Hoppa till innehåll

Förändringar i skattegränsdeklarationer på Åland i slutet av år 2022

Utgivningsdatum 28.10.2022 11.58
Pressmeddelande

Importtulldeklarationerna förnyas i slutet av året, och tulldeklareringen ändras också på Åland. Tullen har utfärdat två nya föreskrifter: föreskrift 9/2022 om import av unionsvaror till Åland från ett annat EU-land samt föreskrift 10/2022 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland. Förändringarna träder i kraft den 5 november 2022 med en övergångsperiod till slutet av år 2022.

Anmälan till Tullen av varors ankomst

I fortsättningen måste anmälan av varors ankomst inges i Tullklareringstjänsten eller via meddelande-deklarering. Fraktsedel eller annat motsvarande dokument kan inte längre användas som anmälan av varors ankomst. Tullen frigör alltså inte längre varor mot fraktsedel eller motsvarande dokument och tilldelar inte dokumentet ett ankomstnummer. Användningen av Tullens särskilda elektroniska deklarationsförfarande i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland upphör också.

Transportfirman ska lämna in en anmälan av varors ankomst, om den inte fått uppgift om att en skattegränsdeklaration eller en tulldeklaration ingetts för varuförsändelsen. En anmälan om varors ankomst ska alltid lämnas in när 

  • importören tänker inge skattegränsdeklarationen som en periodisk deklaration 
  • skattegränsnummer och sammandragsdeklaration används i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland. 

Anmälan av varors ankomst kan lämnas in redan på förhand men den ska lämnas in senast när varorna anlänt över skattegränsen till en godkänd anmälningsplats. En godkänd anmälningsplats kan vara en hamn, flygplats, postterminal, skärgårdsfärjetrafikens hamn och kaj, belägna på ankomst- eller avgångsplatsen för transporten, eller en annan plats som anvisats av Tullen.

Transportfirman kan transportera varorna från anmälningsplatsen till mottagaren 30 minuter efter att anmälan av varornas ankomst lämnats in, om Tullen inte meddelat att den kommer att granska varorna.

Anmälningen av postförsändelsers ankomst ändras inte. Postoperatören håller även i fortsättningen en bokföring för Tullen. 

Förändringar i nationella skattegränsdeklarationer

Fakturerat totalbelopp blir en obligatorisk uppgift i alla nationella skattegränsdeklarationer. 

Nationell skattegränsdeklaration ska inges också när varor skickas för aktiv förädling, t.ex. för reparation, eller när varor förs in tillfälligt över skattegränsen. Deklarationen ska inges i Tullklareringstjänsten eller via meddelandedeklarering. Tullen tar i fortsättningen inte längre emot pappersblanketter, såsom blankett 658 eller SAD-blankett.

Elström som förs in via ett elnät från övriga Finland eller från ett annat unionsland till Åland deklareras periodvis. Elen som införts under en kalendermånad ska deklareras inom tio dagar efter utgången av kalendermånaden.

Förändringar vid skattegränsdeklarering vid import av varor från andra EU-länder

Momsregistrerade importörer får i fortsättningen använda sig av ett periodiskt deklarationsförfarande i två steg. Detta innebär att importören gör en bokföringsanteckning när varorna anländer och skickar Tullen en periodisk deklaration senast i slutet av påföljande kalendermånad. Den nuvarande tidsfristen på 10 dagar förlängs upp till 60 dagar.

För varor från andra EU-länder kan skattegränsdeklarationen också inges på förhand, högst 30 dagar före ankomsten av varan. Om deklarationen inges på förhand ska också en anmälan av varors ankomst inges när varan anländer.

När varor importeras för ett särskilt förfarande, dvs. för aktiv förädling (t.ex. reparation) eller för tillfällig införsel, ska tulldeklarationen fr.o.m. den 5 november 2022 inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) kan inte längre användas. Det finns ingen övergångsperiod vid deklarering för särskilda förfaranden. I deklarationer anges samma uppgifter som vid import från länder utanför EU. 

Kom ihåg att ansöka om EORI-nummer

Företagen ska ha ett EORI-nummer fr.o.m. den 5 november 2022. Importörer, ombud, deklaranter och transportfirmor ska alla ha ett EORI-nummer.  Ansök om EORI-nummer i Tullens e-tjänst.

Mera information:
Förändringar i tulldeklarationer gällande Åland fr.o.m. 5.11.2022 (Kundmeddelande 31.5.2022)
Importörer och transportfirmor behöver ett EORI-nummer för skattegränsdeklarationer gällande Åland (Kundmeddelande 17.6.2022)
Nationell skattegränsdeklaration mellan Åland och övriga Finland vid aktiv förädling och tillfällig införsel (Kundmeddelande 24.8.2022)

Föreskrifter
Tullens föreskrift 9/2022: Tullens föreskrift om import av unionsvaror till Åland från ett annat EU-land
Tullens föreskrift 10/2022: Tullens föreskrift om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransport mellan landskapet Åland och övriga Finland

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering