Hoppa till innehåll

När du begär omprövning av ett förtullningsbeslut – Företag

Om du märker ett fel i din tulldeklaration för vilken Tullen redan fattat ett förtullningsbeslut, kan du göra en begäran om omprövning till Tullen. Fyll i begäran om omprövning noggrant, så handläggs den snabbare. 

Om du är en privatperson, hittar du anvisningarna om begäran om omprövning här.

I vilka situationer kan du begära omprövning?

Du kan lämna en begäran om omprövning till Tullen, om

 • importtull har tagits ut till ett för stort belopp
 • varorna är defekta eller inte uppfyller villkoren i avtalet
 • Tullen har begått ett fel eller
 • en tullskuld har uppkommit under sådana exceptionella omständigheter som i vissa situationer berättigar till omprövning (s.k. rättviseskäl).
 • tullskuld har tagits ut till ett för litet belopp.
 • någon uppgift, t.ex. transportsätt eller förpackningsslag, har angetts felaktigt i tulldeklarationen, trots att detta inte påverkar tullbeskattningen.
   

När kan du inte begära omprövning?

Alla uppgifter i en tulldeklaration som fastställts genom Tullens förtullningsbeslut kan inte ändras. Sådana uppgifter är deklarant (importör), ombud och typ av ombudskap och tullförfarande. Nätfakturaadress (FIVER) för betalning kan inte heller ändras. 

I dessa fall måste du begära att Tullen ogiltigförklarar förtullningsbeslutet och samtidigt  inge en ersättande tulldeklaration. Beakta att du ska ange den ersättande tulldeklarationens MRN-nummer i begäran om ogiltigförklaring. Läs mera om ogiltigförklaring av importdeklaration

Den genomsnittliga handläggningstiden är för tillfället ca åtta månader

På grund av ändringar i Tullens informationssystem har handläggningstiderna för ansökningar om omprövning (ändring) blivit längre. Vi handlägger ansökningarna om omprövning i den ordning de blir anhängiga. En noggrant ifylld ansökan gör att ditt ärende handläggs snabbare. 

Vi beklagar eventuella olägenheter som dröjsmålet medför för våra kunder.

Hur begär jag omprövning?

1. Om du har ingett den ursprungliga tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten så kan du också begära omprövning i samma tjänst. 

Om du har ingett den ursprungliga tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten så kan du också begära omprövning i samma tjänst. 

Hur begär man omprövning?

Du kan begära omprövning

 • med meddelandet FI439A ”Fritt formulerad kontakt” eller
 • genom att kontakta Tullen i Tullklareringstjänsten och använda orsakskoden ”001 begäran om ändring”.

Tullen meddelar till dig när din begäran om omprövning har registrerats.

Obs! Om du inte använder meddelandedeklarering eller om du inte kan skicka en fritt formulerad kontakt i Tullklareringstjänsten, kan du göra en begäran om omprövning med en blankett eller en fritt formulerad ansökan. Skicka ansökan om omprövning med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Omprövningsbegärans innehåll

I din begäran om omprövning ska du ange

 • din e-postadress
 • ändringar som du vill att ska göras i beslutet
 • grunder på vilka du begär omprövning
 • en varubeskrivning på finska eller svenska, om du vill att varukoden ska ändras
 • kontonummer (BIC och IBAN), om du ansöker om återbetalning eller eftergift.


Bilagor till begäran om omprövning

Bifoga till begäran om omprövning:

 • faktura eller orderbekräftelse, om ändringen gäller varor och tullvärde
 • övriga dokument som du åberopar i din begäran om omprövning och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs
 • en specificerad fullmakt för uttag där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna, om du befullmäktigar ombudet att ta emot beloppet som återbetalas
 • dokument som hänför sig till varans ursprung, om du ansöker om förmåner på basis av ursprung.

2. Om du har ingett den ursprungliga tulldeklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) så ska du begära omprövning med en ansökan.

Omprövning kan också begäras av någon annan part, t.ex. en speditionsfirma. Då ska begäran om omprövning göras med en fritt formulerad ansökan eller blankett som skickas till Tullen per e-post eller post. Till begäran om omprövning ska bifogas deklarantens fullmakt för ansökan om omprövning. 

Om du har ingett den ursprungliga tulldeklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU), ska du upprätta din omprövningsansökan enligt följande anvisningar. 

Hur begär man omprövning?

Gör en skriftlig begäran om omprövning till Tullen i första hand med blanketten för återbetalning eller eftergift av tullar:  

Efteruppbörd söks med en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd:

Du kan också formulera ansökan fritt. Skicka inga USB-minnen, CD-skivor eller andra lagringsmedier som bilagor.

Tullen återbetalar importskatterna direkt till ditt konto om villkoren för återbetalningen uppfylls. Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto genast när du fått beslutet, utan det kan ta flera dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.

Ange följande uppgifter i ansökan:

 • beslut i vilket ändring söks
 • ändringar som man vill att ska göras i beslutet
 • grunder på vilka ändring söks
 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

 • kopia av det beslut i vilket ändring söks
 • faktura eller orderbekräftelse
 • handlingar som åberopas i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.

Om du vill att varukoden ska ändras, ange också varubeskrivningen på finska eller svenska för en snabbare handläggning av ärendet.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Om du söker förmåner på basis av varornas förmånsberättigande ursprung lämna in ett ursprungsbevis i form av certifikat (FORM A, EUR.1 eller ATR) i original.

Om du också befullmäktigar ombudet att ta emot beloppet som återbetalas, krävs det en specificerad fullmakt för uttag där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna.

Vart ska omprövningsansökan skickas?

Skicka ansökan om omprövning med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Omprövningsansökningar som gäller import till Åland (import till Åland från tredje länder eller EU-länder samt skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland) ska skickas per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi eller per post till Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn. 

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs mer i anvisningarna för användning av säker e-post.

Snabb omprövning

En snabb omprövning kan göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Anvisningar för snabb omprövning

 


Hur lång tid tar handläggningen av ansökan?

Ansökningarna om omprövning handläggs vid Tullen i den ordning de kommer in. Fyll i ansökan noggrant, då handläggs den snabbare.

Du får Tullens beslut om återbetalning per post. Observera att det kan ta flera dagar innan de återbetalda importskatterna når ditt konto.

När begäran om omprövning har handlagts, skickar Tullen ett meddelande om ändring och en beslutsutskrift till dig.

Importskatterna återbetalas direkt in på ditt konto, om villkoren för återbetalningen uppfylls. Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto genast när du fått beslutet, utan det kan ta flera dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.

Lämna din ansökan till Tullen inom tidsfristen

1 års tidsfrist

Om följande två villkor uppfylls, ska du begära omprövning inom ett år från dagen då förtullningsbeslutet fastställdes.

 1. Varorna är avtalsstridiga eller defekta.
 2. Varorna har förts ut ur unionens tullområde eller så har de i stället för att hänföras till export hänförts till förfarandet för aktiv förädling (förstörts), till passiv förädling, till lagring i tullager eller till förfarandet för frizoner.

Mera information om förstöring av varor finns på sidan om förstöring av varor i kommersiell trafik.

3 års tidsfrist

Om du ansöker om återbetalning eller eftergift av tull på grund av att tull har tagits ut till ett för stort belopp eller för att Tullen har begått ett fel, ska du begära omprövning inom tre år från dagen då förtullningsbeslutet fastställdes. Tidsfristen på tre år gäller också när du begär omprövning på grund av rättviseskäl.

Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

Du kan anföra besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning. Besvären är avgiftsbelagda.

Besvärsskriften ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol. Skicka den till adressen Helsingfors förvaltningsdomstol PB 120 00521 Helsingfors.

Felaktiga valutakurser och ansökan om återbetalning 


Nyckelord Ändringssökande