Hoppa till innehåll

Covid-19-läget – Förändringar i ursprungsintyg vid export och import

15.4.2020 17.35
Pressmeddelande

På grund av rådande undantagsförhållanden underlättar Tullen ansökan om EUR.1-ursprungsintyg vid export och godkänner kopior av ursprungsintyg vid import som bevis på förmånsberättigande ursprung. Dessa förfaringssätt gäller så länge som undantagsförhållandena pågår. Förändringarna grundar sig på Europeiska kommissionens alternativa förfarandebestämmelser.

Förfaringssätt för ursprungsintyg vid export under rådande undantagsförhållanden 

Vi rekommenderar att företagen under rådande undantagsförhållanden i stället för att använda EUR.1-ursprungsintyg för att bevisa ursprunget på exportförsändelserna i första hand bevisar ursprunget genom fakturadeklarationer som upprättats av godkända eller icke-godkända exportörer. I fakturadeklarationer upprättade av icke-godkända exportörer ska ursprungsprodukternas värdegränser beaktas enligt landet dit varorna exporteras.

Företag kan även i fortsättningen få EUR.1.-ursprungsintyg bestyrkta vid tullkontor som erbjuder kundservice eller genom att använda sig av en rörlig grupps tjänster.

Därutöver tar vi i bruk ett alternativt förfaringssätt. Från och med den 9 april 2020 godkänner Tullen ansökningar om EUR.1-urpsrungintyg även i form av kopior: Företaget fyller på normalt sätt i den ursprungliga blanketten, inklusive baksidan av ansökningsdelen, dvs. ”exportörens deklaration”, och skickar sedan kopiorna till Tullen per epost. Tullen stämplar och undertecknar kopiorna på normalt vis och returnerar dem per epost. Kopior godkänns inte om du personligen besöker ett tullkontor.

Om exportören vid ett senare skede även har behov av det ursprungliga intyget, kan intyget levereras per post eller på annat sätt till det tullkontor där kopian av ansökningen har godkänts. Vissa av EU:s avtalsländer som godkänner kopior under undantagsförhållandena kan t.ex. kräva att det ursprungliga intyget lämnas in i efterhand.

Exportören ska även själv försäkra sig om att myndigheterna i landet som varorna exporteras till godkänner kopior som förmånsberättigande bevis under undantagsförhållandena.

I övrigt blir det inga ändringar i ansökandet om och godkännandet av ursprungsintyg, och det går inte heller att avvika från iakttagandet av andra bestämmelser. Om exportören har lämnat in EUR.1-ansökningen som kopia, ska exportören på begäran lämna in bevis på varornas förmånsberättigande ursprung till Tullen samt förvara den bestyrkta kopian.

EUR.1-ursprungsintygen kan skickas till vilket tullkontor som helst för bestyrkande. För att undvika rusning vid enstaka tullkontor rekommenderar vi ändå att företagen använder sig av det tullkontor där de normalt sköter sina ärenden.  

Ursprungsintyg vid import under rådande undantagsförhållanden

Vid import kan under undantagsförhållandena godkännas en kopia av ursprungsintyget som är korrekt ifyllt och bestyrkt av behöriga myndigheten i exportlandet. Kopiorna kan godkännas om de bestyrkts i exportlandet tidigast den 1 mars 2020.

Importören ska även ange i tulldeklarationen om tullförmånen ansöks om med en kopia av ett EUR.1-, EUR-MED- eller Form.A-intyg. Detta anges i meddelandet på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter, XXX (Annan särskild upplysning) och med texten ”kopia av ursprungliga intyget, covid-19”.

När undantagsåtgärderna upphör ska importörerna inhämta det ursprungliga intyget i exportlandet enligt de normala reglerna som gäller förvaringen av intygshandlingar. I övrigt blir det inga ändringar i uppvisandet av ursprungsintyg, och det går inte heller att avvika från iakttagandet av andra bestämmelser.

Kommissionens guide om undantagsläget samt förteckningar över partnerland som godkänt undantagsåtgärderna (uppdateras regelbundet av kommissionen)

Mera information: [email protected]

Corona Corona Coronavirus Meddelanden om förmånsbehandling