Hoppa till innehåll

Utredningarna gällande yachter på EU:s sanktionslistor är klara

Utgivningsdatum 7.12.2022 13.19
Pressmeddelande

Tullens utredningar angående kvarhållna yachter som omfattas av sanktionerna mot Ryssland har avslutats. Av de yachter som varit under fortsatt utredning överfördes åtta till utsökningsmyndigheterna, för fyra gjordes en skattegranskning och två fall har gått till brottsutredning. Utöver de yachter som kvarhölls på våren gjorde Tullen under sommaren också nya kvarhållanden både på grund av utredningen av yachternas ägarförhållanden och olagliga försök till utförsel ur landet.

Tullen utredde yachternas eventuella kopplingar till personer och aktörer på EU:s sanktionslistor i ett intensivt internationellt samarbete.

– Kopplingarna mellan flera ägarkedjor visade att skatteparadis och andra mycket komplicerade arrangemang fanns i bakgrunden. Detta försvårade och fördröjde i många fall utredningen av dem som eventuellt var föremål för sanktioner, i vissa fall var utredningen i praktiken till och med omöjlig. Gällande sju av yachterna visade våra fortsatta utredningar att det i bakgrunden eventuellt finns aktörer på EU:s sanktionslistor. Dessutom anmälde vi en yacht till utsökningsmyndigheterna baserat på en skattegranskning, berättar bevakningsavdelningens direktör Sami Rakshit.

Tullen kvarhöll 21 yachter på våren för att utreda om det i ägarförhållandena fanns personer eller aktörer som fanns med på EU:s sanktionslistor mot Ryssland och Belarus. Tullen kvarhöll dessutom under sommaren sex nya yachter för utredning av sanktionsrelaterade ägarförhållanden.

Sanktionerna förbjuder överhuvudtaget export av vattenfarkoster till Ryssland

– Vi har utrett yachternas status inte bara ur personsanktionernas synvinkel utan också ur de sektoriella sanktionernas och beskattningens synvinkel. Under de fortsatta utredningarna framkom det att fyra av de kvarhållna yachterna inte hade hänförts till tullförfarandet på det sätt som bestämmelserna förutsätter. Vi genomförde separata skattegranskningar utifrån vilka ett fartyg anmäldes till skattemyndigheten för skattebedömning och det andra alltså till utsökningsmyndigheterna för eventuella frysningsåtgärder, berättar Rakshit.

De sektoriella sanktionerna som EU ålägger Ryssland är mycket omfattande i fråga om yachter, eftersom i regel alla vattenfarkoster och havsteknologi överhuvudtaget omfattas av sanktioner och dessa får inte exporteras till Ryssland. Tullen har haft ett intensivt samarbete med tullmyndigheterna och andra myndigheter i olika länder både när det gäller informationsutbyte och konkret övervakning.

– Vi har kvarhållit yachter också på grund av illegala exportförsök. Med tanke på sanktionerna har inte heller fartyg som är registrerade i Ryssland kunnat släppas ut i farvattnen. Två misstänkta brott mot exportförbudet har lett till förutredning och förundersökning och dessa utreds som grova regleringsbrott, konstaterar Rakshit.

EU har fastställt omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av Rysslands attack mot Ukraina. Tullen ansvarar som verkställande myndighet för övervakningen av export- och importsanktionerna som fastställts på EU-nivå. Därutöver bistår Tullen vid kartläggning och lokalisering av egendom som tillhör personer och aktörer som finns med på EU:s sanktionslistor, och till det hör bl.a. kvarhållande av yachter.

Mediemeddelande