Tullkvoter

Med tullkvot avses tullfrihet eller nedsatt tull som beviljas för en viss importmängd för en viss tid. När kvoten blivit fylld får man fortfarande importera ifrågavarande varor genom att betala normal tull för dem.

Tullkvoterna kan grunda sig på olika avtal, t.ex. Världshandelsorganisationens (WTO) avtal, på EU:s allmänna preferenssystem för utvecklingsländer (GSP), på anslutningsfördrag och på frihandelsarrangemang. Tullkvoter kan också beviljas ensidigt av EU.

WTO-tullkvoter tillämpas delvis på import från alla länder, delvis på import från de länder som anges i avtalsvillkoren. Övriga avtalsbaserade tullkvoter tillämpas på import endast från de länder med vilka avtalet har slutits.

Autonoma tullkvoter tillämpas vid import från alla länder utanför EU på vissa varor som inte finns tillgängliga i tillräcklig omfattning i EU för företag som tillverkar varor i EU. Företag kan ansöka om tullkvoter för de varor som de behöver i sin produktion på samma sätt som de kan ansöka om tullbefrielser.

Förvaltning av tullkvoter

En del av tullkvoterna förvaltas av kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI). Kvotimportlicenser kan sökas hos Livsmedelsverket. Utnyttjande av dessa kvoter förutsätter att man visar upp en kvotimportlicens. När man fått en kvotimportlicens beviljad vet man om rätten att importera varan inom kvoten redan när man fyller i tulldeklarationen. Löpnumret för licenskvoter börjar på 094.

Största delen av tullkvoterna förvaltas av kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD). Att utnyttja kvoterna förutsätter inte importlicens, utan kvoterna fördelas i den ordning som tulldeklarationerna godtas (FCFS, first come first served). En tilldelning av kvoten är säker först när kvoten har fördelats. När kvoten håller på att bli fylld fördelas den kvotmängd som finns kvar den sista fördelningsdagen mellan alla de kvotbegäranden som behandlas den dagen.

Hur får man tilldelning av en tullkvot?

Begär kvottilldelning i tulldeklarationen. Du kan göra begäran när varorna första gången överlåts till fri omsättning. För FCFS-kvoter är dagen då tulldeklarationen godtagits och kvotens aktuella volym avgörande. Uppgifterna om kvoten hittar du i kommissionens DDS-databas.

Kommissionen tilldelar kvoterna enligt den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning tagits emot.

Kvottilldelning kan inte begäras i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden.

Beakta följande

Undantagssituationer är reservförfarandet och ansökan om kvottilldelning för bulkgods. Användning av SAD-blankett förutsätter Tullens godkännande på förhand.

 1. Ange koden för förmånsbehandling, dvs. för tullbehandling, i tulldeklarationens fält 36. Vid tillämpning av kvoter är den mittersta siffran i koden alltid 2.
 2. Ställ begäran för hela importpartiet och uppvisa nödvändiga utredningar. Tullkvotens löpnummer och den tillämpliga tullsatsen hittar du i varukodstjänsten Fintaric.
 3. Ange kvotens löpnummer i tulldeklarationens fält 39 och hänvisa i fält 44 till de intyg som kvottillämpningen förutsätter.

Kvotförmåner som administreras genom tullkvoter söks med en standardtulldeklaration från och med april 2021, då den nya Tullklareringstjänsten och de förnyade importtulldeklarationerna togs i bruk. Tills vidare kan dessa kvotförmåner inte sökas med en deklaration som inges i två faser. Senare, vid en tidpunkt som meddelas separat, kan förmånen sökas med en standardtulldeklaration, förenklad deklaration eller kompletterande deklaration. Kvoter som förutsätter slutanvändning (end-use) söks via tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU-systemet). 

I Tullklareringstjänsten genereras förtullningsbeslutet enligt kvotförmånen, innan mängden som ryms i kvoten är känd. Om det är fråga om en kökvot eller en kritisk kvot som håller på att fyllas, reserverar Tullen en garanti som motsvarar beloppet mellan kvotförmånstullen och den allmänna tullen.

Vad händer om alla varorna inte ryms i kvoten?

 • Om varorna ryms i kvoten, skickar Tullen inte något beslut om ändring.
 • Om varorna inte ryms i kvoten, upprättar Tullen ett myndighetsinitierat beslut om ändring inom cirka en vecka. 
 • Om du för varorna som inte har rymts i en kvot vill ansöka om tilldelning ur en annan kvot, ska du söka förmånen med en begäran om ändring.
 • Om kvotförmån beviljas för en del av varorna men inte för en annan del av varorna, upprättar Tullen ett myndighetsinitierat beslut om ändring.

Upprätta en begäran för hela importpartiet och anmäl nödvändiga utredningar. Tullkvotens löpnummer och den tillämpliga tullsatsen hittar du i varukodstjänsten Fintaric.

Ange i Tullklareringstjänsten

 • kvotens löpnummer
 • kvotmängd och mängdenhet i punkten ”Skattegrunder” 
 • förmånsbehandling, vid tillämpning av kvoter är den mittersta siffran i koden alltid 2
 • förmånsberättigande ursprungsland eller -landsgrupp
 • När en kvot ur vilken du ansökt om tilldelning håller på att fyllas och alla varorna inte nödvändigtvis ryms i den, kan du ange en sekundär förmånsbehandling med koden för ytterligare uppgifter FIPRE. Du kan ange sekundär förmånsbehandling om villkoren för en annan förmånsbehandling uppfylls. Till exempel om du har ett ursprungsintyg som förutsätts av en annan förmånsbehandling kan du i tulldeklarationen med FIPRE-koden begära tillämpning av sekundär förmånsbehandling. Tullen tillämpar automatiskt den sekundära förmånsbehandlingen, när den ursprungliga kvoten har fyllts och varorna därför inte har kunnat beviljas den kvotenliga förmånen. Om ingen sekundär förmånsbehandling har angetts, uppbärs tredjelandstull (förmånsbehandling 100) för de varor som inte beviljats kvotförmånen.
  • Exempel: Du har i tulldeklarationen som den primära förmånsbehandlingen ansökt om tilldelning av en WTO-tullkvot som tillämpas på tredjeländer (förmånsbehandling 120), men kvoten håller på att bli fylld.  Du har möjlighet att ansöka om sekundär förmånsbehandling med stöd av frihandelsavtalet med Vietnam. Ange förmånen enligt frihandelsavtalet med Vietnam (förmånsbehandling 300) med FIPRE-koden försedd med förklaringen ”300”. Bifoga det ursprungsintyg som berättigar till den sekundära förmånsbehandlingen till tulldeklarationen.

Om varorna inte har rymts i den ursprungliga tullkvoten och du inte har angett någon sekundär förmånsbehandling för varorna i tulldeklarationen, kan du fortfarande ansöka om en sekundär tullkvot eller förmånsbehandling för varorna i efterhand med en ändringsansökan. Villkoren för den sekundära förmånsbehandlingen måste uppfyllas, dvs. du ska t.ex. ha det ursprungsintyg som den andra förmånsbehandlingen förutsätter. När du har fått efteruppbördsbeslutet, gör en begäran om ändring för att den sekundära förmånsbehandlingen ska tillämpas. Skicka din begäran till Tullen elektroniskt eller skicka den till registratorskontoret. Om du inte ansöker om sekundär förmånsbehandling, uppbärs tredjelandstull (förmånsbehandling 100) för varorna med ett myndighetsinitierat beslut om ändring. Mera information om upprättande av begäran om ändring (omprövning) finns på sidan Ändringssökande.


Tullkvoter som förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas: