Hyppää sisältöön

Import av varor till förmån för personer som drabbats av kriget i Ukraina

Utgivningsdatum 15.7.2022 11.39 | Publicerad på svenska 25.7.2022 kl. 13.19
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har fattat beslut 2022/1108 om att varor som importeras för att hjälpa personer som flyr från kriget i Ukraina och behövande personer i Ukraina kan beviljas befrielse från importtullar och mervärdesskatt på import. En förutsättning för befrielse är att vissa villkor som gäller importör, varor och användning av varorna uppfylls.

Beslutet gäller både varor som återexporteras till Ukraina och varor som används i EU:s nedan angivna medlemsstater: Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

Beslutet tillämpas på import från och med den 24 februari 2022 till och med den 31 december 2022.

Vilka är villkoren för befrielse från tull och mervärdesskatt?

Följande villkor ska uppfyllas:

 1. Varorna importeras för övergång till fri omsättning av någon av följande aktörer:
  • en statlig organisation, såsom ett statligt organ, ett offentligt organ eller ett annat offentligrättsligt organ, eller en aktör på uppdrag av en sådan organisation. Med ett annat offentligrättsligt organ jämställs även en privat aktör när Tillståndscentralen har beviljat aktören behörighetstillstånd. Ett villkor för tillståndet är att aktören på uppdrag av en offentlig aktör och under tillsyn av denna aktör tillhandahåller tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för beslutet.
  • en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation som är godkänd av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, eller en aktör på uppdrag av en sådan organisation.
 1. Varorna är avsedda för något av följande ändamål:
  • Varorna delas kostnadsfritt ut till personer som flyr från kriget i Ukraina.
  • Varorna görs kostnadsfritt tillgängliga för personer som flyr från kriget i Ukraina, medan de förblir den godkända aktörens egendom. Sådana är till exempel varor som importeras till förläggningar.
  • Varorna importeras för att levereras till ukrainska statens organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna i Ukraina för att sedan kostnadsfritt delas ut till behövande personer i Ukraina.
 1. Kraven på begränsningarna av vidarebefordran av varor uppfylls (artiklarna 75 och 78–80 i tullfrihetsförordningen, dvs. rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, och artiklarna 52 och 55–57 i direktiv 2009/132/EG). Varor får med andra ord inte, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, lånas ut, hyras ut eller överlåtas för andra ändamål än de för vilka befrielsen från tullar har beviljats. Om villkoren för befrielse från tullar inte längre uppfylls eller om varorna ska användas för andra ändamål, ska Tullen (yritysneuvonta@tulli.fi) utan dröjsmål informeras om detta och eventuella skatter på importen ska betalas.
 1. Befrielsen från tullar på varor som importerats av eller på uppdrag av välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer gäller så länge som varorna används för ändamål som berättigar till tullfri import och som föreskrivs i tullfrihetsförordningen och organisationerna uppfyller de föreskrivna villkoren. Under likadana förhållanden kan befrielse från tullar även beviljas för varor som räddningsenheter har importerat för övergång till fri omsättning, för egna behov under den tid som biståndsverksamheten bedrivs. Varorna kan vara tältläger, täcken eller dylika som importeras i syfte att inrätta ett tillfälligt verksamhetsställe, eller datorer och telefoner som organisationen behöver för eget bruk. Tullfrihet och befrielse från mervärdesskatt gäller inte material och utrustning för återuppbyggnad av katastrofområden.

Behörighetstillstånd och skriftligt åtagande

Välgörenhetsorganisationer, filantropiska organisationer och aktörer som jämställs med andra offentligrättsliga organ ska ha behörighetstillstånd, som söks med en fritt formulerad ansökan hos Tullens tillståndscentral. Skicka ansökan per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.

Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • en beskrivning av sökandens verksamhet där varor som importerats tullfritt ska delas ut eller användas
 • en beskrivning av de varor som ska importeras och vid behov en redogörelse för på vilket sätt varorna kommer att användas för att hjälpa katastrofoffer
 • en beskrivning av sökandens bokföringssystem och en redogörelse för på vilket sätt Tullen vid behov kan övervaka verksamheten utifrån bokföringen (genom kontroll i efterhand verifiera användning som berättigar till befrielse från tullar på varor som importerats tullfritt).

För att Tillståndscentralen ska kunna bevilja tillståndet ska importören även ge ett skriftligt åtagande som Tillståndscentralen skickar till sökanden för undertecknande. Dessutom ska importören på ett adekvat sätt sköta de skyldigheter som krävs i Tullens behörighetstillstånd.

Vilka varor kan importeras?

De hjälpvaror som avses i denna anvisning kan till exempel vara kläder, hygienartiklar, livsmedel, läkemedel och medicinska tillbehör. Tullfri och mervärdesskattefri import av andra varor är också tillåten om ändamålet kan motiveras. En redogörelse och motivering till ändamålet med varorna ska alltid bifogas till tulldeklarationen.

Vilka uppgifter ska lämnas i tulldeklarationen?

När varor importeras till förmån för katastrofoffer, ska vissa ytterligare uppgifter lämnas i tulldeklarationen så att Tullen kan bevilja befrielse från tullar och mervärdesskatter på varorna (artikel 74 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och 94 § 1 mom. 12 punkten i mervärdesskattelagen).

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • Bifoga en varuförteckning och en redogörelse för varornas användningsändamål med koden för bifogat dokument 1ZZZ – Annat dokument.
 • Ange varorna med deras varukoder och en handelsbenämning som varubeskrivning. Ange varans vikt, värde och kolliantal enligt varubeskrivningen och varukoden.
 • Ange koden för ytterligare uppgifter FIUKR – Varor som importerats till förmån för offer för katastrofen i Ukraina och en av följande koder för ytterligare förfaranden:
  • C26 Varor som importerats till förmån för katastrofoffer, om de varor som ska importeras är belagda med tull
  • 696 Tullfria varor som importeras till förmån för katastrofoffer, om de varor som ska importeras är tullfria
 • I tulldeklarationen ska den slutanvändare som är berättigad till förmånen anges antingen som deklarant eller som mottagare eller med koden för ytterligare uppgifter FIXXX i fältet för ytterligare uppgifter. Det är tillåtet att anlita ett ombud.
 • Ange nummer och datum för behörighetstillståndet, som beviljats av Tullens tillståndscentral eller den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, med koden 1ZZZ – Annat dokument.
  • Behörighetstillståndet ska anges, om importören är en välgörenhetsorganisation, en filantropisk organisation eller en privat aktör som tillhandahåller tjänster på uppdrag av en offentlig aktör och under tillsyn av denna aktör. Tillstånd behövs inte, om importören är ett statligt organ (ämbetsverk, inrättningar) eller ett offentligt organ (kommuner, kyrkan och församlingar) eller ett offentligrättsligt organ (FRK).
  • Om importörens behörighetstillstånd har beviljats i en anan medlemsstat, till exempel Estland, ska importören också bifoga behörighetstillståndet.
 • Om en privat aktör importerar varor på uppdrag av en aktör som är berättigad till tull- och skatteförmån, ska en slutanvändarförsäkran bifogas till tulldeklarationen. Aktören ska ha undertecknat slutanvändarförsäkran om att varorna används för det avsedda ändamålet (kommissionens beslut 2022/1108).
 • Om importdeklarationen har lämnats till Finland, men varorna ska överföras till en annan medlemsstat eller återexporteras till Ukraina, ska du ange denna uppgift med koden för ytterligare uppgifter FIXXX i Därtill ska en förhandsanmälan alltid inges om överföringen.

Anmälan om överföring ska lämnas in i förväg

Varor som har befriats från importtullar och mervärdesskatt kan endast överföras mellan de medlemsstater som angetts i beslutet eller till Ukraina. Varor kan endast överföras mellan välgörenhetsorganisationer som är godkända i de länder som angetts i beslutet, eller till sådana välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer i Ukraina som är godkända av ukrainska staten. De varor som överförs ska användas för det ändamål som angetts i beslutet. När varor överförs ska en förhandsanmälan om varorna alltid inges till Tullen.

Så här gör du en förhandsanmälan:

 • Lämna alltid in förhandsanmälan innan varorna överförs fysiskt.
  • Anmälan ska göras 24 timmar före överföringen. Om överföringen sker utanför tjänstetid, ska anmälan lämnas in 48 timmar före överföringen.
  • Rubricera anmälan med Förhandsanmälan om överföring av varor till offer för katastrofen i Ukraina.
  • Lämna följande uppgifter om de varor som ska överföras:
   • MRN-referensnumren för varornas tulldeklarationer
   • namnet på mottagaren av varorna, det land där varorna tas emot, det land där varorna används och bevis på eller uppgift om att mottagaren är en sådan godkänd aktör som avses i förordningen
   • en redogörelse för varornas kommande användningsändamål
   • antal kollin, varornas vikt, varubeskrivning och varukoder.
  • Skicka anmälan per e-post till tulliselvitystuki(at)tulli.fi.
 • Elektroniska servicecentralen svarar på meddelandet genom att godkänna eller avslå överföringen.

Notera att hjälpförsändelser som exporteras från Finland till Ukraina kan deklareras muntligt utan värde- och viktbegränsningar i stället för en elektronisk exportdeklaration. Varor som kräver en förhandsanmälan kan också exporteras med en muntlig deklaration, om de övriga villkoren uppfylls. Exportdeklarationer kan endast lämnas muntligen vid det sista tullkontoret före utförseln ur EU. En förteckning över de varor som ingår i hjälpförsändelsen ska uppvisas till stöd för en muntlig deklaration. Exempelvis varor som omfattas av exportrestriktioner och varor som exporteras under punktskatteuppskov kan emellertid inte deklareras muntligt.

Retroaktiv ansökan om omprövning

Befrielse från importtullar och mervärdesskatt kan sökas retroaktivt för varor som importerades den 24 februari 2022 eller senare. Då ska en ansökan om omprövning göras till Tullen. Läs anvisningar om retroaktiv ansökan om befrielse i ett tidigare meddelande.

Mera information:

Kundmeddelande 15.7.2022: Befrielse från tull och mervärdesskatt kan sökas retroaktivt för varor som har importerats till förmån för offer för katastrofen i Ukraina

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Pakotteet