Hoppa till innehåll

Två år av krig i Ukraina – Tullen har inlett mer än 740 förundersökningar med anknytning till brott mot sanktioner

Utgivningsdatum 21.2.2024 10.22
Pressmeddelande

Finlands stränga övervakning av sanktionerna har under två års tid gett resultat: 29 000 konstaterade avvikelser i godstrafiken, 2800 riktade kontroller och 740 inledda förundersökningar. I fortsättningen kommer sanktionernas omfattning, förhindrandet av kringgåendet av sanktionerna och utvecklingen av sanktionerna att framhävas ytterligare. Tullen betonar att företagen har ett centralt ansvar vid förhindrandet av kringgåendet av sanktionerna.

Lördagen den 24 februari 2024 är det två år sedan kriget började i Ukraina. De  sanktioner som Europeiska unionen påförde Ryssland på grund av attacken mot Ukraina har skärpts i och med varje nytt sanktionspaket. Sanktionernas omfattning och en enhetlig sanktionsövervakning i alla EU-länder samt företagens ansvar har en nyckelroll när det gäller att säkerställa sanktionernas effektivitet. I de senaste sanktionspaketen har åtgärder för att hindra försök att kringgå sanktionerna utgjort en väsentlig del.

– Till en början var sanktionerna effektiva, vilket vi för vår del kunde säkerställa genom en strikt sanktionsövervakning. Det finns dock anledning att kontinuerligt utveckla sanktionerna. Med tanke på övervakningen av sanktionerna skulle exempelvis en ännu mer exakt tätning av varuomfattningarnas läckagepunkter och utvidgningen av transiteringsförbuden kunna vara åtgärder som i dagsläget skulle minska möjligheterna att kringgå sanktionerna, konstaterar direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit.

– Här vid Tullen har vi hela tiden sökt nya övervakningsmetoder för att förhindra att sanktionerna kringgås. I vår tullövervakning och brottsbekämpning har vi avslöjat ett antal försök att kringgå sanktionerna. Man har till exempel använt förfalskade tulldokument eller försökt dölja företagens ägarstrukturer och de verkliga destinationsländerna för varutransporter. Man försöker också använda sig av olika transportvägar och transportsätt för att kringgå sanktionerna, berättar Rakshit och fortsätter:

– För att förhindra att sanktionerna kringgås är det viktigt att ständigt omorientera tullövervaknings -, spanings - och utredningsmetoderna. En möjlighet att i framtiden utveckla sanktionernas effektivitet kunde till exempel vara kontroll av varutransporternas ankomst med hjälp av lokala kontaktinstanser i vissa centralasiatiska länder.

– För företag som bedriver utrikeshandel framhävs i nuläget ytterligare det egna ansvaret för att förhindra kringgåendet av sanktioner. Om ett företag identifierar vissa oklarheter i sin handel eller logistik, är det bättre att avstå från sådana affärer än att eventuellt genom egna åtgärder delta i kringgåendet av sanktionerna. Det är därför mycket viktigt att känna sina handelspartner och säkerställa varornas slutliga destination för att EU:s gemensamma sanktioner ska få en ändamålsenlig verkan, betonar Rakshit.

Tullens sanktionsövervakning i siffror: avvikande varutransporter, kontroller och utredningar

Tullen har efter februari 2022:

  • Upptäckt utifrån tulldeklarationer cirka 29 000 eventuellt avvikande varutransporter
  • Gjort riktade kontroller mot mer än 2 800 transporter
  • Inlett en förundersökning i över 740 fall, av vilka cirka 100 undersöks som grova regleringsbrott.

Antal företag som bedriver handel med Ryssland i december 2021 och december 2023:

  • December 2021: Export till Ryssland bedrevs av 955 finska företag och import av 480 finska företag.
  • December 2023: Export till Ryssland bedrevs av 98 finska företag och import av 21 finska företag.


Stängningen av Finlands östra gräns har påverkat godstrafikens transportrutter. I nuläget går godstågtrafiken över landgränsen mellan Finland och Ryssland endast via Vainikkalas gränsövergångsställe för järnvägstrafik. En del av godstrafiken har övergått till hamnar i södra Finland för transport direkt till Ryssland eller via estniska hamnar över EU:s yttre gräns i Baltikum. Tullen övervakar sanktionerna och eventuella försök att kringgå sanktionerna i tågtrafiken och i hamnarna på motsvarande sätt som vid övergångsställen för landsvägstrafik.

Enligt Tullens bedömning var cirka 80-90 procent av den godstrafik som passerade landgränsen transittrafik genom Finland innan gränsövergångsställena stängdes. Trafiken har nu omdirigerats särskilt via de baltiska länderna.

Mediemeddelande