Antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddstullar dvs. tilläggstullar

Antidumpningsåtgärder kan vidtas i en situation där dumpad import vållar väsentlig skada eller risk för skada för EU:s industri och när dessa åtgärder tjänar EU:s intressen. Antidumpnings- eller utjämningstullar uppbärs utöver varans allmänna tull och de läggs till det momspliktiga värdet på varan.

I Finland har utrikesministeriets avdelning för internationell handel hand om ärenden som gäller antidumpningstullar. Antidumpningstullarna uppbärs av Tullen.

Hur börjar man utreda dumpning?

En antidumpningsundersökning kan inledas med en skriftlig ansökan som ifrågavarande produktionsgren inom EU eller någon på dess vägnar tillställer kommissionen. Ansökan ska i regel lämnas in till behörig myndighet i medlemsstaten som granskar ansökningens riktighet och deltar i undersökningen när handläggningen fortskrider.

Tillkännagivande i EU:s officiella tidning

Om bevismaterialet och motiveringen är tillräckliga, offentliggör kommissionen ett tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I tillkännagivandet meddelas den produkt och de exporterande länder som omfattas av undersökningen, den allmänna bakgrunden till ärendet samt den tidsfrist inom vilken de berörda parterna ska lämna sina synpunkter till kommissionen.

De berörda parterna kan begära att bli hörda av kommissionen eller också kan de be att ett officiellt möte hålls där de kan ta ställning till motpartens synpunkter. Det är viktigt att bli hörd inom utsatt tid, för bara på det sättet kan man försäkra sig om att senare kunna bevaka sina intressen i ärendet.

Preliminär antidumpningstull

När det finns tillräckliga bevis på att en dumpning vållat skada, införs en preliminär antidumpningstull som är i kraft i sex månader. Denna tull uppbärs så att importören i samband med import av varan till EU lämnar in en deposition eller någon annan säkerhet till ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. I detta skede av undersökningen görs i fråga om varje exportör en utredning utifrån vilken de slutgiltiga antidumpningstullarna fastställs. En exportör som har gjort ett prisåtagande kan helt eller delvis befrias från antidumpningstullen.

Slutgiltig antidumpningstull

I samband med fastställande av den slutgiltiga antidumpningstullen fattas även beslut om uppbörden av den preliminära tullen. Då kan den preliminära tullen inte höjas. Den slutgiltiga antidumpningstullen gäller i fem år. Efter ett år kan tullnivån av grundad anledning justeras. Ungefär ett halvår innan giltighetstiden går ut publiceras ett meddelande om det i C-serien av EU:s officiella tidning. Om man då lämnar tillräckliga bevis på att störningen sannolikt fortsätter, fortsätter antidumpningstullen att gälla så länge som utredningarna kräver.

Både den preliminära och den slutgiltiga antidumpningstullen publiceras i L-serien av EUT. Tullen träder i kraft dagen efter det att tidningen publicerats. För uppbörden av antidumpningstull är tidpunkten då varan frigörs från tullövervakning till fri omsättning inom EU avgörande.

Antidumpningstull kan tas ut i procent på basis av tullvärdet. Den kan också tas ut till ett belopp som motsvarar enhetspriset eller skillnaden mellan det grundpris som fastställts genom antidumpningsförordningen och tullvärdet, när det sistnämnda är lägre. Valutakurserna publiceras i början av varje månad på Tullens webbplats.

Utjämningstull

En utjämningstull träder i kraft på samma sätt som en antidumpningstull.

Var hittar jag information om antidumpnings- och utjämningsåtgärder?

De gällande antidumpningsåtgärderna visas i Fintaric-tjänsten.

Varukodsspecifika förteckningar över åtgärderna underlättar tillämpningen av åtgärderna. Utöver varukod innehåller förteckningarna bl.a. varubeskrivning för varukoden, det land som omfattas av åtgärden samt antidumpnings- eller utjämningstullsats. Om åtgärden endast gäller ett visst företag, anges också företagets namn och de tillämpliga Taric-tilläggsnumren. 

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder meddelas i kundmeddelanden, som publiceras på Tullens webbplats. Se mer detaljerad information om gällande antidumpnings- och utjämningstullar och inledda dumpnings- och utjämningsundersökningar under rubriken ”Läs mer” i slutet av sidan.

Hur anges antidumpningsåtgärderna i Brukstariffen?

För varje varukod som omfattas av en antidumpningsåtgärd finns en hänvisning (nummer 2) i kolumnen Bilaga i brukstariffens delar 1 och 2.

Tillämpningen av antidumpningsåtgärder underlättas av förteckningen i bilaga 2 till Brukstariffens del 3 över de tillämpliga åtgärderna. Förteckningen upptar utöver den berörda varukoden bl.a. en varubeskrivning, det land som omfattas av åtgärden, antidumpnings- eller utjämningstullsatsen samt, när antidumpningsåtgärden gäller endast ett visst företag, också företagets namn och de Taric-tilläggsnummer som tillämpas. Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder meddelas i Tullens kundmeddelanden på Tullens webbplats.

Tullverktyg gällande antidumpnings- och utjämningstullar

Med ett tullverktyg kan antidumpnings- och/eller utjämningstullar tas ut på produkter som förts in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon. Förordningen om tullverktyget är en del i reformen av EU:s skyddsåtgärder gällande handeln. Se anvisningen om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar.

