Hoppa till innehåll

Tillverkar du valstråd eller importerar du valstråd från Kina? Du kan begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

3.2.2020 13.03
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för valstråd med ursprung i Kina.

Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på valstråd med ursprung i Kina att vara den 16 oktober 2020.  Produkten klassificeras exempelvis enligt KN-nummer ex 72131000.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 35, 3.2.2020. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare får lämna in begäran om översynen till kommissionen.  Begäran ska skickas till den adress som anges i tillkännagivandet.

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar