Hoppa till innehåll

Förändringar i tulldeklarationer gällande Åland fr.o.m. 5.11.2022

Utgivningsdatum 31.5.2022 7.28
Pressmeddelande

Importtulldeklarationerna förnyas i slutet av året, och tulldeklareringen ändras också på Åland. Förändringarna träder i kraft den 5 november 2022.

Anmälan av varors ankomst i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

Transportfirmorna ska fr.o.m. den 5 november 2022 lämna in en anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten eller via meddelandedeklarering. Efter detta datum kan varornas ankomst inte längre anmälas per e-post eller genom Tullens särskilda elektroniska deklarationsförfarande.

Meddelandedeklaranterna ska använda en sådan anmälan av varors ankomst (FI332) som beskrivs i meddelandebeskrivningarna för införsel.  Meddelandedeklaranter ska ansöka om ändring av sitt tillstånd till meddelandedeklarering och testa sitt meddelande för anmälan av varors ankomst.

I den nya anmälan av varors ankomst ska utöver uppgifterna som anges i den nuvarande anmälan också anges bl.a. följande uppgifter:

 • transportsätt
 • transportmedlets identitet
 • transportmedlets typ
 • tidigare dokument
  • välj ZZZ som typ och ange i fältet därefter transportdokumentets nummer
 • varans förvaringsplats
  • väIj A som typ och ange anmälningsplatsens adressuppgifter som kvalificerare
 • anmälningstullkontor
  • ange tullkontorskoden för Mariehamns tull
 • kod för ytterligare uppgifter FIEVR

I fortsättningen ska man i anmälan av varors ankomst uppge EORI-numret för den transportfirma som ansvarar för anmälan. Ange EORI-numret i punkten ”Identifieringsnummer” i uppgifterna om deklarant. Om transportfirman anlitar ett ombud för ingivande av anmälan, ska även ombudet ha ett EORI-nummer. Ansök om EORI-nummer i Tullens e-tjänst.

Anmälan av varors ankomst kan inges tidigast samma dag som varorna anländer till anmälningsplatsen. Transportfirman ska lämna in en anmälan av varors ankomst, om ingen skattegränsdeklaration ingetts när skattegränsen passerats. Den nationella skattegränsdeklarationen kan också inlämnas på förhand, tidigast 30 dagar innan beräknad ankomsttid.

Nationell skattegränsdeklaration i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

I fortsättningen ska både importörens och ombudets EORI-nummer anges i företags nationella skattegränsdeklarationer. Ansök om EORI-nummer i Tullens e-tjänst.

Därtill är uppgiften om värde i fortsättningen en obligatorisk uppgift också i skattegränsdeklarationer som inges i två steg. Om ingen exakt värdeuppgift finns tillgänglig när deklarationen inges, kan uppgiften anges enligt uppskattning. När den exakta värdeuppgiften finns till hands, ska importören ansöka om ändring i Tullklareringstjänsten eller via meddelandedeklarering.

När en momsregistrerad importör använder en periodisk deklaration, behöver inget tidigare dokument anges i deklarationen i fortsättningen. Den periodiska deklarationen och anmälan av varors ankomst kan vid behov kopplas till varandra på basis av dokumenten i aktörens bokföring, när uppgifterna om fakturor angetts i den periodiska deklarationen. Fakturorna behöver inte skickas till Tullen som bilaga till skattegränsdeklarationen utan det räcker att företaget anger identifieringsnumret för fakturan eller annat dokument som visar värdet. 

Tulldeklarering i två steg för varor som importeras från ett EU-land

Momsregistrerade importörer kan inte längre efter den 5 november 2022 använda det dokumentbaserade deklarationsförfarandet i två steg vid import av unionsvaror från ett annat EU-land. Tullen frigör i fortsättningen inte längre varor mot fraktsedel eller motsvarande dokument och tilldelar inte dokumentet ett ankomstnummer.

Vid deklarering i två steg ska man först inge en elektronisk importtulldeklaration för varorna. Deklarationen inges senast när varorna anländer till Åland. Den kan också inges redan 30 dagar innan varorna anländer.  I det andra steget av deklareringen inges en importtulldeklaration med en exakt värdeuppgift. Denna deklaration inges när alla slutliga uppgifter finns tillgängliga, senast inom 30 dagar efter den ursprungliga deklarationen.

Beakta att det obligatoriska bifogade dokumentet med uppgift om värdet kan vara antingen en faktura eller något annat dokument med prisuppgifter (orderbekräftelse eller motsvarande).

Om du vid deklarering i två steg anger värdeuppgiften enligt uppskattning i det första steget, ange ”FITPA – Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar” som kod för ytterligare uppgifter. I det andra steget av deklareringen ska den exakta värdeuppgiften anges genom att begära att den första deklarationen ändras. Begäran görs med meddelandet ”Begäran om ändring” eller i Tullklareringstjänsten.

Deklarationen som inges på förhand för varor från ett annat EU-land förutsätter elektronisk anmälan av varors ankomst

Om man inger en importdeklaration på förhand för varor från ett annat EU-land ska man vid varornas ankomst lämna in en anmälan av varors ankomst elektroniskt antingen i Tullklareringstjänsten eller via meddelande­deklarering. Meddelandedeklaranterna ska använda en sådan anmälan av varors ankomst (FI332) som beskrivs i meddelandebeskrivningarna för införsel.

I anmälan av varors ankomst ska ”FITSH – Tullklareras genast” anges som kod för ytterligare uppgifter. Ange MRN-numret för den på förhand inlämnade importdeklarationen som tidigare dokument och ”IM – Importdeklaration” som dokumenttyp.

Uppgifter som ska anges i anmälan av varors ankomst är bl.a. transportsätt, transportmedlets identitet och typ (t.ex. fartygets namn), varans förvaringsplats (välj A och ange adressuppgifterna som beskrivning) och anmälningstullkontor (ange tullkontorskoden för Mariehamns tull). Uppgiften om lager behöver inte anges.

Tillfällig införsel, aktiv förädling och elimport från annat EU-land

Om du importerar unionsvaror från ett annat EU-land och vill deklarera detta som tillfällig införsel eller aktiv förädling, ska du inge deklarationen i Tullklareringstjänsten eller via meddelandedeklarering. Meddelande­deklaranter använder tulldeklarationsmeddelande FI415 och samma datainnehåll som vid import av varor från länder utanför EU.

Vid införsel av el från Sverige till Åland via elnät ska du deklarera elen som införts under en kalendermånad senast inom tio dagar efter slutet av kalendermånaden. Ange A som ytterligare typ av deklaration och lämna fältet för skattebestämningsdag tomt. Ange koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” och som dess beskrivning deklarationsperioden i formen ”elförtullning mm/åååå”. Ange 1 kg som brutto- och nettovikt för elen. Ange ”NE – oemballerat” som förpackningsslag och ”1” som antal förpackningar. Ange köpekontraktets nummer som tidigare dokument och ”1ZZZ – Annat dokument” som typ.

Övrigt att beakta

Tullen informerar senare separat hur varor som skickas för förädling eller reparation samt tillfälligt införda varor ska deklareras i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland från och med den 5 november 2022.

Tullen reviderar senare även den nationella deklarationsprocessen, där ett företag med skattegränsnummer kan med en månatlig sammandragsdeklaration deklarera varor som företaget skickar över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland till privatpersoner.

Tullen utfärdar också nya versioner av föreskrift 3/2021 om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland och föreskrift 2/2022 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland.

Mera information:

skattegrans@tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering