Hoppa till innehåll

Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner

Texten 'Rysslands attack mot Ukraina' mot blågul bakgrund.

I EU har man fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Orsaken är Rysslands attack mot Ukraina, som flagrant bryter mot internationell rätt. På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för företag vad gäller export och import. På sidan finns också information för privatpersoner samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer.

Frågor:

 • utrikesministeriet svarar på dina frågor om tolkningen av sanktionerna  
 • Tullen svarar på dina frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Information på utrikesministeriets webbplats: Rysslands attack mot Ukraina


Det lönar sig för företag att aktivt följa med läget kring exportsanktionerna som EU inför. Företaget ska i första hand självt undersöka om dess produkter delvis eller helt omfattas av sanktionerna. 

Vid frågor som gäller tolkningen av sanktionerna kan du kontakta utrikesministeriet per e-post: KPO-40(at)formin.fi. Tullen för sin del handleder företag vid frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Kommissionens publikationer 

Information på utrikesministeriets webbplats

Information på Tullens webbplats

Information på Finlands Näringsliv EK:s webbplats

EU:s sanktioner mot Ryssland i EU:s officiella tidning


Asylsökande

Tullens anvisningar till asylsökande som kommer till Finland

Personlig egendom

Personer som flyr kriget i Ukraina får föra med sig personlig egendom tull- och skattefritt till Finland. Beakta att varorna omfattas av samma restriktioner som vid resandeinförsel. Till exempel får man föra med sig alkohol och tobaksprodukter endast i begränsad mängd. Läs mer om restriktionerna vid resandeinförsel.

Sällskapsdjur

Personer som anländer från Ukraina får föra med sig ett sällskapsdjur till Finland utan separat tillstånd. Detta gäller också för personer som anländer från Ryssland till Finland och som är bosatta i Ryssland som utlänningar och lämnar Ryssland av tvingande skäl. Från Ukraina får man utan separat tillstånd också föra med sig ett CITES-sällskapsdjur dvs. ett exotiskt sällskapsdjur. Sällskapsdjur ska uppvisas för Tullen vid ankomsten till Finland. Information om sällskapsdjur på Livsmedelsverkets webbplats (på engelska).

Användning av egen bil i Finland

Personer som flyr kriget i Ukraina med sin egen bil får använda bilen tull- och skattefritt i Finland i sex månader. Under denna tid behöver varken tullavgift eller mervärdesskatt betalas för bilen. Det här kallas tillfällig införsel. Under sex månaders tid behöver inte heller bilskatt betalas för användning av bilen.

Tidsfristen för tillfällig införsel börjar den dag då bilen förts in i EU:s område, till exempel via Polen, Slovakien, Ungern eller Rumänien.

Exempel: Bilen har förts in genom att köra den till Polen 1.4.2022 och till Finland 5.4.2022. Tidsfristen på sex månader går ut 30.9.2022.

Du kan ansöka om förlängning av den sex månader långa tidsfristen. Förlängning söks hos Tullen och Skatteförvaltningen före utgången av tidsfristen på sex månader.

Tullavgifterna och mervärdesskatten betalas till Tullen, och därför ska också förlängning av tidsfristen för tull- och mervärdesskattefri användning av bilen sökas hos Tullen. Förlängning söks med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Lämna blanketten till det tullkontor via vilket du anlände till Finland. Om du nu är stadigvarande bosatt i Finland, kan du också förtulla bilen som flyttgods. Varken tullavgift eller mervärdesskatt behöver betalas för en bil som införts som flyttgods.

Bilskatten betalas till Skatteförvaltningen, och därför ska också förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning av bilen sökas hos Skatteförvaltningen. Läs mer om ansökan om förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning av bilen på Skatteförvaltningens webbplats (på ukrainska). Se också Skatteförvaltningens övriga anvisningar till personer som anlänt från Ukraina.

Annan information:


Statliga organisationer och av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer kan importera vissa varor från områden utanför EU utan att behöva betala tullavgifter eller skatter för dem. För denna import behöver organisationerna ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral.

Vilka varor får importeras?

Statliga organisationer samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan tull- och skattefritt importera följande varor:

 • basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov och som distribueras kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde (t.ex. livsmedel, läkemedel, kläder och filtar)
 • varor av alla slag som dylika organisationer får kostnadsfritt vid tillfälliga välgörenhetsevenemang och som används för att skaffa medel till förmån för behövande
 • utrustning och kontorsmaterial som dylika organisationer får kostnadsfritt och som dessa använder i sin verksamhet för att hjälpa behövande.

Notera att alkohol- och tobaksprodukter, kaffe, te eller motorfordon (med undantag av ambulanser) inte får importeras tull- och skattefritt.

Vilka organisationer kan beviljas tillstånd?

För att en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation ska kunna importera vissa varor tull- och skattefritt behöver de tillstånd av Tullen. Tillstånd kan beviljas till organisationer som inte är verksamma inom den kommersiella eller offentliga sektorn.

Statliga organisationer behöver inte Tullens tillstånd.

Hur söker man tillstånd?

Tillstånd söks skriftligt hos Tullens tillståndscentral. Tillståndsansökan kan vara fritt formulerad. Ansökan ska vara undertecknad av en person med firmateckningsrätt i organisationen. Organisationens verksamhet ska beskrivas i ansökan. Bifoga även dokument som stöder ansökan, såsom organisationens stadgar, årsberättelse och verksamhetsberättelse.

Skicka tillståndsansökan per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg. Om du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs anvisningarna för sändning av säker e-post.

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid, eftersom det ska uppvisas när varorna tullklareras.

Vilka uppgifter ska anges i tulldeklarationen?

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • varukod
  • varukod 9919 00 00 50 kan användas om villkoren för tullfrihet uppfylls
 • behörighetstillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”, om mottagaren är något annat än ett statligt organ
 • varuförteckning med en utredning av varornas användningssyfte med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”
 • samt någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • kod för ytterligare förfarande ”C20 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer. (Tullfri TfriF artikel 61.1 a, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov för kostnadsfri distribution till behövande i EU:s tullområde
  • kod för ytterligare förfarande ”C49 – Varor av alla slag till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande. (Tullfri TfriF artikel 61.1 b, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar varor som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande
  • kod för ytterligare förfarande ”C50 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – Utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt. (Tullfri TfriF artikel 61.1 c, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar en ambulans eller utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt och används i normal verksamhet.

Export av hjälpförsändelser

Hjälpförsändelser som exporteras från Finland till Ukraina kan också deklareras muntligt utan värde- och viktbegränsningar. Då behöver en elektronisk exportdeklaration inte inges för försändelsen.

Muntliga deklarationer kan endast lämnas vid det sista tullkontoret före varorna förs ut ur EU. Som stöd för en muntlig deklaration ska man uppvisa en förteckning över varorna som hjälpförsändelsen innehåller. Notera dock att varor som omfattas av exportrestriktioner och varor som exporteras under punktskatteuppskov inte kan deklareras muntligt.

Tillämplig lagstiftning:


Vad får man föra ut från Finland till Ryssland? 

Observera att EU:s sanktioner mot Ryssland också gäller privatpersoner.

För närvarande får till exempel målarfärger eller syntetiska smörjmedel under varukod 3403 19 inte exporteras till Ryssland.

För tillfället kan man inte föra fritidsbåtar eller vattenskotrar från Finland till Ryssland.

Utförsel av lyxvaror, dvs. produkter värda mer än 300 euro, är förbjuden   

Lyxvaror är till exempel smarta enheter, sportutrustning och smycken.  Se flera exempel: 

Det är förbjudet att föra med sig s.k. lyxvaror till Ryssland.  Lyxvaror är produkter vars värde per styck överstiger 300 euro. För vissa varor har också högre värdegränser fastställts.

Lyxvaror är till exempel

 • Delar och tillbehör till fordon samt sladdar, kablar och glödlampor
 • Kläder, skodon, accessoarer och kosmetika
 • Livsmedel, tvättmedel och blöjor
 • Hobby- och sportutrustning
 • Smycken
 • Leksaker, spel, böcker och skivor
 • Inrednings- och köksartiklar

Undantag från värdegränsen på 300 euro:

Du kan dock föra ut till Ryssland till exempel:

 • en elektrisk apparat och hushållsmaskin vars värde är högst 750 euro
 • en dator och smarttelefon vars värde är högst 750 euro
 • en apparat för ljudåtergivning eller en stillbildskamera vars värde är högst 1 000 euro  
 • ett musikinstrument vars värde är högst 1 500 euro
 • fordon vars värde är högst 50 000 euro.

Förteckningen över lyxvaror kan ändras

Förteckningen över varor som klassificeras som lyxvaror är lång, och den kan ändras ofta. Varorna kan också omfattas av andra exportrestriktioner och -förbud.

Se förteckning över lyxvaror i bilaga XVIII till rådets förordning (EU) nr 833/2014.


Förbudet gällande lyxvaror tillämpas dock inte på varor som är

 • nödvändiga för officiella ändamål vid EU-medlemsstaters diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
 • nödvändiga för officiella ändamål vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
 • klassificerade enligt KN-nummer 71130000 (smycken) och 71140000 (guld- och silversmedsvaror) och som är avsedda för personligt bruk för fysiska personer som reser från Europeiska unionen eller för familjemedlemmar som reser med dessa personer, som ägs av ifrågavarande personer och som inte är avsedda för försäljning.

Därtill kan de behöriga myndigheterna tillåta överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

Förbudet tillämpas inte heller på transportmedel som används av resenärer från EU-länder eller länder utanför EU. Sådana transportmedel är t.ex. turisters personbilar eller bussar som transporterar passagerare över gränsen. 


Kontanter

EU-medlemsländernas officiella valutor i sedelform får inte exporteras till Ryssland.  Export är endast tillåten i följande fall:

 • Valuta i sedelform kan exporteras för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer.
 • Privatpersoner som reser till Ryssland eller deras familjemedlemmar som reser i deras sällskap kan ta med sig valuta i sedelform för personligt bruk. Personligt bruk avser användning av pengar för övernattning, måltider, resor eller inköp.

Som personligt bruk kan inte betraktas t.ex.

 • att ta med sig pengar till en släkting eller vän
 • att köpa en fastighet eller annan fast egendom
 • pengar för löneutgifter eller andra utgifter inom affärsverksamhet
 • pengar för kapitalplaceringar eller bankkonton
 • pengar för betalning av lån
 • export till Ryssland av personlig förmögenhet tillhörande en person som flyttar till Ryssland, i form av sedlar i någon av EU-medlemsstaternas officiella valutor
 • export till Ryssland av oanvända pengar tillhörande en resenär som bor i Ryssland och återvänder hem.

Det finns inte föreskrivet någon nedre gräns för förbudet. Beakta således att vilken summa som helst kan omfattas av sanktionerna, fastän ingen anmälan om den behöver lämnas till Tullen.

Läs mer om hur man anmäler kontanta medel till Tullen.


Vad får man föra in från Ryssland?  

För närvarande är importen av många mycket vanliga varor från Ryssland förbjuden. 

För närvarande är importen av många mycket vanliga varor från Ryssland förbjuden. 

Från Ryssland får man inte importera t.ex.

 • cigaretter, cigarrer och cigariller
 • många slags kosmetika- och hygienprodukter
 • toalettpapper och andra hushållspapper
 • många hushållsapparater
 • telefoner
 • bilar
 • kameror.

Förbudet gäller också för produkter som köpts i tax free-butiker. Du kan se den fullständiga listan över produkter i bilaga XXI till den ryska sanktionsförordningen 833/2014. Bilagan finns i Europeiska unionens officiella tidning nr. L259I 2022, sidorna 32–41.

Bränsle

Det är tills vidare endast tillåtet att föra in bränsle från Ryssland i standardtanken på ett motorfordon. Det är inte tillåtet att med fordon föra in extra bränsle i en bärbar behållare eller i en separat kanister.

Alkohol

Från Ryssland får man tills vidare inte föra in starka alkoholdrycker (över 22 %), såsom whisky, rom, gin, vodka eller likör.

Från Ryssland får man inte heller föra in sådana svaga alkoholdrycker till vilka alkohol har tillsatts i samband med tillverkningen. Vissa long drink- och hard seltzer-drycker är exempel på sådana här produkter. Förbudet gäller också för alkoholdrycker som köpts i tax free-butiker.

Du får dock fortfarande föra in andra svaga alkoholdrycker, såsom öl samt vin och cider som framställts genom jäsning. Sådana här drycker får du endast föra in en begränsad mängd för eget bruk eller som gåva. Se importrestriktionerna för alkohol.

Båtar, vattenskotrar och fritidsbåtar

Det lönar sig inte för resande att medföra båtar eller vattenskotrar från Ryssland till Finland under en semesterresa, eftersom de inte får föras tillbaka till Ryssland.

Det är inte tillåtet att anlända med en fritidsbåt från Ryssland till hamnar och slussar i Finland. Det är också förbjudet att anlända från Ryssland till Finland via Saima kanal.

Bestämmelserna kan ändras

Beakta att import- och exportbestämmelserna kan ändras mycket snabbt på grund av sanktionerna.


Inresa av ryska medborgare till Finland är begränsad

Information och anvisningar om begränsningar finns på Gränsbevakningens webbplats
 

Meddelanden

Handläggningen av exportdeklarationer tar längre tid än vanligt

Du kan påskynda handläggningen av din deklaration genom att på förhand kontrollera om varorna omfattas av exportrestriktioner. Kom ihåg att också bifoga de bilagor som behövs innan du skickar in deklarationen.

Vanliga frågor

EU:s restriktioner förbjuder försäljning, leverans, befordran eller export både direkt och indirekt, av varor som omfattas av restriktionerna till fysiska eller juridiska personer, sammanslutningar eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland. Begränsningen är alltså omfattande och den gäller bland annat befordran och leverans av alla möjliga varor från Finland till Ryssland. Utförsel av sådana varor till Ryssland är alltså i regel förbjudet (om inget begränsat undantag i förordningen är tillämpligt på utförseln).

Det går att söka tillstånd från utrikesministeriet för genomförandet av en leverans för vilket ett bindande avtal gjorts innan begränsningarna trädde i kraft. Utrikesministeriet avgör sådana tillståndsansökningar från fall till fall.

(Källa: Finlands Näringsliv EK)