Hyppää sisältöön

Paneurooppa-Välimerialueen rinnakkaisten alkuperäsääntöjen ristiin soveltamista koskeva muutos

Julkaisuajankohta 19.12.2022 14.43
Tiedote

Euroopan unionin ja Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) sopimusmaiden välillä on ollut mahdollisuus soveltaa alkuperäisten PEM-yleissopimuksen (konventio) alkuperäsääntöjen rinnalla uusia alkuperän siirtymäsääntöjä 1.9.2021 alkaen. Uudet siirtymäsäännöt hyväksyneiden PEM-kumppanimaiden talouden toimijoilla on mahdollisuus valita itse lähetyskohtaisesti, kumpaa alkuperäsääntökokonaisuutta he noudattavat. Kahta eri sääntökokonaisuutta ei kuitenkaan aiemmin ole voinut soveltaa saman tuotteen kohdalla ristiin, koska vientituotteen alkuperä täytyy määrittää kokonaisuudessaan joko PEM-konvention alkuperäsääntöjen tai siirtymäsääntöjen perusteella.

Kahden eri alkuperäsääntöperustan soveltaminen saman sopimusjärjestelmän sisällä toi kuitenkin esille haasteita, jotka ovat vaikeuttaneet joustavampien etuuskohtelumahdollisuuksien hyödyntämistä. Haasteita on ollut sekä maiden välisessä kaupankäynnissä, että kansallisella tasolla, sillä kaikki PEM-kumppanimaat eivät ole vielä hyväksyneet uusia sääntöjä ja talouden toimijat siirtyvät soveltamaan uusia sääntöjä eriaikaisesti.

Näiden haasteiden vuoksi komissio on nyt päättänyt muuttaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2447 niin, että jatkossa kahta eri sääntökokonaisuutta voi soveltaa myös ristiin. Tämä tarkoittaa sitä, että talouden toimijat voivat laatia siirtymäsääntöjen mukaisia etuuskohteluun oikeuttavia tavaratodistuksia (EUR.1) tai alkuperäilmoituksia myös silloin, kun PEM-konvention alkuperäsäännöt täyttävään vientituotteeseen sovellettavat uudet siirtymäsäännöt ovat samat tai joustavammat. Tätä kahden eri alkuperäsääntöperustan ristiin soveltamista kutsutaan alkuperäsääntöjen läpäisevyydeksi (permeability).

Miten alkuperäsääntöjä voi soveltaa ristiin?

Komissio on julkaissut muutokset, jotka koskevat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 61 ja 62 artikloita sekä tavarantoimittajan ilmoituksia koskevien liitteiden 22-15, 22-16, 22-17 ja 22-18 eräitä alaviitteitä. Nämä muutokset antavat talouden toimijoille mahdollisuuden laatia siirtymäsääntöjen mukaisen alkuperäselvityksen silloin, kun vientitavaraan sovellettavat siirtymäsäännöt ovat joustavammat kuin PEM-konvention alkuperäsäännöt. Muutos ei kuitenkaan koske eräitä harmonoidun järjestelmän 2, 4–15 ja 16 ryhmiin (lukuun ottamatta jalostettuja kalastustuotteita) sekä 17–24 ryhmiin luokiteltavia maataloustuotteita, joiden osalta siirtymäkauden alkuperäsäännöt eivät ole joustavammat kuin PEM-konvention alkuperäsäännöt.

Käytännössä muutoksen myötä viejä voi 20.12.2022 alkaen käyttää PEM-konvention mukaisesti laadittuja tavarantoimittajan ilmoituksia perusteena siirtymäsääntöjen mukaisen tavaratodistuksen tai alkuperäilmoituksen laatimiselle. Seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

  • Tavarantoimittajan ilmoituksissa ilmoitetaan harmonoidun järjestelmän 1, 3 ja 16 ryhmiin (jalostetut kalastustuotteet) ja 25–97 ryhmiin luokiteltujen tuotteiden alkuperäasema PEM-konvention alkuperäsääntöjen mukaisesti.
  • Kumulaatiota ei sovelleta sellaisten PEM-yleissopimuksen sopimuspuolten kanssa, jotka soveltavat ainoastaan PEM-konvention alkuperäsääntöjä.

Tätä muutosta sovelletaan myös takautuvasti siirtymäsääntöjen ensimmäisestä käyttöönottopäivästä 1.9.2021 alkaen. Unioniin sijoittuneilla viejillä on siis mahdollisuus laatia aikaisintaan 1.9.2021 lähetetyille vientilähetyksille alkuperäselvitys, joka noudattaa siirtymäsääntöjen määräyksiä tavaratodistusten ja alkuperäilmoitusten jälkikäteisestä laatimisesta. Tuonnissa PEM-alueelta on kuitenkin hyvä huomioida, että muiden PEM-kumppanimaiden osalta alkuperäselvitysten jälkikäteen laatimisen edellytykset voivat olla erilaiset kuin EU:ssa, sillä mailla voi olla siirtymäsääntöjen takautuvaa käyttöönottoa koskevia rajoituksia.

Ilmoituksiin on merkittävä, kumpia alkuperäsääntöjä sovelletaan

Tavarantoimittajien on eriteltävä tavarantoimittajan ilmoituksessaan se, onko tuotteiden alkuperän määrittelyssä sovellettu siirtymäsääntöjä vai PEM-konvention alkuperäsääntöjä. Tämä merkintävaatimus koskee myös viejää, kun se laatii vientilähetykselleen alkuperäselvityksiä. Jos asiakirjoihin ei ole tehty tällaista merkintää, tavaroiden alkuperän katsotaan määräytyneen PEM-konvention alkuperäsääntöjen perusteella.

Merkinnöistä on kerrottu tarkemmin aiemmassa asiakastiedotteessa ”Paneurooppa-Välimerialueen uudet rinnakkaiset alkuperäsäännöt” (julkaistu 27.8.2021).

Alkuperäselvityksen laatija on aina myös velvollinen toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla se voi varmistaa, että alkuperäselvityksen laatimisen edellytykset täyttyvät.

Lisätietoja: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet