Hoppa till innehåll

Ändring ska sökas i den samlade garantin vid transitering när T-transiteringsförfarandet tillämpas vid transporter till eller via Storbritannien

Utgivningsdatum 19.1.2021 15.01
Pressmeddelande

Storbritannien blev 1.1.2021 ett land som omfattas av gemensam transitering. Transiteringsförfarandet kan användas inom Europeiska unionens tullområde och i de länder som omfattas av gemensam transitering (Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien och Storbritannien). De länder som omfattas av gemensam transitering där man vill tillämpa transitering ska vara angivna i tillståndet till samlad garanti vid transitering. Därtill ska bankgarantin omfatta garantens kontaktuppgifter i ifrågavarande länder.

Tillstånd och borgensförbindelser

Om man vill lägga Storbritannien till den samlade garantin vid transitering, ska ändring sökas i tjänsten Tillstånd.

EU-kommissionen har i fråga om den samlade garantin vid transitering godkänt att borgensförbindelserna (bankgarantierna) förblir i kraft och att de nödvändiga ändringarna i dem kan göras senare.

Till länder som omfattas av gemensam transitering kan man transitera oförtullade varor under T1-transiteringsförfarandet och unionsvaror som hänförts till exportförfarandet under T2-transiteringsförfarandet. Även unionsvaror kan transiteras exempelvis via Storbritannien under T2-transiteringsförfarandet till Irland.

När man transiterar varor till Storbritannien, ska man vid T-transiteringen även ange det gränstullkontor dit varorna först anländer. Om man transiterar varor via Storbritannien, ska också följande införseltullkontor i EU anges.

Därtill kan säkerhetsuppgifterna anges som en del av transiteringsdeklarationen eller separat i en summarisk införsel- eller utförseldeklaration.

Brexit Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering