Antidumpnings- och utjämningstullar

Antidumpningsåtgärder kan vidtas i en situation där dumpad import vållar väsentlig skada eller risk för skada för EU:s industri och när dessa åtgärder tjänar EU:s intressen. Antidumpnings- eller utjämningstullar uppbärs utöver varans allmänna tull och de läggs till det momspliktiga värdet på varan.

I Finland har utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer hand om antidumpningsärenden. Antidumpningstullarna uppbärs av Tullen.

Hur börjar man utreda dumpning?

En antidumpningsundersökning kan inledas med en skriftlig ansökan som ifrågavarande produktionsgren inom EU eller någon på dess vägnar tillställer kommissionen. Ansökan ska i regel lämnas in till behörig myndighet i medlemsstaten som granskar ansökningens riktighet och deltar i undersökningen när handläggningen fortskrider.

Tillkännagivande i EU:s officiella tidning

Om bevismaterialet och motiveringen är tillräckliga, offentliggör kommissionen ett tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I tillkännagivandet meddelas den produkt och de exporterande länder som omfattas av undersökningen, den allmänna bakgrunden till ärendet samt den tidsfrist (37–45 dygn) inom vilken de berörda parterna ska lämna sina synpunkter till kommissionen.

De berörda parterna kan begära att bli hörda av kommissionen eller också kan de be att ett officiellt möte hålls där de kan ta ställning till motpartens synpunkter. Det är viktigt att bli hörd inom utsatt tid, för bara på det sättet kan man försäkra sig om att senare kunna bevaka sina intressen i ärendet.

Preliminär antidumpningstull

När det finns tillräckliga bevis på att en dumpning vållat skada, införs en preliminär antidumpningstull som är i kraft högst 9 månader. Denna tull uppbärs så att importören i samband med import av varan till EU lämnar in en deposition eller någon annan säkerhet till ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. I detta skede av undersökningen görs i fråga om varje exportör en utredning utifrån vilken de slutgiltiga antidumpningstullarna fastställs. En exportör som har gjort ett prisåtagande kan helt eller delvis befrias från antidumpningstullen.

Slutgiltig antidumpningstull

I samband med fastställande av den slutgiltiga antidumpningstullen fattas även beslut om uppbörden av den preliminära tullen. Då kan den preliminära tullen inte höjas. Den slutgiltiga antidumpningstullen gäller i fem år. Efter ett år kan tullnivån av grundad anledning justeras. Ungefär ett halvår innan giltighetstiden går ut publiceras ett meddelande om det i C-serien av EU:s officiella tidning. Om man då lämnar tillräckliga bevis på att störningen sannolikt fortsätter, fortsätter antidumpningstullen att gälla så länge som utredningarna kräver.

Både den preliminära och den slutgiltiga antidumpningstullen publiceras i L-serien av EUT. Tullen träder i kraft dagen efter det att tidningen publicerats. För uppbörden av antidumpningstull är tidpunkten då varan frigörs från tullövervakning till fri omsättning inom EU avgörande.

Antidumpningstull kan tas ut i procent på basis av tullvärdet. Den kan också tas ut till ett belopp som motsvarar enhetspriset eller skillnaden mellan det grundpris som fastställts genom antidumpningsförordningen och tullvärdet, när det sistnämnda är lägre. Valutakurserna publiceras i början av varje månad på Tullens webbplats.

Utjämningstull

En utjämningstull träder i kraft på samma sätt som en antidumpningstull.

Hur anges antidumpningsåtgärderna i Brukstariffen?

För varje varukod som omfattas av en antidumpningsåtgärd finns en hänvisning (nummer 2) i kolumnen Bilaga i brukstariffens delar 1 och 2.

Tillämpningen av antidumpningsåtgärder underlättas av förteckningen i bilaga 2 till Brukstariffens del 3 över de tillämpliga åtgärderna. Förteckningen upptar utöver den berörda varukoden bl.a. en varubeskrivning, det land som omfattas av åtgärden, antidumpnings- eller utjämningstullsatsen samt, när antidumpningsåtgärden gäller endast ett visst företag, också företagets namn och de Taric-tilläggsnummer som tillämpas. Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder meddelas i Tullens kundmeddelanden på Tullens webbplats.

Beakta följande

En antidumpningstull kan införas om varor har importerats till dumpat pris, dvs. de har sålts för export till ett pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden. Antidumpningstullarna är ofta företagsspecifika.

En utjämningstull kan införas om exporten har fått statligt stöd. En produkt kan samtidigt omfattas av både en antidumpningstull och en utjämningstull.

En undersökning föregår alltid införandet av antidumpnings- och utjämningsåtgärder. Undersökningen tar högst 15 månader (antidumpningstull) eller 13 månader (utjämningstull).

De slutgiltiga åtgärderna, en antidumpningstull en utjämningstull kan införas efter undersökningen. De gäller i fem år.

Preliminära åtgärder. Kommissionen kan införa preliminära åtgärder under undersökningen, tidigast 60 dagar och senast 9 månader efter inledandet av undersökningen. En preliminär antidumpningstull är giltig i högst sex månader. En preliminär utjämningstull är giltig i högst fyra månader. Till dessa hör reservering av garanti. Garantin tas ut som slutgiltig, om en slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull införs.

Prisåtagande. Åtagande av en exportör att höja sina exportpriser för att inte vålla EU skada. Kommissionen kan godkänna exportörens åtagande. Importören uppvisar av en åtagandefaktura enligt modellen i förordningen och befrias helt från att betala antidumpnings- eller utjämningstull.

Giltig faktura. Ibland ska importören uppvisa en giltig faktura enligt modell, så att nedsatt företagsspecifik antidumpnings- eller utjämningstull kan tillämpas vid import.

Kommissionen kan inleda en interimsöversyn, om förhållandena har ändrats efter införandet av de slutgiltiga åtgärderna. Efter översynen kan kommissionen t.ex. ändra antidumpningstullsatsen. En interimsöversyn inleds högst ett år efter införandet av antidumpnings- eller utjämningsåtgärderna.

En ny exportör kan ansöka om en översyn avseende en ny exportör, om den inte har exporterat varor till EU före antidumpnings- eller utjämningsåtgärderna. Efter översynen kan företaget få en företagsspecifik tullsats.

En översyn inleds ofta i samband med att giltighetstiden för de slutgiltiga åtgärderna löper ut. Då ser man över om det finns skäl att fortsätta åtgärderna. Det är det enda som översynen tar ställning till. Efter översynen ändar man inte t.ex. varuomfattningen eller tullsatserna. Antidumpnings- eller utjämningstullen gäller under översynen.


Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag