Hoppa till innehåll

Undantag från ursprungsregler för produkter med ursprung i Förenade kungariket inom ramen för tullkvoter

Utgivningsdatum 20.5.2021 14.02
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller undantag från de regler om ursprungsprodukter som fastställs i avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nr 2021/775; publicerad i EUT L 167/11.5. 2021). Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

De undantag som anges i bilaga ORIG-2A till avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, ska tillämpas på de produkter som förtecknas i bilagan till förordningen och importeras till unionen inom gränserna för de kvoter som anges i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas i kronologisk ordning enligt datumen då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits. 

Om förmånlig (tull)behandling begärs på grundval av en ursprungsförsäkran, ska ursprungsförsäkran upprättas i enlighet med artikel ORIG.19 i avtalet för att varorna ska omfattas av de kvoter som anges i bilagan. Ursprungsförsäkran ska också innehålla följande kompletterande förklaring på engelska: ”Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A”

Mera information: 
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling