Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om förfaranden vid fartygsleveranser

Utgivningsdatum 2.5.2016 8.56 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.03
Pressmeddelande

17/2016

Nr
17/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 47 §

Punktskattelagen (182/2010), 19 § 1 och 2 mom.

Mervärdesskattelagen, 101 § (1486/1994) 2 mom.


Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Varuleverantörer i fartygstrafik

Tullkontor

1. Allmänt

Med fartygsleverans avses skattefri och tullfri leverans i Finland av följande varor till fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig internationell trafik:

a) reservdelar och utrustning till fartyg;
b) bränslen och smörjmedel till fartyg;
c) varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg;
d) varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg.

2. Unionsvaror

Vid fartygsleveranser av unionsvaror ska formaliteterna gällande exportdeklaration iakttas oberoende av om fartygets destination ligger inom eller utanför Europeiska unionen. Formaliteterna gällande exportdeklaration ska iakttas också när varorna fått status som unionsvaror efter att de överlåtits till fri omsättning med tullförmåner på grund av användning för särskilda ändamål.

2.2 Normalförfarande

Varuleverantören ska lämna en elektronisk exportdeklaration till Tullen innan fartyget avgår.

2.3 Hemförtullningsförfarande och registrering i deklarantens bokföring

2.3.1 Hemförtullningsförfarande

Hemförtullningstillstånd vid fartygsleveranser är i kraft tills Tullen har omprövat dem och upphävt dem och vid behov beviljat nya tillstånd till att inge tulldeklarationer i form av en registrering i deklarantens bokföring. Tullen fattar besluten på basis av omprövningen före 1.5.2019.

2.3.2 Registrering i deklarantens bokföring

En leverantör som inte har ett hemförtullningstillstånd vid fartygsleveranser giltigt 1.5.2016 och som vid fartygsleveranser vill inge tulldeklarationer i form av en registrering i deklarantens bokföring, ska ansöka om tillstånd till detta hos Tullen. Tillståndet kan bara gälla varuleveranser som sker i Finland.

3. Icke-unionsvaror

3.1    Fartygsleveranser från tillfälligt lager eller frizon

3.1.1 Det tillfälliga lagret eller frizonen ligger i samma hamn eller på samma flygplats som det fartyg som varorna levereras till finns

Oberoende av om fartygets destination ligger inom eller utanför EU ska varorna visas upp för Tullen innan de lastas på fartyget. Lastningen får inte påbörjas utan Tullens tillstånd.

3.1.2 Det tillfälliga lagret eller frizonen ligger någon annanstans än i samma hamn eller på samma flygplats som det fartyg som varorna levereras till finns

Varorna ska hänföras till tullförfarandet för extern transitering.

Den person som är ansvarig för förfarandet ska visa upp varorna vid bestämmelsetullkontoret för att få lossningstillstånd. Varorna ska lossas på den plats som anges i lossningstillståndet, och lossningstillståndet ska förses med en s.k. kaptenskvittering. Därefter ska den person som är ansvarig för förfarandet visa upp lossningstillståndet vid bestämmelsetullkontoret för att transiteringen ska kunna avslutas.

3.2    Fartygsleveranser någon annanstans ifrån än från tillfälligt lager eller frizon

Vid fartygsleverans från någon annan plats än från ett tillfälligt lager eller frizon ska formaliteterna gällande återexportdeklaration iakttas oberoende av om fartygets destination ligger inom eller utanför EU.

3.2.1 Normalförfarande

Varuleverantören ska lämna en elektronisk återexportdeklaration till Tullen innan fartyget avgår.

3.2.2 Hemförtullningsförfarande och registrering i deklarantens bokföring

3.2.2.1 Hemförtullningsförfarande

Hemförtullningstillstånd vid fartygsleveranser är i kraft tills Tullen har omprövat dem och upphävt dem och vid behov beviljat nya tillstånd till att inge tulldeklarationer i form av en registrering i deklarantens bokföring. Tullen fattar besluten på basis av omprövningen före 1.5.2019.

3.2.2.2 Registrering i deklarantens bokföring

En leverantör som inte har ett hemförtullningstillstånd vid fartygsleveranser giltigt 1.5.2016 och som vid fartygsleveranser vill inge tulldeklarationer i form av en registrering i deklarantens bokföring, ska ansöka om tillstånd till detta hos Tullen. Tillståndet kan bara gälla varuleveranser som sker i Finland.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift