Hoppa till innehåll

EU befriar produkterna med ursprung i Ukraina tillfälligt från tullar och underlättar importen av dem

Utgivningsdatum 9.6.2022 15.58
Pressmeddelande

Europaparlamentet och rådet har i förordning (EU) 2022/870 enligt kommissionens förslag beslutat att bevilja tillfälliga befrielser och lättnader gällande de förmånsordningar samt antidumpningstullar och skyddsåtgärder som tillämpas vid import av produkter med ursprung i Ukraina. I praktiken avskaffar EU omedelbart alla de skatter av tullnatur som fastställts i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina för produkter med ursprung i Ukraina samt underlättar importen till unionen av dessa produkter. De tillfälliga åtgärderna tillämpas 4.6.2022–5.6.2023.

Befrielser med anknytning till förmånsordningar

Tullarna på industriprodukter avskaffas helt också för produkter för vilka det har bestämts att befrielsen från tullar skulle ske gradvis under sju års tid efter avtalets ikraftträdande. Tillämpningen av systemet med ingångspriser på ukrainska frukter och grönsaker upphävs och inga tullar ska tillämpas på import av dessa produkter under förordningens giltighetstid. Likaså upphävs tillämpningen av de tullkvoter som fastställts för vissa produkter med ursprung i Ukraina. Dessa produkter får importeras till unionen utan tullar. 

Tillämpningen av befrielserna enligt förmånsordningarna förutsätter att ursprungreglerna enligt associeringsavtalet mellan EU och Ukraina iakttas. Med tanke på importörer innebär detta att ett ursprungsintyg enligt avtalets ursprungsregler ska visas upp för Tullen i samband med importen. Förmånsordningarna kan enligt övergångsbestämmelsen i förordningen också tillämpas på produkter som den 4 juni 2022 antingen transporteras från Ukraina till unionen eller är under tullkontroll i unionen. En ansökan om förmånsbehandling för sådana produkter ska lämnas till Tullen inom sex månader. 

Lättnader för antidumpningstullar och andra skyddsåtgärder

Förutom befrielserna enligt förmånsordningarna tillämpas inga sådana antidumpningstullar på ukrainska produkter som införs i unionen under förordningens giltighetstid. Antidumpningstullar som införs under förordningens giltighetstid tillämpas inte heller på ukrainska produkter efter att dessa lättnader har upphört att gälla. EU upphäver tillfälligt också tillämpningen av förordning (EU) 2015/478 om harmonisering av skyddsåtgärder (kodifiering) vid import av produkter med ursprung i Ukraina.

I den nu publicerade förordningen föreskrivs separat om de villkor på basis av vilka man kan avstå från såväl de tillfälliga förmånsordningarna som befrielserna. 

Förordningen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 152 / 3.6.2022.

Mera information:
Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar Meddelanden om förmånsbehandling ukraina