Hoppa till innehåll

Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner

Texten 'Rysslands attack mot Ukraina' mot blågul bakgrund.

I EU har man fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Orsaken är Rysslands attack mot Ukraina, som flagrant bryter mot internationell rätt. Tullen övervakar som verkställande myndighet genomförandet av exportsanktionerna inom sin egen verksamhetssektor.

På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för företag vad gäller export och import. På sidan finns också information för privatpersoner samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer.

Frågor

 • utrikesministeriet svarar på dina frågor om tolkningen av sanktionerna  
 • Tullen svarar på dina frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Det lönar sig för företag att aktivt följa med läget kring exportsanktionerna som EU inför. Företaget ska i första hand självt undersöka om dess produkter delvis eller helt omfattas av sanktionerna. 

Vid frågor som gäller tolkningen av sanktionerna kan du kontakta utrikesministeriet per e-post: KPO-40(at)formin.fi. Tullen för sin del handleder företag vid frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Information på utrikesministeriets webbplats

Information på Tullens webbplats

Information på Finlands Näringsliv EK:s webbplats

 


 

Personlig egendom

Personer som flyr kriget i Ukraina får föra med sig personlig egendom tull- och skattefritt till Finland. Beakta att varorna omfattas av samma restriktioner som vid resandeinförsel. Till exempel får man föra med sig alkohol och tobaksprodukter endast i begränsad mängd. Läs mer om restriktionerna vid resandeinförsel.

Sällskapsdjur

 • Personer som anländer från Ukraina får föra med sig ett sällskapsdjur till Finland utan separat tillstånd. Detta gäller också för personer som anländer från Ryssland till Finland och som är bosatta i Ryssland som utlänningar och lämnar Ryssland av tvingande skäl. Från Ukraina får man utan separat tillstånd också föra med sig ett CITES-sällskapsdjur dvs. ett exotiskt sällskapsdjur. Sällskapsdjur ska uppvisas för Tullen vid ankomsten till Finland. Information om sällskapsdjur på Livsmedelsverkets webbplats (på engelska).

Användning av egen bil i Finland

 • Personer som flyr kriget i Ukraina med sin egen bil får använda bilen tull- och skattefritt i Finland i sex månader. Det här kallas tillfällig införsel. Tidsfristen för tillfällig införsel börjar den dag då bilen förts in i EU:s område, till exempel via Polen, Slovakien, Ungern eller Rumänien. Kunden ska begära tilläggsinformation av Tullen senast då tidsfristen på sex månader håller på att gå ut. Tullen uppdaterar denna anvisning senare.

  Exempel: Bilen har förts in genom att köra den till Polen 1.4.2022 och till Finland 5.4.2022. Tidsfristen på sex månader går ut 30.9.2022.

Export av kontanter till Ryssland

EU-medlemsländernas officiella valutor i sedelform får inte exporteras till Ryssland.   

Undantag i praktiken: 

 • Personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap.
 • Valuta i sedelform för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer.

Läs mer om hur man anmäler kontanta medel till Tullen.

Annan information:


Statliga organisationer och av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer kan importera vissa varor från områden utanför EU utan att behöva betala tullavgifter eller skatter för dem. För denna import behöver organisationerna ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral.

Vilka varor får importeras?

Statliga organisationer samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan tull- och skattefritt importera följande varor:

 • basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov och som distribueras kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde (t.ex. livsmedel, läkemedel, kläder och filtar)
 • varor av alla slag som dylika organisationer får kostnadsfritt vid tillfälliga välgörenhetsevenemang och som används för att skaffa medel till förmån för behövande
 • utrustning och kontorsmaterial som dylika organisationer får kostnadsfritt och som dessa använder i sin verksamhet för att hjälpa behövande.

Notera att alkohol- och tobaksprodukter, kaffe, te eller motorfordon (med undantag av ambulanser) inte får importeras tull- och skattefritt.

Vilka organisationer kan beviljas tillstånd?

För att en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation ska kunna importera vissa varor tull- och skattefritt behöver de tillstånd av Tullen. Tillstånd kan beviljas till organisationer som inte är verksamma inom den kommersiella eller offentliga sektorn.

Statliga organisationer behöver inte Tullens tillstånd.

Hur söker man tillstånd?

Tillstånd söks skriftligt hos Tullens tillståndscentral. Tillståndsansökan kan vara fritt formulerad. Ansökan ska vara undertecknad av en person med firmateckningsrätt i organisationen. Organisationens verksamhet ska beskrivas i ansökan. Bifoga även dokument som stöder ansökan, såsom organisationens stadgar, årsberättelse och verksamhetsberättelse.

Skicka tillståndsansökan per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg. Om du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs anvisningarna för sändning av säker e-post.

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid, eftersom det ska uppvisas när varorna tullklareras.

Vilka uppgifter ska anges i tulldeklarationen?

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • varukod
  • varukod 9919 00 00 50 kan användas om villkoren för tullfrihet uppfylls
 • behörighetstillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”, om mottagaren är något annat än ett statligt organ
 • varuförteckning med en utredning av varornas användningssyfte med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”
 • samt någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • kod för ytterligare förfarande ”C20 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer. (Tullfri TfriF artikel 61.1 a, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov för kostnadsfri distribution till behövande i EU:s tullområde
  • kod för ytterligare förfarande ”C49 – Varor av alla slag till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande. (Tullfri TfriF artikel 61.1 b, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar varor som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande
  • kod för ytterligare förfarande ”C50 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – Utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt. (Tullfri TfriF artikel 61.1 c, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar en ambulans eller utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt och används i normal verksamhet.

Export av hjälpförsändelser

Hjälpförsändelser som exporteras från Finland till Ukraina kan också deklareras muntligt utan värde- och viktbegränsningar. Då behöver en elektronisk exportdeklaration inte inges för försändelsen.

Muntliga deklarationer kan endast lämnas vid det sista tullkontoret före varorna förs ut ur EU. Som stöd för en muntlig deklaration ska man uppvisa en förteckning över varorna som hjälpförsändelsen innehåller. Notera dock att varor som omfattas av exportrestriktioner och varor som exporteras under punktskatteuppskov inte kan deklareras muntligt.

Tillämplig lagstiftning:


Det är förbjudet att exportera vissa lyxvaror till Ryssland. Förbudet tillämpas på lyxvaror som förtecknas i bilaga XVIII till rådets förordning (EU) 2022/428 i den mån deras värde överstiger 300 euro per styck, om inte annat anges i bilagan.

Förteckningen över varor som klassificeras som lyxvaror är lång. Den omfattar bl.a.

 • olika elektriska apparater och hushållsapparater
 • fordon och reservdelar till fordon
 • kläder och skodon
 • kosmetika
 • sportutrustning
 • musikinstrument
 • smycken
 • alkoholdrycker

Förteckningen över lyxvaror som omfattas av exportförbudet har senare genom rådets förordning (EU) 2022/576 utökats med bl.a.

 • olika delar och råmaterial till smycken
 • viss optisk utrustning.

Varorna kan också omfattas av andra exportrestriktioner och -förbud.

Vilka varor omfattas inte av exportförbudet?

Förbudet tillämpas dock inte på varor som är

 • nödvändiga för officiella ändamål vid EU-medlemsstaters diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
 • nödvändiga för officiella ändamål vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.

Därtill kan de behöriga myndigheterna tillåta överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

Förbudet tillämpas inte heller när det är fråga om återexport av ett tillfälligt infört transportmedel för vilket ingen separat exportdeklaration behöver inges enligt EU:s tullagstiftning. Sådana transportmedel är t.ex. turisters personbilar, turisters fritidsbåtar eller bussar som transporterar passagerare över gränsen.


Handläggningen av exportdeklarationer tar längre tid än vanligt

Du kan påskynda handläggningen av din deklaration genom att på förhand kontrollera om varorna omfattas av exportrestriktioner. Kom ihåg att också bifoga de bilagor som behövs innan du skickar in deklarationen.

Meddelanden

Vanliga frågor

EU:s restriktioner förbjuder försäljning, leverans, befordran eller export både direkt och indirekt, av varor som omfattas av restriktionerna till fysiska eller juridiska personer, sammanslutningar eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland. Begränsningen är alltså omfattande och den gäller bland annat befordran och leverans av alla möjliga varor från Finland till Ryssland. Utförsel av sådana varor till Ryssland är alltså i regel förbjudet (om inget begränsat undantag i förordningen är tillämpligt på utförseln).

Det går att söka tillstånd från utrikesministeriet för genomförandet av en leverans för vilket ett bindande avtal gjorts innan begränsningarna trädde i kraft. Utrikesministeriet avgör sådana tillståndsansökningar från fall till fall.

(Källa: Finlands Näringsliv EK)


Läs mer

Information på utrikesministeriets webbplats: