Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om deklarationer som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer

Utgivningsdatum 17.1.2022 14.54
Pressmeddelande

1/2022

Denna föreskrift har upphävts genom föreskrift nr 3/2022.

Datum
12.1.2022

Rättsgrund
Tullagen (304/2016), 52 § och 107 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 6.1, artikel 15.1 och artikel 158.2
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artikel 143

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.2.2022 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 1/2021 av den 26 februari 2021.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Tullkontor

1. Ingivande av deklaration

Deklaranten eller representanten som agerar som dennes ombud kan inge en tulldeklaration eller en annan deklaration eller anmälan i form av ett elektroniskt meddelande eller via de e-tjänster som Tullen tillhandahåller eller, i nationell varutrafik över skattegränsen, enligt Tullens föreskrift 2/2022.

Att inge en deklaration i form av ett elektroniskt meddelande förutsätter tillstånd av Tullen. Deklarationen i meddelandeform ska inges i den form som Tullen föreskrivit.

Deklaranten ska iaktta både de uppgiftskrav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella uppgiftskrav som publicerats av Tullen samt använda både de koder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som publicerats av Tullen.

Utländska företag ska innan webbdeklareringen inleds meddela till Tullen de uppgifter som fastställts i e-tjänsternas användarvillkor.

2. Certifiering av deklaration

2.1 Meddelandedeklarering via operatör

Ett operatörföretag som godkänts av Tullen ska ha nödvändiga skyddstekniker för dataöverföring, och Tullens och operatörens gemensamma kund ska ha både tillstånd till Tullens meddelandedeklarering och ett avtal med operatören om förmedling av deklarationsuppgifterna.

Operatörföretaget ska säkerställa att den förbindelse som används uppfyller tillräckliga datasäkerhetskrav och att meddelandets avsändare och mottagare är korrekta.

Som identifierare för meddelandets avsändare och mottagare används EDI-koden enligt standarden ISO-6523 samt FO-nummer.

2.2 Direkt meddelandedeklarering

Vid direkt meddelandedeklarering med Tullen används ett servercertifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som kunden själv måste skaffa. Servercertifikatet ska uppfylla de krav som fastställts i användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Tf. chefsjurist Jarmo Nieminen

Föreskrift