Hoppa till innehåll

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna för med sig nya skyldigheter för importörer, även för privatpersoner – uppgifterna om utsläpp ska rapporteras

Utgivningsdatum 31.8.2023 8.05
Pressmeddelande

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är EU:s nya verktyg för att förhindra att utsläpp styrs till länder utanför EU. Mekanismen grundar sig på anskaffning av avgiftsbelagda CBAM-certifikat och gäller både företag och privatpersoner som importerar CBAM-varor till EU:s område. Övergångsperioden börjar redan den 1 oktober 2023. Importören måste få utsläppsuppgifterna av varans tillverkare och rapportera dem till kommissionen.

Skyldigheterna med anknytning till mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) gäller för alla företag och privatpersoner som importerar så kallade CBAM-varor till ett värde av mer än 150 euro. Med import avses all import från ett land utanför EU till EU, även t.ex. införsel av varor som beställts via nätet och införsel av gåvor. CBAM-varor är vissa varor av järn och stål samt produkter som tillverkats av dessa , t.ex. skruvar, muttrar och brickor. På listan finns också järnmalm, elektricitet, väte och vissa gödselmedel, aluminium- och cementprodukter. Närmare uppgifter om CBAM-varor och om några undantag finns på Tullens webbplats.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs stegvis, det första steget inleds 1.10.2023

Under övergångsperioden 1.10.2023–31.12.2025 ska importörer, både företag och privatpersoner, rapportera direkta och indirekta utsläpp från de CBAM-varor de importerar kvartalsvis till kommissionen. Utsläppsuppgifterna ska fås från tillverkaren av varan. Om rapporten inte inges i tid, kan det medföra sanktioner.

- Vi är medvetna om de utmaningar som importörerna, särskilt privatpersoner, ställs inför. Beredningen av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna har framskridit i snabb takt och informationen om den har varit knapphändig. Myndigheterna agerar dock flexibelt under övergångsperioden och det borde finnas tillräckligt med tid för anpassning. När kommissionens anvisningar blir färdiga har vi i Tullen beredskap att handleda importörer för vår egen del. Nu först lönar det sig att ta reda på om varorna som importeras finns med på listan över CBAM-varor, berättar projektchef Sture Skinnar.

Efter övergångsperioden kommer import av CBAM-varor att kräva tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2026, och man ska anskaffa avgiftsbelagda CBAM-certifikat.

Målet är att förhindra koldioxidläckage och minska utsläpp

Genom mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna förhindras koldioxidläckage, dvs. att utsläppen styrs till länder utanför EU. Med koldioxidläckage avses att produktionen av industriprodukter flyttas av kostnadsskäl till länder med mindre strikt miljölagstiftning.

Målet med mekanismen är att priserna på varor som importeras till EU bättre ska återspegla de utsläpp som tillverkningen av dem ger upphov till. Importvarorna beläggs med en lika stor utsläppsbaserad avgift som EU-tillverkningen beläggs med till följd av utsläppshandeln. Samtidigt vill man uppmuntra tredjeländer, utländska tillverkare och importörer i EU att minska sina utsläpp. Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är en del av 55 %-paketet i den europeiska gröna given.

Mekanismen ger också tillverkarna jämlika konkurrensförutsättningar på EU-marknaden.

Mera information om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna finns på Tullens webbsida

Mera information om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Ingen tull eller skatt

I den offentliga debatten har termerna ”koldioxidtull” och ”koldioxidskatt” använts för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Importörerna betalar ingen tull eller skatt utan köper CBAM-certifikat. Det är alltså inte fråga om en koldioxidtull eller koldioxidskatt.

Mediemeddelande