Hyppää sisältöön

Ukrainan sodasta kärsivien hyväksi tuotavien tavaroiden maahantuonti

Julkaisuajankohta 15.7.2022 11.39 | Julkaistu suomeksi 25.7.2022 klo 13.19
Tiedote

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2022/1108, jonka mukaan Ukrainan sotaa pakenevien ja Ukrainassa avun tarpeessa olevien henkilöiden auttamiseksi tuotavat tavarat voidaan vapauttaa tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta. Vapautuksen edellytyksenä on tiettyjen tuojaa, tavaroita ja niiden käyttöä koskevien edellytysten täyttyminen.

Päätös koskee sekä Ukrainaan jälleenvietäviä tavaroita että tavaroita, jotka käytetään seuraavissa EU:n jäsenvaltioissa: Alankomaat, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro.

Päätöstä sovelletaan tuontiin 24.2.2022–31.12.2022.

Mitkä ovat tullista ja arvonlisäverosta vapauttamisen edellytykset?

Seuraavien edellytysten pitää täyttyä: 

 1. Tavarat tuo vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten jokin seuraava toimija:
  • valtiollinen toimija, kuten valtion elin, julkisyhteisö ja muiden julkisoikeudellinen laitos tai sen puolesta tuova toimija. Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija, kun Lupakeskus on myöntänyt sille valtuutusluvan. Luvan edellytyksenä on, että toimija tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana päätöksen soveltamisalaan luettavia palveluita.
  • jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö tai sen puolesta tuova toimija.
 1. Tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:
  • Tavarat jaetaan maksutta henkilöille, jotka pakenevat Ukrainan sotaa.
  • Tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka pakenevat Ukrainan sotaa, mutta tavarat säilyvät hyväksytyn toimijan omistuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi vastaanottokeskuksen käyttöön tuotavat tavarat.
  • Tavarat tuodaan toimitettavaksi Ukrainan valtion järjestöille tai muille Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille niiden jakamiseksi vastikkeetta Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille.
 1. Vaatimukset tavaroiden edelleen luovuttamisen rajoituksista täyttyvät (tullittomuusasetus eli Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta art. 75 ja 78–80 ja direktiivi 2009/132/EY art. 52 ja 55–57). Tavaroita ei siis saa lainata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta muihin tarkoituksiin kuin mihin tullittomuus on myönnetty. Jos tullittomuuden edellytykset eivät enää täyty tai tavaroita aiotaan käyttää muihin tarkoituksiin, on asiasta ilmoitettava viipymättä Tullille (yritysneuvonta@tulli.fi) ja maksettava mahdolliset maahantuonnin verot.
 1. Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen tuomien tai niiden puolesta tuotujen tavaroiden tullittomuus on voimassa niin kauan kuin tavaroita käytetään tullittomuusasetuksessa säädettyihin, tullittoman tuonnin oikeuttaviin tarkoituksiin ja järjestöt täyttävät säädetyt edellytykset. Tullittomuus voidaan myöntää samoissa olosuhteissa myös tavaroille, jotka pelastusyksiköt ovat tuoneet vapaaseen liikkeeseen omaa tarvettaan varten avustustoiminnan ajaksi. Tavarat voivat olla tilapäistoimipisteen perustamista varten tuotavia telttakyliä, peittoja tms. ja järjestön omaan käyttöön tarvittavia tietokoneita ja puhelimia. Tullittomuus ja arvonlisäverosta vapauttaminen ei koske tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarkoitettuja materiaaleja ja varusteita.

Valtuutuslupa ja kirjallinen sitoumus

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöillä sekä muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastettavilla toimijoilla pitää olla valtuutuslupa, jota haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Tullin lupakeskukselta. Lähetä hakemus sähköpostitse lupakeskus(at)tulli.fi.

Hakemuksesta pitää käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

 • kuvaus hakijan toiminnasta, jossa tullitta tuotuja tavaroita on tarkoitus jakaa tai käyttää
 • kuvaus tuotavista tavaroista ja tarvittaessa selvitys siitä, miten niitä tullaan käyttämään katastrofin uhrien auttamiseksi
 • kuvaus hakijan kirjanpitojärjestelmästä sekä selvitys siitä, miten kirjanpidon avulla Tulli voi tarvittaessa valvoa toimintaa (tullitta tuotujen tavaroiden tullittomuuteen oikeutetun käytön todentaminen jälkikäteisellä tarkastuksella).

Jotta lupa voidaan myöntää, tuojan pitää lisäksi antaa kirjallinen sitoumus, jonka Lupakeskus toimittaa hakijalle allekirjoitettavaksi. Lisäksi tuojan pitää hoitaa Tullin myöntämään valtuutuslupaan liittyvät velvoitteet asianmukaisesti.

Millaisia tavaroita voidaan tuoda?

Tässä ohjeessa tarkoitetut avustustavarat voivat olla esimerkiksi huopia, hygieniatarvikkeita, elintarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita. Myös muiden tavaroiden tulliton ja arvonlisäveroton tuonti on sallittua, jos käyttötarkoitus voidaan perustella. Tulli-ilmoituksen liitteenä on oltava aina selvitys ja perustelu tavaroiden käyttötarkoituksesta.

Mitä tietoja tulli-ilmoituksessa on annettava?

Tulli-ilmoituksessa pitää antaa lisätietoja, joiden perusteella Tulli voi myöntää tavaroille tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden, kun tavarat tuodaan katastrofin uhrien hyväksi (neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta art. 74, arvonlisäverolaki 94 §1 mom.12 k.).  

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Liitä ilmoitukseen tavaraluettelo ja selvitys tavaroiden käyttötarkoituksesta liiteasiakirjakoodilla ”1ZZZ – Muu asiakirja”.
 • Ilmoita tavarat omilla nimikkeillään ja anna tavarankuvauksena kauppanimitys. Ilmoita tavaran paino, arvo ja kollimäärä tavarankuvauksen ja nimikkeen mukaisesti.
 • Ilmoita lisätietokoodi ”FIUKR – Ukrainan katastrofin uhrien hyväksi tuodut tavarat” sekä jompikumpi seuraavista lisämenettelykoodeista:
  • ”C26 – Katastrofin uhrien hyväksi tuodut tavarat”, jos tuotavat tavarat ovat tullillisia
  • ”696 – Katastrofi uhrien hyväksi tuotavat tullittomat tavarat”, jos tuotavat tavarat ovat tullittomia
 • Etuuteen oikeutettu loppukäyttäjä on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa joko ilmoittajana (tavaranhaltijana), vastaanottajana tai tapahtuman lisätietokentässä ”FIXXX”-lisätietokoodilla. Edustajan käyttö on sallittua.
 • Ilmoita Tullin lupakeskuksen tai toisen jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän valtuutusluvan numero ja päivämäärä liiteasiakirjakoodilla ”1ZZZ – Muu asiakirja”.
  • Valtuutuslupa pitää ilmoittaa, jos tuoja on hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestö tai yksityinen toimija, joka tuottaa palveluita julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana. Jos tuoja on valtion toimielin (virastot, laitokset) tai julkisyhteisö (kunnat, kirkko ja seurakunnat) tai julkisoikeudellinen laitos (SPR), lupaa ei tarvita.
  • Jos tuojan valtuutuslupa on myönnetty toisessa jäsenmaassa, esimerkiksi Virossa, tuojan on lisättävä liitteeksi myös valtuutuslupa.
 • Jos yksityinen toimija tuo tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan puolesta tavaroita, pitää tulli-ilmoitukseen liittää loppukäyttäjävakuutus, jossa tulli- ja veroetuun oikeutettu toimija on allekirjoittanut vakuutuksen siitä, että tavarat menevät tarkoitettuun käyttötarkoitukseen (komission päätös 2022/1108)
 • Jos tuonti-ilmoitus on annettu Suomeen, mutta tavarat on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon tai ne jälleenviedään Ukrainaan, ilmoita tämä tulli-ilmoituksessa ”FIXXX”-lisätietona. Siirrosta on myös aina annettava ennakkoilmoitus.

Ilmoitus siirrosta annettava ennakkoon

Tuontitulleista ja arvonlisäverosta vapautettuja tavaroita voidaan siirtää ainoastaan päätöksessä mainittujen jäsenvaltioiden välillä tai Ukrainaan. Siirto voi tapahtua ainoastaan päätöksessä mainituissa maissa hyväksyttyjen hyväntekeväisyysjärjestöjen välillä tai Ukrainaan Ukrainan valtion hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille. Siirrettävät tavarat on käytettävä päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen. Kun tavaroita siirretään, niistä pitää aina antaa ennakkoilmoitus Tullille.

Tee ennakkoilmoitus näin:

 • Anna ennakkoilmoitus aina ennen tavaroiden fyysistä siirtoa
  • Ennakkoilmoitus pitää antaa 24 tuntia ennen siirtoa. Jos siirto tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, ilmoitus on annettava 48 tuntia ennen siirtoa.
  • Otsikoi ennakkoilmoitus ”Ennakkosiirtoilmoitus Ukrainan katastrofin uhreille”.
  • Anna siirrettävistä tavaroista seuraavat tiedot:
   • tavaroiden tulli-ilmoituksen MRN-viitenumerot
   • tavaroiden vastaanottajan nimi, vastaanottomaa ja käyttömaa sekä todiste tai tieto siitä, että vastaanottaja on asetuksen mukainen hyväksytty toimija
   • selvitys tavaroiden tulevasta käyttötarkoituksesta
   • tavaroiden kollimäärä, paino, tavarankuvaus ja nimikkeet.
  • Lähetä ennakkoilmoitus sähköpostilla tulliselvitystuki(at)tulli.fi.
 • Sähköinen palvelukeskus vastaa viestiin joko hyväksymällä tai hylkäämällä siirron.

Huomioi, että Suomesta Ukrainaan vietävät avustuslähetykset voi ilmoittaa suullisella ilmoituksella ilman arvo- ja painorajoituksia sähköisen vienti-ilmoituksen sijaan. Suullisella ilmoituksella voi viedä myös ennakkoilmoituksen vaativia tavaroita, jos muut edellytykset täyttyvät. Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla ennen poistumista EU:sta, ja sen tueksi on esitettävä luettelo avustuslähetyksen sisältämistä tavaroista. Esimerkiksi vientirajoitusten alaisia ja valmisteverottomuusjärjestelmässä lähetettäviä tavaroita ei kuitenkaan voi ilmoittaa suullisesti. 

Oikaisuhakemuksen tekeminen takautuvasti

Vapautusta tuontitulleista ja arvonlisäverosta voi hakea takautuvasti tavaroista, jotka on tuotu 24.2.2022 alkaen. Tätä varten on tehtävä Tullille oikaisuhakemus. Lue ohjeet vapautuksen hakemiseen takautuvasti aiemmasta tiedotteesta.

Lisätietoja:

Asiakastiedote 15.7.2022: Ukrainan katastrofin uhrien hyväksi tuoduista tavaroista voi hakea tullin ja arvonlisäveron vapautusta takautuvasti

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Pakotteet