Tullkvoter

Med tullkvot avses tullfrihet eller nedsatt tull som beviljas för en viss importmängd för en viss tid. När kvoten blivit fylld får man fortfarande importera ifrågavarande varor genom att betala normal tull för dem.

Tullkvoterna kan grunda sig på olika avtal, t.ex. Världshandelsorganisationens (WTO) avtal, på EU:s allmänna preferenssystem för utvecklingsländer (GSP), på anslutningsfördrag och på frihandelsarrangemang. Tullkvoter kan också beviljas ensidigt av EU.

WTO-tullkvoter tillämpas delvis på import från alla länder, delvis på import från de länder som anges i avtalsvillkoren. Övriga avtalsbaserade tullkvoter tillämpas på import endast från de länder med vilka avtalet har slutits.

Autonoma tullkvoter tillämpas vid import från alla länder utanför EU på vissa varor som inte finns tillgängliga i tillräcklig omfattning i EU för företag som tillverkar varor i EU. Företag kan ansöka om tullkvoter för de varor som de behöver i sin produktion på samma sätt som de kan ansöka om tullbefrielser.

Förvaltning av tullkvoter

En del av tullkvoterna förvaltas av kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI). Kvotimportlicenser kan sökas hos Livsmedelsverket. Utnyttjande av dessa kvoter förutsätter att man visar upp en kvotimportlicens. När man fått en kvotimportlicens beviljad vet man om rätten att importera varan inom kvoten redan när man fyller i tulldeklarationen. Löpnumret för licenskvoter börjar på 094.

Största delen av tullkvoterna förvaltas av kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD). Att utnyttja kvoterna förutsätter inte importlicens, utan kvoterna fördelas i den ordning som tulldeklarationerna godtas (FCFS, first come first served). En tilldelning av kvoten är säker först när kvoten har fördelats. När kvoten håller på att bli fylld fördelas den kvotmängd som finns kvar den sista fördelningsdagen mellan alla de kvotbegäranden som behandlas den dagen.

Hur får man tilldelning av en tullkvot?

Begär kvottilldelning i tulldeklarationen. Du kan göra begäran när varorna första gången överlåts till fri omsättning. För FCFS-kvoter är dagen då tulldeklarationen godtagits och kvotens aktuella volym avgörande. Uppgifterna om kvoten hittar du i kommissionens DDS-databas.

  1. Ange koden för förmånsbehandling, dvs. för tullbehandling, i tulldeklarationens fält 36. Vid tillämpning av kvoter är den mittersta siffran i koden alltid 2.
  2. Ställ begäran för hela importpartiet och uppvisa nödvändiga utredningar. Tullkvotens löpnummer och den tillämpliga tullsatsen hittar du i DDS-databasen TARIC-konsultation eller Kvotkonsultation eller i brukstariffens delar 1 och 2, i kolumnen ”Tariffenlig tullsats”.
  3. Ange kvotens löpnummer i tulldeklarationens fält 39 och hänvisa i fält 44 till de intyg som kvottillämpningen förutsätter.

Tullen skickar begärandena om FCFS-kvoter dagligen till kommissionen, som tilldelar kvoterna enligt den dag då deklarationen för överlåtelse till fri omsättning tagits emot.

Kvottilldelning kan tills vidare inte begäras i Tullens deklarationstjänst för import.

Beakta följande

Tullkvoter som förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas:


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning