Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoterna för stålprodukter

Utgivningsdatum 2.10.2019 13.59
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (2019/1590; publicerad i EUT L 248/27.9.2019). Förordningen trädde i kraft den 1.10.2019.

Genom förordning 2019/159 infördes tullkvoter för 26 produktkategorier vid import till unionen. Tullkvoterna är indelade i landspecifika kvoter och återstående kvoter, med undantag för produktkategori 1, som har en övergripande tullkvot avsedd för alla länder. Kvotperioden för de landspecifika kvoterna är 1.7.–30.6. De återstående och övergripande tullkvoterna förvaltas kvartalsvis.

Vid granskningen av förordningen om slutgiltiga åtgärder konstaterade kommissionen att de flesta av synpunkterna var inriktade på följande produktkategorier: kategori 1 (varmvalsade plåtar och band), kategori 4B (metallbelagd plåt som främst används inom bilindustrin), kategori 16 (valstråd) och kategori 25 (stora svetsade rör).

För att bevara de traditionella handelsflödena har man till artikel 1.3 av förordningen gjort ett tillägg enligt vilket vad gäller kategori 1 får inget land nyttja mer än 30 % av den tullkvot som finns tillgänglig under varje kvartal.

För att de typer av stål som behövs för EU:s bilindustri inte skulle trängas undan av ”standard” importprodukter, har man till artikel 1.2 lagt till en bestämmelse att för att omfattas av den relevanta tullkvoten ska stålprodukter som ingår i kategori 4B omfattas av förfarandet för slutanvändning för att visa att de används för tillverkning av bildelar.

Om den landspecifika kvoten är uttömd för ett visst land, får import från det landet äga rum inom den återstående kvoten för samma produktkategori under det sista kvartalet av varje tillämpningsår. Till artikel 1.5 av förordningen har man dock lagt till en bestämmelse enligt vilken vad gäller produktkategorierna 13 och 16 får inget land tillåtas att ensamt använda mer än 30 % av den återstående tullkvoten för det sista kvartalet för varje tillämpningsår.

Förteckningen över de länder som är undantagna från tillämpningsområdet för skyddsåtgärderna uppdateras. De outnyttjade volymer av tullkvoter som tilldelats utvecklingsländer som kommer att undantas från skyddsåtgärderna ska tilldelas de återstående tullkvoterna i de relevanta produktkategorierna. Tullkvoterna för produktkategori 25 ska ersättas med en gemensam övergripande tullkvot. De outnyttjade volymerna av landspecifika tullkvoter i produktkategori 25 ska tilldelas den återstående tullkvoten när denna förordning träder i kraft. Utnyttjandet av de relevanta landspecifika tullkvoter som avses ovan ska upphöra den 4 november 2019. 

Bilaga III.2 till förordning 2019/159 ska ersättas med bilaga I till denna förordning, och bilaga IV ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling