Hoppa till innehåll

Befrielse från tull och mervärdesskatt kan sökas retroaktivt för varor som har importerats till förmån för personer som drabbats av kriget i Ukraina

Utgivningsdatum 15.7.2022 11.39 | Publicerad på svenska 19.7.2022 kl. 9.37
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har fattat beslut 2022/1108 om att varor som importerats för att hjälpa personer som flyr från kriget i Ukraina och behövande personer i Ukraina på vissa villkor kan beviljas befrielse från importtullar och mervärdesskatt som ska betalas i samband med import. Beslutet tillämpas på statliga aktörers, välgörenhetsorganisationers och filantropiska organisationers importer. Läs om villkoren för tullfrihet och skattefrihet i ett tidigare meddelande.

Befrielse från importtullar och mervärdesskatt kan också sökas retroaktivt för varor som importerades den 24 februari 2022 eller senare.

Ansök om återbäring hos Tullen och Skatteförvaltningen

Befrielse söks retroaktivt genom begäran om omprövning av återbäring från Tullen och begäran ska riktas till Tullen.

Om importören är en aktör som är införd i registret över momsskyldiga, betalar Tullen inte tillbaka mervärdesskatten på importen, utan det är Skatteförvaltningen som då är den behöriga myndigheten. Momsregistrerade aktörer ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om mervärdesskatt på import med en deklaration om skatter på eget initiativ. Läs mer om deklaration om skatter på eget initiativ på Skatteförvaltningens webbplats.

På vilket sätt söks en retroaktiv återbäring?

Återbäring av tull söks genom begäran om omprövning. Du kan lämna begäran om omprövning i Tullklareringstjänsten, med begäran Fritt formulerad kontakt, meddelandet Fritt formulerad kontakt, en tullblankett eller en fritt formulerad ansökan. Se anvisningar om hur du lämnar begäran om omprövning.

Begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter och bilagor:

 • en kopia av förtullningsbeslutet eller MRN-referensnumret för den tulldeklaration i vilken du ansöker om ändring
 • dokument som åberopas i begäran och som kan inverka på avgörandet av ärendet
 • en redogörelse för ändamålet med varorna
 • slutanvändare som är berättigad till förmånen
 • en redogörelse för mottagaren, ändamålet, det land där varorna används och det land där varorna tas emot, om varorna redan har överförts exempelvis till Ukraina
 • en faktura eller en beställningsbekräftelse
 • nummer och datum för behörighetstillståndet, som krävs från välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer
  • behörighetstillstånd söks med en fritt formulerad ansökan hos Tullens tillståndscentral per e-post på lupakeskus(at)tulli.fi
 • försäkran om att varorna används eller har använts för det ändamål som förutsätts i kommissionens beslut 2022/1108, om en privat aktör importerar varorna på uppdrag av en aktör som är berättigad till tull- och skatteförmån, och försäkran ska ha tecknats under av denna aktör
 • kontouppgifter för utbetalning av återbäring (ett IBAN-bankkontonummer och en BIC-kod).
  • Om du begär att återbäringen ska betalas in på ett konto som tillhör ett ombud, ska du alltid bifoga en av deklaranten given specificerad fullmakt med vilken deklaranten befullmäktigar ombudet att ta emot återbäringen.

Skicka den färdiga blanketten i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Du kan också skicka ansökan till Tullens registratorskontor per e-post på kirjaamo(at)tulli.fi eller per brev till adressen Tullens registratorskontor, PB 512, 00101 Helsingfors. Av begäran om omprövning ska det på ett tydligt sätt framgå att begäran gäller varor som har importerats med anledning av katastrofen i Ukraina (skriv till exempel Katastrofen i Ukraina i rubriken).

Mera information:

Kundmeddelande 15.7.2022: Import av varor som importeras till förmån för offer för katastrofen i Ukraina

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Pakotteet