Hoppa till innehåll

För tidningar från länder utanför EU ska moms betalas och tulldeklaration inges fr.o.m. 1.7 – gäller även tidningar som importeras till Åland över skattegränsen

Utgivningsdatum 23.4.2021 14.30
Pressmeddelande

Regeringens proposition om ändringar till lagstiftningen om mervärdesskatt och ändringarna i EU:s tullagstiftning gäller också tidningar och tidskrifter. För alla försändelser från länder utanför EU ska moms betalas och en tulldeklaration inges oberoende av försändelsens värde. Förändringen är betydande för tidningshus och tidningsprenumeranter.

Från och med den 1 juli 2021 ska moms inte bara betalas för tidningar som importeras från länder utanför EU, utan också för tidningar som levereras över skattegränsen, t.ex. från ett annat EU-land till Åland. Dessa tidningar ska också förtullas. Enligt nuvarande praxis ska man göra så bara när värdet på tidningarna i en försändelse överstiger 22 euro.  

Det räcker med en tulldeklaration för en fraktförsändelse, individuellt avsända tidningar ska tulldeklareras separat

Tidningshus kan efter förändringen förtulla de tidningar som kommer som frakt med en enda tulldeklaration, fastän försändelsen skulle innehålla tidningar till flera prenumeranter. Genom detta säkerställs att tidningarna når prenumeranterna smidigt även i fortsättningen. Ett i EU etablerat tidningshus eller ett företag som tidningshuset befullmäktigat kan då anges som importör i stället för de enstaka prenumeranterna. Den momsregistrerade importören är då ansvarig för att importmomsen betalas till Skatteförvaltningen.

Tidningar som kommer till Finland som individuella försändelser ska förtullas individuellt. Prenumeranten är då importör och ska betala momsen i samband med förtullningen. För tidsbundna prenumerationer anges som värde på en tidning värdet på prenumerationen dividerat med antalet tidningar man får under prenumerationen. Prenumeranten får tidningen när hen betalat mervärdesskatten och fått ett beslut om frigörande från Tullen. 

Betalning av moms på tidningar från länder utanför EU via en särskild ordning för import (IOSS) som förvaltas av Skatteförvaltningen

När tidningar skickas till prenumeranter i Finland individuellt från ett land utanför EU kan avsändarna av tidningarna registrera sig i en särskild ordning för import (IOSS). För varje tidning ska en separat tulldeklaration inges vid ankomst. En aktör som registrerat sig i den särskilda ordningen ansvarar i stället för importören för att momsen betalas enligt Skatteförvaltningens anvisningar.  

Tidningar över skattegränsen till Åland

Tidningarna kan förtullas som en enda försändelse, om de kommer över skattegränsen i en enda fraktförsändelse. Till exempel kan ett tidningshus förtulla tidningarna i eget namn eller anlita ett ombud. Tidningar som kommer över skattegränsen som individuella försändelser ska förtullas individuellt. 

Om en tidning sänds till Åland från övriga Finland och det avsändande företaget har ett skattegränsnummer, behöver mottagaren inte inge en tulldeklaration för varje tidning som levereras till mottagaren. Företaget med skattegränsnummer gör en månatlig sammandragsdeklaration till Tullen för tidningarna och redovisar momsen enligt deklarationen på mottagarens vägnar. Enligt uppskattning kan denna handlingsmodell tillämpas till våren 2022.

Användning av prenumerantlista som förenklad deklaration upphör

Tullen har tidigare beviljat tillstånd till förenklad deklaration för förtullning av tidningar, och då har prenumerantlistan använts som deklaration. I och med momsreformen går giltighetstiden för dessa tillstånd ut den 30 juni 2021.

Bakgrund till förändringen

Förändringen grundar sig på en reform av Europeiska unionens momslagstiftning och på den regeringsproposition som ska genomföra reformen i Finland. Regeringens proposition har godkänts av riksdagen. Enligt samma tidtabell har behövliga ändringar gjorts i EU:s tullagstiftning.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering