Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration

2.5.2016 8.40 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.47
Pressmeddelande

11/2016

Nr
11/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 166 och 167
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artikel 145
Delegerad förordning (EU) nr 2016/341 om komplettering av tullkodexen vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser och om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446, artikel 16


Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 
Deklaranter och deras ombud
Tullkontor

Följande personer har rätt att regelbundet hänföra varor till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration:

deklarant eller dennes ombud som beviljats Tullens tillstånd till anstånd med betalning; och   
deklarant eller dennes ombud som beviljats Tullens tillstånd att använda ett kommersiellt eller administrativt dokument som förenklad tulldeklaration, om varorna hänförs till något av följande tullförfaranden:

  • övergång till fri omsättning;
  • lagring i tullager;
  • tillfällig införsel;
  • slutanvändning;
  • aktiv förädling.

Deklaranten eller dennes ombud som beviljats Tullens tillstånd till anstånd med betalning ska vid hänförande av varor till ett tullförfarande med en förenklad deklaration utöver uppgiftskraven enligt Europeiska unionens lagstiftning också iaktta Tullens nationella uppgiftskrav samt använda både koderna enligt Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som Tullen fastställt. 

Det kommersiella eller administrativa dokument som används som förenklad tulldeklaration, t.ex. faktura eller transportdokument, ska innehålla de uppgifter som fastställts i bilagan till tillståndet i fråga.

Om den kompletterande tulldeklarationen inges med ett administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) ska den lämnas inom sju (7) dagar efter överlåtelsen av varan. Om den kompletterande tulldeklarationen inges i form av elektroniskt meddelande ska den lämnas in inom tio (10) dagar efter överlåtelsen av varan. Om det är tillåtet att inge den kompletterande tulldeklarationen i sammanfattande form för en period, ska den lämnas in inom tio (10) dagar efter utgången av perioden. 

Tullen upphäver rätten att regelbundet hänföra varor till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration, om förutsättningarna enligt artikel 145 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446 inte längre föreligger.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift