och nät (inbegripet stängselnät), andra varor av aluminium

 • Ta reda på om din importvara är en CBAM-vara som omfattas av CBAM-förordningen.
 • Se till att du får alla de uppgifter du behöver för rapporter under övergångsperioden från tillverkaren eller säljaren av varorna.
 • Du behöver ett EORI-nummer för import och rapportering av CBAM-varor.
 • Skapa en rapporteringsprocess.
 • Samla ihop de importuppgifter som ska rapporteras fr.o.m. 1.10.2023 och förbered dig på att rapportera till kommissionen
 • Rapportera rätt uppgifter i tid, så undviker du sanktioner och kan ansöka om tillstånd för godkänd CBAM-deklarant
 • Förbered dig redan nu på tiden efter övergångsperioden: skaffa tillstånd för godkänd deklarant redan år 2025.
 • Följ situationen:

Importörens tidtabell 

Skyldigheter under övergångsperioden 1.10.2023–31.12.2025

Importörer måste rapportera CBAM-varornas utsläpp till kommissionen. Kontrollera rapporteringsanvisningarna: 

Vem rapporterar?

Importören eller hens ombud rapporterar importer av CBAM-produkter kvartalsvis till kommissionen.  

Notera:

 • Om du har förtullat en CBAM-vara själv, måste du också rapportera själv.
 • Om du har anlitat ett ombud och ombudet gjort förtullningen som ett direkt ombud, måste du rapportera själv.
 • Om du har anlitat ett ombud och ombudet gjort förtullningen som ett indirekt ombud, kom överens med ombudet, om du gör rapporten själv eller om ombudet gör den.

Uppgifter som ska rapporteras

I rapporten ska du lämna dessa uppgifter: importvarornas kvantitet, varornas direkta och indirekta utsläpp, eventuellt pris för kol som betalats i ursprungslandet och kompensationer för detta. 

Beräkningssättet samt rapporteringssättet för varornas direkta och indirekta utsläpp har preciserats i kommissionens genomförandeförordning. I förordningens bilaga I anges de uppgifter som ska lämnas i CBAM-rapporten.

Hur får jag uppgifterna om utsläpp för rapporten?

Kommissionen har på sin infosida om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna, Carbon Border Adjustment Mechanism, i punkten Guidance documents publicerat stödmaterial för inhämtande av utsläppsuppgifter från tillverkare av varorna.

Beakta att rapporten också kan inges med ofullständiga uppgifter. Om rapporten inte kompletteras inom tidsfristen eller om rapporten saknas helt, kan det leda till en sanktion och det kan bli svårare att senare få tillstånd för godkänd CBAM-deklarant. 

Vart ska jag rapportera?

Rapportuppgifterna lämnas till kommissionens CBAM Transitional registry -system.

Beakta att man ännu inte kan logga in i systemet med finländska EORI-nummer. Vi informerar när detta är möjligt.

Utsatta datum för rapporten

Utsatta datum för rapporten är varje år 31.1, 30.4, 31.7 och 31.10. 


Rapporteringen under övergångsperioden spelar indirekt en viktig roll vid bekämpning av koldioxidläckage och utsläpp av växthusgaser. 

Med hjälp av rapporterna kan Europeiska kommissionen fastställa de standardvärden som kommer att användas vid beräkning av varornas inbäddade utsläpp när mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs fullt ut år 2026. Rapporterna ger också viktig information om hur mekanismen fungerar. 

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kräver samarbete mellan importörer, tillverkare och myndigheter och medför nya skyldigheter för importörer. För att säkerställa en flexibel start börjar mekanismen med en övergångsperiod och rapporteringsskyldighet.

Mekanismens ekonomiska verkningar tillämpas ännu inte under övergångsperioden, utan aktörerna har både tid att anpassa sig till mekanismen och möjlighet att organisera sina rapporteringsrutiner.


Skyldigheter fr.o.m. 1.1.2026:

Importören ska ha tillstånd för godkänd CBAM-deklarant från Tullen för inlämnande av årsdeklarationer. Tillståndet är giltigt i hela EU-området. Tillståndet kan sökas fr.o.m. 31.12.2024.

Förutsättningar för att få tillståndet är till exempel följande:

 • Sökanden är etablerad i en medlemsstat med huvudsaklig verksamhet inom EU
 • Sökanden har inga skatteskulder vid indrivning, inga allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen eller marknadsmissbruk under de 5 år som föregår ansökningsåret.
 • Sökanden har inga anmärkningar om allvarliga brott som hänför sig till sökandens ekonomiska verksamhet.
 • Sökanden har följt föreskrifterna i CBAM-förordningen, till exempel rapporterat på det sätt som krävs under övergångsperioden.

Importören ska skaffa avgiftsbelagda utsläppscertifikat, dvs CBAM-certifikat. Ett antal certifikat behövs motsvarande de utsläpp som uppkommit vid tillverkningen av varorna. Ett certifikat motsvarar ett ton utsläpp kopplat till importerade varor.

Antalet inköpta certifikat begränsas inte.

Medlemsstaterna säljer certifikaten på kommissionens handelsplats och de registreras automatiskt till ett CBAM-konto, som kommissionen skapar för varje deklarant. 80 procent av behovet av certifikat ska finnas på CBAM-kontot kvartalsvis. Certifikat som saknas ska skaffas inom tidsfristen för inlämnandet av CBAM-årsdeklarationen.

Priset på CBAM-certifikatet bekräftas varje vecka baserat på genomsnittet av föregående veckas auktionspriser i The European Union Emissions Trading System  (ETS). Våren 2023 har priset på en utsläppsrätt varit cirka 85-90 euro.

Under vissa förutsättningar köper kommissionen tillbaka högst en tredjedel av det totala antalet förvärvade utsläppscertifikat.


För inlämnandet av årsdeklarationer ska man ansöka om tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.

En importör som är etablerad i EU kan lämna in deklarationen själv eller anlita ett indirekt ombud. Om deklarationen inges av ett indirekt ombud, ska denne skaffa ett tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.

En importör som är etablerad utanför EU ska anlita ett indirekt ombud som har tillstånd för godkänd CBAM-deklarant

Den godkända CBAM-deklaranten ska lämna in årsdeklarationen till kommissionen årligen senast 31.5. Den första årsdeklarationen för importer gjorda under år 2026 ska lämnas in senast 31.5.2027. 

 • Deklarationens uppgifter: importvarorna och deras direkta utsläpp samt uppgifter om antalet behövliga CBAM-certifikat. 

 • I deklarationen anges varornas faktiska utsläpp (för importerad el normalvärden). Om det inte är möjligt att ange de faktiska utsläppen, ska normalvärden anges.

 • Uppgifterna i CBAM-deklarationen granskas av en ackrediterad kontrollör.

CBAM-deklaranten ska föra bok över de uppgifter som behövs för att beräkna utsläppsdata. Bokföringen ska förvaras i fem år.

Kommissionen granskar deklarationerna och meddelar sina iakttagelser till Tullen, som utreder saken med importören.


Om termerna

I den offentliga debatten har också till exempel termerna ”koldioxidtull” och ”koldioxidskatt” använts för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Dessa används dock inte längre eftersom det inte handlar om tull eller skatt utan om ett avgiftsbelagt CBAM-certifikat.

Mera information 

Information på kommissionens webbplats:

På kommissionens infosida Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) finns material om hur man kan förbereda sig på mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (på engelska):

 • genomförandeförordningen om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och bilagorna: Legislative Documents
 • vägledningsdokument för importörer samt aktörer utanför EU: Guidance
 • Webbseminarier och nedladdningsbara faktablad för alla importörer samt specifikt för importörer av cement, aluminium, gödselmedel, järn och stål samt elektricitet: Sectoral information

Information på andra myndigheters webbplatser:


Meddelanden och artiklar

Fråga våra sakkunniga om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)
4.12.2023 9.00
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande


Kommissionen har publicerat en användarmanual för CBAM-övergångsregistret
2.11.2023 8.50
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande

Informationstillfälle om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) 15.11.2023
31.10.2023 12.39
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande

Hur förbereder sig en importör för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)?
28.9.2023 9.52
Artikeln Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM)

Frågor?

Om du har frågor om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna, kontakta: cbam@tulli.fi