Hoppa till innehåll

Programutvecklare: Kommissionen har publicerat anvisningar om förändrade meddelanden vid exportdeklarering år 2024

Utgivningsdatum 9.2.2023 9.00 | Publicerad på svenska 9.2.2023 kl. 9.03
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat en guide AES Business Guidance (på engelska), som informerar om ändringar gällande deklarationsförfaranden vid export och utförsel som träder i kraft i Finland år 2024. Anvisningen är inte en lagtext som är bindande för EU-medlemsländer, utan den är riktgivande och vägleder affärsverksamheten. 

Kommissionens anvisningar skiljer sig delvis från de meddelanden och processer som tas i bruk i Finland. I dessa fall ska deklaranterna iaktta finska tullens anvisningar. En del av skillnaderna hänför sig enbart till informationsutbytet mellan myndigheterna och de har ingen betydelse för deklarantens verksamhet.

Läs anvisningarna som ska följas i Finland på Tullens webbplats

De nya tulldeklarationerna för export tas i bruk våren 2024. Tullen har publicerat meddelandebeskrivningar för export och en guide för meddelandetrafik som ska användas i Finland. Dessa meddelandebeskrivningar och processbeskrivningar är bindande och ska följas i programutvecklingen.

Utförselmeddelandena uppdateras till datainnehållsbeskrivningarna och till guiden för meddelandetrafik på våren 2023. 

Exempel på skillnader

Till exempel i följande fall tillämpas finska tullens anvisningar istället för guiden som kommissionen publicerat: 

 • Om exportdeklarationen inges på förhand inges i Finland ingen separat anmälan av varors ankomst (IE511) utan deklaranten uppger anmälningstiden i exportdeklarationen. 
 • Om exportdeklarationen ska inges i två steg, kan man i Finland ange fler uppgifter i en förenklad deklaration än vad som fastställs i kommissionens modell.
 • Om en kompletterande deklaration inte har inlämnats inom utsatt tid, skickar Tullen inget IE531-meddelande till meddelandedeklaranten. För en kompletterande deklaration som saknas kan man till deklaranten skicka antingen Tullens nationella anmälan till kunden (FI572) eller en begäran om tilläggsutredning (FI552). Om endast en del av varorna i exporten förs ut, ska utförseln fastställas enligt den kvantitet som faktiskt förs ut. Exportören ska inge en ny exportdeklaration för de varor som inte har förts ut. Delning av exporten är inte tillåtet. 
 • För avslag på begäran om ändring används meddelandet FI505. Meddelandet IE556 används inte. 
 • Som meddelande om ogiltigförklaring används meddelandet FI510. Meddelandet IE509 används inte. Som meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring används meddelandet FI548. Meddelandet IE556 används inte. 
 • Varorna kan inte lagras vid utförselstället för delning. Meddelandet IE547 används inte. Lastningstillstånd begärs med meddelandet FI507. Tullen beviljar lastningstillstånd med meddelandet FI525. Meddelandet IE548 används inte.
 • Anmälan om återexport ges med meddelandet FI570. I följande meddelandetrafik används i Finland, med avvikelse från kommissionens anvisning, följande meddelanden:
  • FI526 – meddelande om registrering (kommissionen: meddelande IE571)
  • FI514 – begäran om ogiltigförklaring (kommissionen: meddelande IE614)
  • FI510 – meddelande om ogiltigförklaring (kommissionen: meddelande IE609)
  • FI576 – Begäran om korrigering av anmälan om återexport (kommissionen: meddelande IE573) 
  • FI503 – meddelande om ändringsbeslut (kommissionen: meddelande IE574)
  • FI548 – meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring (kommissionen: meddelande IE557)
 • Utförsel meddelas med Tullens anmälan om utförsel FI590. 
 • En summarisk utförseldeklaration inlämnas med meddelandet FI615. I följande meddelandetrafik används i Finland, med avvikelse från kommissionens anvisning, följande meddelanden:
  • FI526 – meddelande om registrering (kommissionen: meddelande IE628)
  • FI514 – begäran om ogiltigförklaring (kommissionen: meddelande IE614)
  • FI510 – meddelande om ogiltigförklaring (kommissionen: meddelande IE609)
 • Meddelandena IE601, IE603 och IE521 används inte i Finland.
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering