Hoppa till innehåll

Tullen undersökte folkmasker – inga betydande brister upptäcktes

Utgivningsdatum 8.6.2021 8.40
Pressmeddelande

Tullen har som en del av sin bevakning undersökt 13 olika folkmasker, av vilka största delen överensstämde med kraven. I de undersökta folkmaskerna hittades inga hälsoskadliga föreningar, men i vissa produktpartier var förpackningspåskrifterna bristfälliga. Folkmaskerna utgör endast en liten del av ansiktsmaskerna som importeras till Finland.

I Finland är tillsynen över masker fördelad mellan flera olika myndigheter. Tullen svarar för tillsynen av folkmasker som förs in till Finland från områden utanför EU eller från andra EU-medlemsländer. Med folkmasker avses bland annat återanvändbara masker av tyg samt sådana engångsmasker av fibertyg som saknar CE-märkning.

– Enligt vår bedömning har rätt lite folkmasker importerats till Finland. Av de importerade varorna har en avsevärt större del varit CE-märkt skyddsutrustning eller masker som klassificeras som medicinsk utrustning, såsom kirurgiska mun- och nässkydd, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Av de maskpartier som Tullen undersökte bestod fem av återanvändbara masker av tyg och åtta av engångsmasker som saknade CE-märkning. Partierna hade sitt ursprung i Turkiet, Kina, Vietnam, Indien och Sydkorea. Folkmaskerna valdes för undersökning utgående från en riskbedömning.

Inga hälsoskadliga ämnen hittades i folkmaskerna

Tullen undersökte inte maskernas skyddseffekt, utan deras säkerhet för användaren. Vid undersökningarna utredde man om maskerna innehöll hälsoskadliga föreningar och om förpackningspåskrifterna motsvarade kraven.

I Tullaboratoriet testade man bland annat folkmaskernas formaldehydhalter. Formaldehyd är ett ämne som irriterar hud, ögon och luftvägar, och som kan orsaka allergier eller till och med cancer. Sju av maskerna undersöktes för SVHC-ämnen, dvs. ämnen som inger mycket stora betänkligheter. I dessa prover undersökte man maskerna för 211 olika hälsoskadliga kemikalier.

– I våra undersökningar hittade vi inte några hälsoskadliga ämnen i folkmaskerna. Däremot hade några produkter bristfälliga förpackningspåskrifter. En av produkterna saknade helt förpackningspåskrifter på finska och svenska, summerar Neffling resultaten av tillsynen.

I förpackningspåskrifterna ska anges de varningar som lagstiftningen kräver samt de uppgifter som är väsentliga med tanke på produktens säkerhet. Uppgifterna ska finnas på förpackningen både på finska och svenska. Maskpartiet som inte hade några uppgifter på finska eller svenska släpptes inte ut på marknaden. Tre andra folkmasker gavs en anmärkning för mindre brister.

Utöver sin egen tillsyn av folkmasker samarbetar Tullen med marknadsövervakningsmyndigheterna även vid bevakningsprocessen rörande importen av andra ansiktsmasker, såsom masker som klassificeras som personlig skyddsutrustning eller som medicinsk utrustning. Tullen bistår i processen bland annat genom att ha hand om tullklareringen samt genom att på basis av riskbedömning stoppa importpartier som anländer från områden utanför EU till Finland för behöriga tillsynsmyndigheters bedömning.

Corona Mediemeddelande