Hoppa till innehåll

Ändring gällande tillämpning av parallella Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler i kors

Utgivningsdatum 19.12.2022 14.43
Pressmeddelande

Mellan EU och avtalsländerna i Europa-Medelhavsområdet (PEM) har det sedan den 1 september 2021 varit möjligt att vid sidan av de ursprungliga ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen också tillämpa nya övergångsregler om ursprung. Ekonomiska aktörer i de PEM-länder som godkänt de nya övergångsreglerna har möjlighet att för varje varusändning själv välja vilken uppsättning av ursprungsregler de iakttar. Två olika regeluppsättningar har dock tidigare inte kunnat tillämpas i kors, eftersom exportprodukters ursprung i sin helhet ska fastställas antingen med stöd av ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen eller med stöd av övergångsreglerna. 

Tillämpning av två olika uppsättningar av ursprungsregler inom samma avtalsarrangemang medförde dock utmaningar som försvårat utnyttjande av mera flexibla möjligheter till förmånsbehandling. Utmaningar har funnits både i handeln mellan länderna och på nationell nivå, eftersom alla PEM-länder ännu inte godkänt de nya reglerna och ekonomiska aktörer börjar tillämpa de nya reglerna vid olika tidpunkter.

På grund av dessa utmaningar har kommissionen nu beslutat ändra genomförandeförordning (EU) 2015/2447 så att två olika regeluppsättningar också kan tillämpas i kors i fortsättningen. Detta innebär att ekonomiska aktörer kan upprätta förmånsberättigande varucertifikat (EUR.1) eller ursprungsdeklarationer enligt övergångsreglerna också när de nya övergångsregler som tillämpas på en exportprodukt som uppfyller ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen är likadana eller mera flexibla. Denna korstillämpning av två olika regeluppsättningar kallas för ursprungsreglernas genomtränglighet (permeability).

Hur kan ursprungsreglerna tillämpas i kors?

Kommissionen har publicerat  ändringar gällande artiklarna 61 och 62 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och vissa fotnoter i bilagorna 22-15, 22-16, 22-17 och 22-18 som gäller leverantörsdeklarationer. Dessa ändringar ger ekonomiska aktörer möjlighet att upprätta ett ursprungsbevis enligt övergångsreglerna när de övergångsregler som tillämpas på en exportprodukt är mera flexibla än ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen. Ändringen gäller dock inte vissa jordbruksprodukter som klassificeras enligt HS-kapitel 2, 4–15 och 16 (med undantag av bearbetade fiskeprodukter) samt HS-kapitel 17–24 och för vilka övergångsreglerna om ursprung inte är mera flexibla än ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen.

I och med ändringen kan exportörer i praktiken fr.o.m. den 20 december 2022 använda leverantörsdeklarationer som upprättats enligt PEM-konventionen som grund för upprättande av ett varucertifikat eller en ursprungsdeklaration enligt övergångsreglerna. Följande villkor ska uppfyllas:

  • I leverantörsdeklarationer anges ursprungsstatus för produkter enligt HS-kapitel 1, 3 och 16 ( bearbetade fiskeprodukter) och HS-kapitel 25–97 enligt ursprungsreglerna i PEM-konventionen.
  • Kumulation tillämpas inte med sådana avtalsparter i PEM-konventionen som endast tillämpar ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen.

Denna ändring tillämpas också retroaktivt fr.o.m. dagen för det första ibruktagande av övergångsreglerna den 1 september 2021. Unionsexportörer har således möjlighet att för exportsändringar som tidigast avsänts den 1 september 2021 upprätta ett ursprungsbevis enligt övergångsreglernas bestämmelser om upprättande av varucertifikat och ursprungsdeklarationer i efterhand. Vid import från PEM-området är det dock bra att beakta att förutsättningarna i andra PEM-avtalsländer för upprättande av ursprungsbevis i efterhand kan vara annorlunda än i EU, för länderna kan har begränsningar gällande retroaktivt ibruktagande av övergångsregler.

Deklarationer ska innehålla uppgift om vilka ursprungsregler som tillämpas

Varuleverantörer ska i sina leverantörsdeklarationer ange om produkternas ursprung fastställts enligt övergångsreglerna eller enligt PEM-konventionens ursprungsregler. Detta krav gäller också exportörer när de upprättar ursprungsbevis för sina exportsändningar. Om dokumenten inte försetts med en sådan anteckning anses varornas ursprung ha fastställts enligt ursprungsreglerna i PEM-konventionen.

Närmare information om dessa anteckningar finns i ett tidigare kundmeddelande Nya parallella Europa-Medelhavstäckande regler om ursprung (publicerat 27.8.2021).

Den som upprättar ett ursprungsbevis är alltid också skyldig att vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att villkoren för upprättande av ursprungsbeviset uppfylls.

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling