Hoppa till innehåll

Nya länder med i parallella Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler och kumulationsnätverk

Utgivningsdatum 6.6.2022 13.08
Pressmeddelande

Mellan avtalsländerna i EU och Europa-Medelhavstäckande området (PEM) har det varit möjligt att tillämpa nya övergångsregler sedan den 1 september 2021, men den nationella godkännandeprocessen har försenat införandet av ursprungsreglerna i många länder. Därför har man inom PEM-avtalsområdet parallellt tillämpat två olika uppsättningar av ursprungsregler. Tillämpningen av de ursprungliga ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen kan upphöra först när alla PEM-avtalsländer godkänt de nya övergångsreglerna. Mera information om de nya PEM-övergångsreglerna och den praktiska tillämpningen av dem finns i vårt meddelande av den 27 augusti 2021: Nya parallella Europa-Medelhavstäckande regler om ursprung.

Läget med godkännande av övergångsreglerna i PEM-avtalsländerna 2.6.2022

Förutom EU-länderna har följande PEM-avtalsländer hittills godkänt och tagit i bruk de nya reglerna: Albanien, Färöarna, Georgien, Island, Jordanien, Moldavien, Montenegro, Palestina, Nordmakedonien, Serbien och Schweiz.  

I följande länder har godkännandeprocessen av olika orsaker ännu inte slutförts: Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Kosovo, Libanon, Tunisien, Turkiet och Ukraina. 

Algeriet och Marocko har meddelat att de tills vidare inte kan godkänna de nya ursprungsreglerna. EU förhandlar fortfarande också med dessa länder för att man inom PEM-området till slut bara ska tillämpa en enda uppsättning av ursprungsregler.

När varuhandel idkas med sådana länder som inte godkänt övergångsreglerna ska man alltså tills vidare bara tillämpa de ursprungliga ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen. På så sätt ska man göra tills länderna meddelar kommissionen att de godkänt reglerna och tills kommissionen publicerar ett tillkännagivande om saken i Europeiska unionens officiella tidning. 

Kumulationsnätverket enligt PEM-övergångsreglerna utvidgas

Ju flera PEM-avtalsländer godkänner övergångsreglerna desto flera möjligheter blir det också att tillämpa kumulation inom ramen för övergångsreglerna. Kommissionen publicerar i Europeiska unionens officiella tidning en uppdaterad matristabell (bild 1) gällande kumulation alltid när kumulationsnätverket utvidgas. 

Matristabellen beskriver möjligheterna mellan EU-länder och olika PEM-avtalsländer att tillämpa kumulation vid tillverkningen av ursprungsprodukter. I tabellen finns landskoderna för alla PEM-avtalsparterna angivna på tabellens översta rad och i tabellens vänstra kolumn. Då innebär beteckningen ”X” i skärningspunkten för två olika avtalsländers rader och kolumner att kumulationen är möjlig mellan dessa två länder. Om det är fråga om utvidgad kumulation mellan flera olika PEM-avtalsländer ska skärningspunkterna för alla de länders rader och kolumner som deltar i tillverkningen vara försedda med ”X”. I kommissionens tillkännagivande finns mera information om tolkningen av tabellen och om andra beteckningar.
 

Förenklad översikt över möjligheterna till diagonal kumulation på grundval av övergångsreglerna om ursprung i Europa–Medelhavsområdet den 1 april 2022

  EU CH (+LI) IS NO FO JO PS AL MK RS ME GE MD
EU   X X X X X X X X X X X X
CH (+LI) X   X X       X X X X    
IS X X   X       X X X X    
NO X X X         X X X X    
FO X                        
JO X                        
PS X                        
AL X X X X                  
MK X X X X                  
RS X X X X                  
ME X X X X                  
GE X                        
MD X                        

Bild 1. Översikt över kumulationen på grundval av PEM-avtalsnätverkets övergångsregler

Tillämpning av utvidgad kumulation i fråga om textilprodukter

I artikel 7.3 i övergångsreglerna ingår en bestämmelse enligt vilken utvidgad kumulation (kumulation mellan fler än två avtalsparter) inte kan tillämpas vid tillverkning av textilprodukter enligt HS-kapitlen 50‒63. En avtalspart kan dock genom en ensidig anmälan utvidga tillämpningen av kumulationen också till import av produkter som omfattas av HS-kapitlen 50‒63. 

I bilaga I som finns i anslutning till kommissionens matristabell finns en förteckning över de länder som lämnat en sådan anmälan om utvidgning av tillämpningen av kumulationen till textilprodukter. För närvarande är det Island, Norge, och Schweiz (inkl. Liechtenstein), dvs. Efta-länderna, som lämnat en sådan anmälan.

De senast uppdaterade versionerna av matristabellerna gällande övergångsreglerna och PEM-konventionen finns publicerade i följande nummer av EU:s officiella tidning: 

Matristabellen gällande PEM-övergångsreglerna C202 /19.5.2022 
Matristabellen gällande PEM-konventionen C418 /15.10.2021

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling