Hoppa till innehåll

Samhällsansvarets många ansikten synliggjorda

Utgivningsdatum 6.4.2023 10.12 | Publicerad på svenska 29.5.2023 kl. 12.46
Pressmeddelande

Året med stora utmaningar började med Tullens första hållbarhetsrapport och slutade med ibruktagandet av ett nytt miljöledningssystem. I november fick vi också ny kompetens till utvecklingsarbetet, när ansvarsexperten Paula Heikkinen klev in i helt nya stövlar vid Tullen.

I förgrunden finns en person med texten Tulli på ryggen. I bakgrunden syns andra personer.
En stor grupp tullanställda har deltagit i hållbarhetsutvecklingen. Bild: Aku Häyrynen / Tullen

Ett av spetstemana i Tullens strategi är samhällsansvar, enligt vilket vi utför våra uppgifter på ett hållbart och effektivt sätt i en mångkulturell verksamhetsmiljö. År 2022 var därför året för hållbarhetsutveckling, vars resultat vi uppnådde genom att arbeta tillsammans.

− En stor grupp tullanställda deltog i upprättandet av en hållbarhetsrapport, i uppdateringen av miljöprogrammet och i det förberedande arbetet för ibruktagande av ett miljöledningssystem. Tillsammans tog vi stora kliv i hållbarhetsutvecklingen vid Tullen, berättar utvecklingschef Sari Pellikka.

Hållbarhetsrapporten synliggör effekterna av våra gärningar

Hållbarhetsrapporten är ett sätt att synliggöra Tullens samhälleliga roll och den ekologiska, sociala och ekonomiska inverkan våra ansvarsfulla gärningar har på samhället, affärslivet och medborgarna. Planeringen av vår första hållbarhetsrapport påbörjades genom att identifiera sex mål för hållbar utveckling som vi främst påverkar med vår verksamhet. Målen är följande:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande   Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt   Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion   Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald   Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

I rapporten berättar vi hur vi ökar de positiva effekterna av vår verksamhet och minskar de negativa konsekvenserna för vår verksamhetsmiljö. Vid tullen gör vi till exempel följande:

  • Vi främjar lika möjligheter för aktörer och medborgare inom utrikeshandeln att uträtta ärenden med oss genom att utveckla de digitala e-tjänsterna. Samtidigt minskar vi det koldioxidavtryck som orsakas av våra kunders rörelse.
  • Vi utvecklar en verksamhetsmodell för ansvarsfulla rekryteringar som baserar sig på samarbetet med parter som erbjuder utbildnings- och sysselsättningstjänster. 
  • Vi strävar efter att minska det koldioxidavtryck som orsakas av våra tjänste- och arbetsresor genom att utnyttja digitala lösningar.

I arbetet med att utarbeta och skriva rapporten deltog ett stort antal tullanställda. Till slut belönades det hårda arbetet när Tullens hållbarhetsrapport 2021 publicerades i april 2022.

Miljöledningssystemet till stöd för uppföljningen av verksamhetens effektivitet

I agendan för år 2022 fanns en uppdatering av Tullens miljöprogram, och som verktyg för genomförandet och uppföljningen valde vi miljöledningssystemet Ekokompassen. Ekokompassen hjälper oss att se över hur Tullens verksamhet påverkar miljön på bred front, och att följa upp hur effektiva våra gärningar är.

Vi gick med i miljöledningssystemet Ekokompassen i januari 2022, och började förbereda ibruktagandet av systemet. Arbetet började med att utarbeta ett miljölöfte och ett miljöprogram, med att identifiera den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar samt med att beskriva våra förfaringssätt vid tillämpningen av miljö- och kemikalielagstiftningen. 

Vid ett utvärderingstillfälle den 2 december blev vi tackade för våra förberedelser och dokumentationen vi sammanställt, och till sist beviljades Tullen Ekokompass-certifikatet.

Ekokompassens logo med beskrivningen att vi fått Ekokompass-certifikatet.
Tullen beviljades Ekokompass-certifikatet den 2 december.

Målmedveten utveckling av ansvarsfullhet fortsätter 

Framöver är utvecklingen av ansvarsfullhet vid Tullen koordinerad av ansvarsexperten Paula Heikkinen. Heikkinen började i den nya tjänsten i november 2022 och fick genast börja leda arbetsgruppen för samhällsansvar som grundats tidigare på hösten. Nya är också de regionala miljöteamen som tullanställda har fått anmäla sig till enligt eget intresse. 

− Inom Tullen har man redan länge satsat på ansvarstagande, men inrättandet av nya uppgifter visar att vår ledning har en stark vilja att utveckla vår verksamhet på ett mer ansvarsfullt sätt än tidigare, säger Heikkinen.

Tullens strategiska mål är att gå i spetsen för miljöansvariga aktörer inom statsförvaltningen. Ansvarsexperten har alltså mycket att göra. Ensam behöver hon dock inte vara, för arbetet fortsätter tillsammans med andra tullanställda i andan ”Mera tillsammans”. 

Läs mer på finska om Paula och hennes arbete på sidan vastuullisuusasiantuntijan työstä Tullissa (på finska).

Läs mer

År 2022 – Inte ett steg, utan ett språng framåt 

Hållbarhet i Tullen

Tullens hållbarhetsrapport 2022 på finska (kommer att publiceras på svenska senare)

 Alla artiklar finns på Tullens år 2022

Tullin vuosi