Hoppa till innehåll

EU:s tullreform ‒ en smartare och säkrare tullunion som målsättning

Utgivningsdatum 29.5.2023 10.38 | Publicerad på svenska 21.6.2023 kl. 15.48
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 17 maj 2023 ett förslag på en tullreform för EU, med målsättningen att göra tullarnas verksamhet snabbare och mera effektiv. Efter reformen skulle näringsidkare kunna använda sig av enklare tullförfaranden och det skulle vara smidigare att lämna in tulldeklarationer. Reformförslaget är det största och mest ambitiösa sedan tullunionen upprättades.
 

Förslag bl.a. på gemensam onlinemiljö och ny kategori för näringsidkare


I EU:s förnyade tullunion skulle företag som vill importera varor till EU kunna registrera all information om varorna och leveranskedjorna i en enda onlinemiljö, dvs. EU:s nya tulldatacentral. Datacentralen skulle med tiden ersätta EU-ländernas nuvarande it-infrastruktur på tullområdet. Enligt förslagen ska datacentralen öppna för e-handelssändningar år 2028, följt av andra importörer år 2032 på frivillig basis.

Reformen skulle innebära en ny kategori för betrodda näringsidkare (trust and check) som skulle stärka det befintliga programmet för godkända ekonomiska aktörer (AEO). Om företagens processer och leveranskedjor är helt transparenta kan trust and check-näringsidkarna låta sina varor övergå till fri omsättning i EU utan något aktivt ingripande från tullens sida. Trust and check-näringsidkare kommer även att kunna klarera all sin import hos tullmyndigheterna i den medlemsstat där de är baserade, oavsett var i EU varorna förs in.  

Enligt reformförslaget ska också en ny EU-tullbyrå grundas.  EU-tullbyrån planeras ha ansvar bland annat för gemensamma informationsresurser och riskhantering, samarbete med andra myndigheter, kompetensutveckling och utbildning. 

Reformen skulle också medföra ändringar i förtullningen av varor av lågt värde. Till exempel skulle tullfriheten för varor värda mindre än 150 euro slopas.

I följande skede kommer lagförslagen att skickas till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för behandling. Tullen kommer att informera om hur reformen framskrider.


Mera information:

EU:s tullreform (Europeiska kommissionen)
EU Customs Reform (på engelska, Europeiska kommissionen)

Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Tullens system
Prenumerera på Tullens nyhetsbrev
Prenumerera på Tullens meddelanden

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Tulliuudistus