Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 10.7.2023 10.30
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 4 juli 2023 genomförandeförordning (EU) nr 2023/1427 (EUT L 175, 10.7.2023) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras 30.7.2023 eller därefter.

Beslut om bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:

Varukoder

yritysneuvonta@tulli.fi

Meddelanden om varukoder