Skyddstull (tilläggstull)

Skyddsåtgärder (tull, kvot eller en kombination av dessa) införs om en oväntad ökning av importen äventyrar EU:s industri. En kvot fastställs till minst samma nivå som den genomsnittliga importen under de tre senaste åren.

Undersökningen ska normalt slutföras inom nio månader. Under exceptionella omständigheter ska den slutföras inom elva månader. En provisorisk åtgärd får tillämpas i 200 dagar. En slutgiltig åtgärd får tillämpas i högst fyra år, den provisoriska åtgärdens längd medräknad. Den slutgiltiga åtgärden kan ännu förlängas efter detta, men den kan pågå sammanlagt i högst åtta år.

Till skillnad från antidumpnings- och utjämningsåtgärder, som bara riktas mot produkter från en eller några enstaka ursprungsländer, omfattar skyddsåtgärderna all import av vissa varor från tredje länder, dvs. från länder utanför EU. Utvecklingsländer kan dock uteslutas från tillämpningen av åtgärderna. Skyddsåtgärder har använts sällan.

Tilläggstullar på import av vissa varor från USA

Vid import av vissa varor med ursprung i USA infördes tilläggstullar den 1 maj 2005 eftersom man ansåg att skattebehandlingen av utrikeshandelsföretag i USA utgjorde ett exportbidrag som stred mot WTO- och GATT-avtalen. Landet ändrade inte heller sin lagstiftning så att den skulle motsvara landets åligganden enligt WTO-avtalet. Tilläggstullen vid import är en värdetull, och tillämpningen av tullmedgivanden för varor har avbrutits.

Kommissionen granskar årligen med verkan fr.o.m. den 1 maj tilläggstullens storlek och de varor som omfattas av tullen. Granskningen kan vid behov också ske vid andra tider. Tillämpningen av tilläggstullar fortsätter tills vidare tills USA fullt ut verkställt WTO:s rekommendationer. Kommissionens förordningar om tilläggstullen offentliggörs i EU:s officiella tidning, L-serien, och Tullen informerar om ändringarna i sina kundmeddelanden på Tullens webbplats.

Beakta följande

En antidumpningstull kan införas om varor har importerats till dumpat pris, dvs. de har sålts för export till ett pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden. Antidumpningstullarna är ofta företagsspecifika.

En utjämningstull kan införas om exporten har fått statligt stöd. En produkt kan samtidigt omfattas av både en antidumpningstull och en utjämningstull.

En skyddstull eller en kvot kan införas om en oväntad ökning av importen äventyrar EU:s industri. Skyddsåtgärder kan införas snabbt, och de har en kortare giltighetstid än antidumpnings- och utjämningsåtgärder. Skyddsåtgärderna gäller alla länder utanför EU, dvs. tredje länder.

En undersökning föregår alltid införandet av antidumpnings- och utjämningsåtgärder. Undersökningen tar högst 14 månader (antidumpningstull) eller 13 månader (utjämningstull).

De slutgiltiga åtgärderna, en antidumpningstull en utjämningstull kan införas efter undersökningen. De gäller i fem år.

Preliminära åtgärder. Kommissionen kan införa preliminära åtgärder under undersökningen, tidigast 60 dagar och senast 7–8 månader efter inledandet av undersökningen. En preliminär antidumpningstull är giltig i högst sex månader. En preliminär utjämningstull är giltig i högst fyra månader. Till dessa hör reservering av garanti. Garantin tas ut som slutgiltig, om en slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull införs.

Prisåtagande. Åtagande av en exportör att höja sina exportpriser för att inte vålla EU skada. Kommissionen kan godkänna exportörens åtagande. Importören uppvisar av en åtagandefaktura enligt modellen i förordningen och befrias helt från att betala antidumpnings- eller utjämningstull.

Giltig faktura. Ibland ska importören uppvisa en giltig faktura enligt modell, så att nedsatt företagsspecifik antidumpnings- eller utjämningstull kan tillämpas vid import.

Kommissionen kan inleda en interimsöversyn, om förhållandena har ändrats efter införandet av de slutgiltiga åtgärderna. Efter översynen kan kommissionen t.ex. ändra antidumpningstullsatsen. En interimsöversyn inleds högst ett år efter införandet av antidumpnings- eller utjämningsåtgärderna.

En ny exportör kan ansöka om en översyn avseende en ny exportör, om den inte har exporterat varor till EU före antidumpnings- eller utjämningsåtgärderna. Efter översynen kan företaget få en företagsspecifik tullsats.

En översyn inleds ofta i samband med att giltighetstiden för de slutgiltiga åtgärderna löper ut. Då ser man över om det finns skäl att fortsätta åtgärderna. Det är det enda som översynen tar ställning till. Efter översynen ändar man inte t.ex. varuomfattningen eller tullsatserna. Antidumpnings- eller utjämningstullen gäller under översynen.

Tullverktyg: Kommissionen utfärdade den 2 juli 2019 en genomförandeförordning om ett så kallat tullverktyg i enlighet med vilket antidumpnings- och utjämningstullarna i ovannämnda situation ska tas ut. Förordningen tillämpas sedan den 4 november 2019.


Meddelanden om antidumpnings-, utjämnings- och skyddstullar

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull på kinesiska gaffelvagnar
27.2.2024 16.24
Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiskt sämskläder upphör att gälla 22.2.2024
22.2.2024 10.20
Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar