Hoppa till innehåll

Betydande roll för Tullen vid bekämpning av koldioxidläckage

Utgivningsdatum 24.1.2023 14.49
Pressmeddelande

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid är ett nytt verktyg på EU-nivå för bekämpning av koldioxidläckage. Beredningen av den nationella lagstiftningen för gränsjusteringsmekanismen för koldioxid och därtill hörande förvaltning har påbörjats och Tullen har föreslagits bli den behöriga myndigheten i Finland.

EU-förordningen om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, dvs. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), medför helt nya skyldigheter för importörer som importerar produkter som omfattas av mekanismen samt nya arbetsuppgifter för tullmyndigheterna i EU som övervakar importen. I Finland har Tullen föreslagits bli den nationella behöriga myndigheten som ansvarar för verksamheten i praktiken.

- Uppgiften som behörig myndighet lämpar sig särskilt väl för Tullen, eftersom skyldigheterna som gränsjusteringsmekanismen för koldioxid medför är kopplade till import av varor, och importkontroll är en av Tullens grunduppgifter. Till Tullens uppgifter hör också att skydda samhället, miljön och medborgarna. Den nya klimatpolitiska uppgiften passar väl in i denna uppgiftshelhet. Med gränsjusteringsmekanismen för koldioxid kan vi också se till att företagen har jämlika konkurrensförutsättningar, vilket är viktigt för oss, konstaterar kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm.

Målet med mekanismen är att priserna på produkterna som importeras till EU bättre ska återspegla deras faktiska koldioxidutsläpp. Samtidigt uppmuntras tillverkare utanför EU att minska sina utsläpp. Mekanismen tillämpas bland annat på järn- och stålprodukter, aluminiumprodukter, gödselmedel, cementprodukter, väte och importerad el samt vissa råvaror.

Från och med år 2026 kommer det att krävas tillstånd för import av produkter som omfattas av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid från länder utanför EU, med undantag av EES-länder. Innan det blir obligatoriskt att anskaffa CBAM-tillstånd och -certifikat, kommer man under åren 2023-2025 att tillämpa en övergångsperiod under vilken rapporteringsskyldighet gäller. Rapporteringsskyldigheten träder i kraft den 1 oktober 2023. Importörerna ska kvartalsvis rapportera de importerade produkternas direkta och indirekta utsläpp. Upprepade rapporteringsförsummelser leder till sanktioner.

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid medför nya uppgifter för Tullen, kundrådgivningen har viktig roll

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid ger upphov till helt nya uppgifter för Tullen, bland annat handläggning av tillstånd förknippade med mekanismen, försäljning och förvaltning av CBAM-certifikat samt olika uppföljnings-, bevaknings- och rådgivningsuppgifter som hänför sig till mekanismen. Därtill kommer det att behövas mer personer som utför vissa befintliga uppgifter, såsom varugranskning och provtagning.

- Som följd av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid kommer vi att få nya uppgifter inom de närmaste åren. För att vi ska kunna utföra dessa på ett högklassigt sätt behöver vi förvärva ny kompetens, t.ex. inom det tekniska fältet. Snart börjar vi söka folk till de första uppgifterna, berättar projektchef Sture Skinnar.

Inledningsvis kommer fokus särskilt att ligga på företagsrådgivningen.

- Vi har inte ännu så mycket konkret att berätta, eftersom den nationella beredningen först nyligen har inletts. Det är dock väldigt viktigt för oss att hålla våra kunder informerade om kommande ändringar. Vi kommer att samla information och anvisningar på vår webbplats samt kommunicera direkt med våra kunder, säger tullöverinspektör Heli Leutonen som ansvarar för kundkommunikationen.

Mera information

Arbets- och näringsministeriets meddelande (24.1.)

https://tulli.fi/sv/gransjusteringsmekanism-for-koldioxid

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Mediemeddelande