Hoppa till innehåll

Tulldeklarationerna som används vid periodförtullning förnyas hösten 2022

Utgivningsdatum 5.8.2021 10.10
Pressmeddelande

Förnyade tulldeklarationer för periodförtullning vid import tas i bruk hösten 2022. Därefter inges deklarationerna i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Den största ändringen är att varor inte längre övergår till fri omsättning vid gränsen eller på införselplatsen mot en fraktsedel, utan en elektronisk förenklad importdeklaration ska inges för varje parti. 

En elektronisk förenklad importdeklaration ska inges för varje enskilt importparti

Den nuvarande tulldeklarationen som inleder en period kommer inte längre att användas. Framöver kan en fraktsedel inte längre användas som en tulldeklaration, utan den fungerar endast som transportdokument. Tullen ställer inga krav på datainnehållet i fraktsedeln, utom i en eventuell reservförfarandesituation. 

Efter reformen ska en elektronisk förenklad importdeklaration inges för varje enskilt importparti som anländer. Deklarationen kan inlämnas på förhand, högst 30 dagar före ankomsten av varan. Som svar på deklarationen skickar Tullen ett MRN-nummer. När varan kommer till införseltullkontoret, ska MRN-numret som Tullen tilldelat den summariska införseldeklarationen för försändelsen visas upp för Tullen. När Tullen har handlagt tulldeklarationen och gjort de nödvändiga åtgärderna, får deklaranten ett beslut om frigörande av försändelsen. 

Uppgifter som anges i en förenklad deklaration

Deklarationen kan innehålla endast ett transportmedel, en exportör, en importör eller ett leveransvillkor. Om försändelsen som importeras t.ex. har två exportörer, ska man göra två förenklade deklarationer.

En deklaration kan dock innehålla flera handelsavtal. Periodens längd anges med koden för ytterligare uppgifter. Periodens första dag anges som skattebestämningsdag. Om skattebestämningsdagen som angetts är fel, ska den korrigeras eller rättas.

Uppgifter som anges i en kompletterande deklaration

En kompletterande deklaration kan inges som en sammandragsdeklaration för en period, som fortfarande kan vara en kalendervecka eller kalendermånad. En kalendervecka får användas i alla situationer, men en kalendermånad får användas endast om ingen importtull uppbärs på varan som importeras.

Såsom tidigare ska en kompletterande deklaration inlämnas inom 10 dagar efter utgången av perioden. I den kompletterande deklarationen anges uppgifter om alla förenklade deklarationer som hör till perioden. Försändelser som anlänt på samma transportsätt, från samma exportör, till samma importör och med samma leveransvillkor, ska anges i samma kompletterande deklaration. Varor som övergått till fri omsättning vid olika gränsövergångsställen anges framöver med en enda kompletterande deklaration. Den kompletterande deklarationen kan också innehålla sådana tullvarukoder som inte angetts i de förenklade deklarationerna, om den rätta varukoden har konstaterats först i samband med mottagandet.

Efter reformen ska MRN-numren för de förenklade deklarationerna anges som tidigare dokument i en kompletterande deklaration. Den som inger den kompletterande sammandragsdeklarationen måste vara densamma som inger den förenklade deklarationen.

För en varupost i en kompletterande deklaration kan man ange högst 99 tidigare dokument, dvs. förenklade deklarationer. Om en varupost har mer än 99 tidigare dokument under perioden, ska samma varukod anges med flera varuposter. Periodens första dag ska anges som skattebestämningsdag i den kompletterande tulldeklarationen.

Korrigering av en förenklad deklaration och annat som ska observeras

En del av uppgifterna i en förenklad deklaration, såsom värde- och mängduppgifter, kan anges som en uppskattning. Vissa uppgifter i en förenklad deklaration kan ändras i den kompletterande deklarationen. Planen är att sådana uppgifter skulle vara bl.a. tilläggsreferens, mängduppgifter, värdeuppgifter, leveransvillkor, identifieringsnumret för deklarantens verksamhetsställe samt nätfakturaadressen som angetts med koden FIVER. Vilka uppgifter det blir definieras senare i meddelandebeskrivningarna och i anvisningarna.

Deklaranten kan endast korrigera en förenklad deklaration innan varorna frigjorts. Efter frigörandet kan man göra korrigeringar antingen med en kompletterande deklaration eller genom att begära en ändring. Till exempel ändringar som gäller deklaranten eller skattebestämningsdag måste ansökas med en begäran om ändring. Fastän deklarationen gjorts av en annan aktör för företagets räkning, kan företaget självt begära omprövning efter förtullningsbeslutet.

Tullen förnyar tillstånden till periodförtullning som har beviljats före april 2016, då unionens tullkodex började tillämpas. Tullen kontaktar tillståndshavarna. Tillståndsanvisningen för innehavare av tillstånd till förenklat förfarande förnyas också och publiceras senare på Tullens webbplats.

Meddelandedeklaranter ska komma ihåg att uppdatera sina förtullningsprogram innan de kan börja använda de nya deklarationerna. Tullen publicerar på sin webbplats meddelandebeskrivningarna för de nya deklarationerna.

Mera information: Kundprojektet UTK UTU, UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering