Hoppa till innehåll

Tullens beslut om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer

Utgivningsdatum 20.12.2022 13.17
Pressmeddelande

11/2022

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 2022

Tullen har med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1008/2022) och bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1501/1993) beslutat:

1 §
Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Skattesatsen är 24 procent, utom då annat nämns i prislistan. 

2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023 och genom det upphävs Tullens beslut (3/2020) av den 18 december 2020 om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer.

Hannu Lappi

Bilaga: Tullens företagsekonomiska prestationer 2023 - 2024

Föreskrift