Hoppa till innehåll

Tullen upptäckte problem med spännsnören i barnkläder – sängkläder är mestadels säkra

Utgivningsdatum 10.4.2024 8.00

År 2023 avvisade Tullen 8 % av de textilier som den kontrollerade. De största problemen var barnklädernas alltför långa spännsnören. Tullens produktsäkerhetstillsyn är inriktad på konsumtionsvaror.

År 2023 övervakade och undersökte Tullen sammanlagt 210 barnkläder samt sängkläder som importerats till Finland. Övervakningen av textilier hör till Tullens tillsynsplan och enligt den väljs produkterna stickprovsmässigt och enligt riskbedömning från de importerade partierna. Av de undersökta proverna konstaterades barnkläder och sängkläder som inte överensstämde med kraven. Den vanligaste orsaken till att barnkläder avvisades var farliga spännsnören.

–Snören i huvud- och halsområdet på barn- och ungdomskläder är farliga, men de förekommer sällan i vår övervakning, vanligtvis i några få produkter per år. I Finland är importörerna vanligtvis medvetna om de vanligaste riskerna, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Spännsnören eller små delar kan medföra fara – sängkläder är mestadels säkra

Säkerhetskraven för band och spännsnören i barnkläder finns förtecknade i en EU-standard. Syftet med kraven är att minimera risken för att banden eller snörena oavsiktligt fastnar i något och t.ex. orsakar risk för strypning.

– Om huvor eller snören i småbarnskläder fastnar till exempel i redskapen vid en lekpark kan det i värsta fall leda till att barnet stryps. Om snören runt midjan eller fållen i större barns kläder fastnar till exempel i en cykel, så kan det orsaka allvarliga skador. Under det senaste året har vi undersökt ett antal barnbyxor där ändarna på midjesnörena har varit för långa eller för tjocka. Ibland är plaggets snören utformade som snygga detaljer utan att man tagit hänsyn till deras säkerhet, berättar tullkemist Siru Viljakainen.

Merparten av sängkläderna som Tullen undersökte konstaterades stämma överens med kraven. Några produkter avvisades på grund av för höga halter av formaldehyd.

–Inga stora problem upptäcktes i de undersökta sängkläderna. Ett fåtal produkter visade sig dock innehålla rikliga mängder formaldehyd. Formaldehyd är ett mycket farligt ämne. Ur plagget frigörs den i luften man andas in och man kan få andningssymptom redan av låga halter. Dessutom kan den orsaka ögon- och hudirritation. Därför regleras halten av formaldehyd i textilier också med EU:s förordning om kemikalier. På grund av kemikalierester bör speciellt barntextilier och textilier som kommer i kontakt med huden under en längre tid, såsom kläder och lakan, alltid tvättas före användning, säger Siru Viljakainen.

Ansvaret för produktsäkerheten ligger alltid hos tillverkaren, importören och säljaren

Aktören ansvarar alltid för produkternas säkerhet. I samband med importen övervakar Tullen säkerheten hos produkter som importeras kommersiellt både från EU och från länder utanför EU. Tullen väljer proverna som ska undersökas baserat på sin årsplan och enligt riskbedömning. Proverna tas både från partier som importeras till landet och från aktörernas lager. Produkter som redan saluförs i Finland övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Beställningar som finländska konsumenter gör via nätbutiker omfattas inte av myndigheternas tillsyn.

Mediemeddelande