Hoppa till innehåll

Ett rekordantal med ekonomiska brott år 2023 – det svaga ekonomiska läget avspeglas i statistiken över bekämpningen av grå ekonomi

Utgivningsdatum 16.4.2024 8.51 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

Den försämrade ekonomiska situationen yttrar sig som en tillväxt av den ekonomiska brottsligheten, konkurserna och skatteskulden. Uppgifterna framgår av övervakningsresultaten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för året 2023. Övervakningen av sanktioner har också ökat övervakningsuppgifterna för myndigheter.

Under 2023 fick polisen kännedom närmare 2 400 ekonomiska brottmål vilket är cirka 15 procent mer än året innan och mer än någonsin tidigare. Över hälften (54 %) av alla ekonomiska brott som polisen registrerat var gäldenärsbrott, skatte- och bokföringsbrott. Särskilt antalet grova bokförings- och skattebrott, grova brott mot hederlighet och förfalskningsbrott som gäldenärer begått samt subventionsbedrägerier och förskingringar har ökat från året innan.

Under 2023 gjordes totalt lite mer än 3 300 konkursansökningar, vilket är en fjärdedel (24,8 procent) fler än ett år tidigare. Det har pågått en betydande ökning av antalet företagssaneringar sedan ingången av 2023. Under 2023 gjordes totalt 448 företagssaneringsansökningar, vilket är cirka 32 procent fler än ett år tidigare. Resultatet av indrivningen hos Utsökningsverket uppgick totalt till nästan 1,2 miljarder euro vilket är det näst största eurobeloppet genom tiderna.

Svarta löner, missbruk av förmåner och falskt egenföretagande

År 2023 upptäckte Skatteförvaltningen i skatterevisioner inom grå ekonomi sammanlagt 95 miljoner euro i inkomster som inte hade deklarerats och 16 miljoner euro i svarta löner. Felaktiga verifikat upptäcktes till ett värde på 13 miljoner euro.

Det sammanlagda värdet på de missbruk av FPA-förmåner som lett till en begäran om undersökning uppgick till mer än 3,8 miljoner euro. Missbruk av FPA-förmåner är ofta också kopplade till fenomen inom grå ekonomi, såsom svarta löner och förfalskade verifikat. Av de begäranden om undersökning som FPA lämnar leder cirka 85 procent till en dom.

I den övervakning av utlänningar som NTM-centralen i Nyland och arbetarskyddsmyndigheten utfört framkom att mängden arbetsrelaterat utnyttjande samt förtäckta anställningsförhållanden, det vill säga så kallat falskt egenföretagande, fortfarande ökar kontinuerligt. Fenomenet syns speciellt inom byggbranschen men också inom städbranschen, på bilverkstäder och tvättinrättningar och också inom branscher med säsongsarbete. I nästan hälften av kontrollerna (46 %) upptäcktes det också brister i arbetstidsbokföringen. Bristerna i arbetstidsdokumenten leder till att det är svårt att bedöma riktigheten i avlöningen eftersom de verkliga arbetstimmarna inte kan utredas.

Den gråa ekonomin splittras – allt mindre aktörer

Den kraftiga ökningen av ekonomiska brott syns också i att behandlingstiderna förlängts ytterligare. En orsak till de långa behandlingstiderna är splittringen av den gråa ekonomin, berättar direktör Janne Marttinen från Enheten för utredning av grå ekonomi.

– Att arbetet övergått från traditionella anställningsförhållanden till plattformsekonomi, lättföretagande och tvingat egenföretagande syns i att allt mindre aktörer bedriver grå ekonomi nuförtiden. Den ekonomiska påverkan som enskilda fall har kan vara liten men fallen måste ändå undersökas. De kräver lika mycket myndighetsresurser i form av granskningar och förundersökningar som stora helheter, säger Marttinen.

Nya fenomen skapar också nya fenomen inom grå ekonomi och aktörer inom nya branscher.

– Nyckelrollen i att identifiera missbruk och reagera på dem spelar samarbetet och informationsutbytet mellan bekämpningsmyndigheter. Myndighetssamarbetet har stärkts med hjälp av bekämpningsprogram, vilket har ökat kunnandet, och fenomen inom grå ekonomi identifieras nu bättre än tidigare, berättar Janne Marttinen.

Exempel på den övervakning som myndigheterna utfört 2023:

  • Polisen registrerade sammanlagt 147 miljoner euro i brottsskador. Polisen registrerade 24,5 miljoner euro i vinning av brott, det vill säga egendom som fåtts i besittning med tvångsmedel.
  • Av de delbeslut om uppehållstillstånd för företagare som NTM-centralen i Nyland fattat var 48 procent negativa vilket är 8 procent mer än året innan. De vanligaste orsakerna till ett negativt delbeslut är brister i fullgörandet av rättsliga skyldigheter eller odugliga företagsidéer.
  • Genomslagskraften i fråga om den utredning av ekonomiska brott som Tullen genomför var sammanlagt 103 miljoner euro. Tullen registrerade 492 regleringsbrott för förbrytelse mot EU:s sanktioner mot Ryssland och av dessa har 58 undersökts som grova regleringsbrott. Regleringsbrottsfallen ökade med 60 procent från året innan. Före detta undersöktes endast enstaka fall.
  • Inom regionförvaltningsverkens alkoholförvaltning betalade tillståndshavarna cirka 1,2 miljoner euro i skatteskuld för de övervakningsärenden och 610 000 euro för de tillståndsärenden som öppnats under år 2023.

Läs mer:
Grå ekonomi & Ekonomisk brottslighet - Bekämpningsstatistik

Åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023

Konsekvensbedömning av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023

Webbnyhet