Hoppa till innehåll

De nya EU-sanktionerna utvidgar ytterligare de export- och importrestriktioner som införts för Ryssland

Utgivningsdatum 7.10.2022 9.58 | Publicerad på svenska 11.10.2022 kl. 10.44
Pressmeddelande

Europeiska unionen har i det åttonde sanktionspaketet infört nya export- och importrestriktioner för Ryssland samt utvidgat och preciserat omfattningen av tidigare sanktioner. Enligt Tullens uppskattning importerar för närvarande cirka 90 finländska företag produkter från Ryssland och cirka 220 företag exporterar till Ryssland.

Det nu offentliggjorda åttonde sanktionspaketet utvidgade sanktionerna till att omfatta allt fler produkter som skulle kunna stärka Rysslands militära, tekniska eller industriella kapacitet eller som skulle kunna användas i inhumana syften. Nya exportsanktioner fastställdes också för nya produkter inom luftfartssektorn och för vissa kemikalier. I paketet ingår också sanktioner som gäller EU-aktörernas sjötransporter av rysk råolja och petroleumprodukter till tredjeländer samt överföring av dessa produkter från ett fartyg till ett annat, om de inte omfattas av pristaket.

Sanktionen träder i kraft efter en övergångsperiod. Importsanktionerna för stål utvidgades till att omfatta alla produkter som tillverkats av stål med ryskt ursprung. Nya importsanktioner infördes också för en allt större grupp produkter som tillverkats av vissa ämnen av ryskt ursprung, såsom bl.a. trämassa, papper, vissa produkter som används inom smyckesindustrin, tobak, plast och kosmetika. En del av dessa importsanktioner omfattas av olika övergångsregler.

Det bör noteras att det åttonde sanktionspaketet också preciserade tidigare sanktioner. Behov av preciseringar hade upptäckts i det praktiska bevakningsarbetet. 

– Vi satsar hårt på övervakningen av sanktionerna och vi har aktivt lyft fram frågor som påverkar ett ändamålsenligt genomförande av sanktionerna. De nya bestämmelser som nu trätt i kraft klargör också tidigare sanktioner mot petroleumprodukter. Gällande dessa sanktioner hade vi i vår övervakning konstaterat brister som gjorde det svårt att uppnå de mål som fastställts för sanktionerna. Vi har också vidtagit olika bevakningsåtgärder för att förhindra att sanktionerna kringgås via länder utanför EU. Efter preciseringar och bevakningsåtgärder fungerar sanktionerna på ett mer heltäckande och ändamålsenligt sätt än tidigare, berättar bevakningsavdelningens direktör Sami Rakshit.

De nya sanktionerna har publicerats i EU:s officiella tidning 6.10.2022.

Utrikesministeriets meddelande (7.10.2022) EU förbjuder oljeleveranser, utökar export- och importrestriktionerna och ingriper i kringgående av sanktioner

Europeiska unionen har påfört omfattande import- och exportsanktioner mot Ryssland på grund av attacken mot Ukraina. Tullen övervakar som verkställande myndighet sanktionerna som en del av den normala tullbevakningen.

Mediemeddelande ukraina