Hoppa till innehåll

Finlands export till Ryssland och Centralasien rasade med 68,9 procent på två år

Utgivningsdatum 16.2.2024 9.05
Pressmeddelande

Eurostats utrikeshandelsstatistik ger vid handen att Finlands andel av EU-ländernas export till Ryssland och Centralasien ännu var 3,9 procent år 2021 men år 2023 var andelen bara 1,9 procent. Enligt statistiken har finländska företag minskat på sin export österut betydligt mer än EU-ländernas företag i genomsnitt.

På två år har EU-exporten till Ryssland sjunkit med 50,9 miljarder euro medan EU-ländernas export till Centralasien växte under samma period med 14,0 miljarder euro. I Centralasien inräknas  i detta sammanhang Kazakstan, Kirgizistan, Georgien, Armenien, Turkmenistan och Uzbekistan.  

EU-ländernas export till Ryssland sjönk med 57,0 procent på två år, utom i fyra EU-länder där exporten växte både till Ryssland och till Centralasien. Dessa länder är Slovenien, Bulgarien, Lettland och Kroatien. Finland minskade på sin export till Ryssland och Centralasien med 68,9 procent på två år, vilket var den tredje största minskningen bland EU-länderna.

Utrikeshandelsstatistiken upptar all export över den finska gränsen oberoende av företagens hemort. År 2021 var andelen finländska företag av de företag som exporterade från Finland till Ryssland och Centralasien två tredjedelar och andelen utländska aktörer en tredjedel. I juli–augusti 2023 hade detta förhållande bytts och utländska aktörers andel var till och med 60 procent. Utländska aktörers export från Finland österut var starkt kopplad till landsvägstransporter från Finland över östgränsen.

- På basis av statistiska uppgifter och ur utrikeshandelns synvinkel finns det tills vidare inget behov av finländska företags export österut via landsväg, analyserar statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä.                                                                                     

År 2021 exporterade Finland varor till Ryssland och Centralasien till ett värde av 3,9 miljarder euro, när värdet år 2022 var 2,5 miljarder euro. År 2022 minskade exporten med 37,2 procent jämfört med året innan. År 2023 exporterade Finland varor till Ryssland och Centralasien till ett värde av 1,2 miljarder euro, vilket innebar en minskning på 50,5 procent jämfört med år 2022 och 68,9 procent jämfört med år 2021. Minskningen av Finlands export till Ryssland och Centralasien var dubbelt så stor mellan åren 2023 och 2021 jämfört med hur mycket EU-ländernas export minskade under samma tidsperiod.

- Enligt utrikeshandelsstatistiken har finländska företag minskat på sin export österut betydligt mer än EU-ländernas företag i genomsnitt. Jag vill i detta sammanhang tacka finländska företag för deras ansvarsfullhet, säger Penttilä.

 Skillnaderna i sätten att föra statistik måste beaktas när olika länders statistik jämförs

Export statiskförs inte enligt ursprungsland. Vid tolkning av statistik ska man därför först uppskatta den andel av Finlands export där ursprungslandet vid exporten varit Finland innan Finlands exportstatistik kan jämföras med ett annat lands importstatistik. Till exempel så var ungefär en femtedel av Finlands export österut enligt Tullens återexportstatistik för år 2022 icke-finländsk till sitt ursprung och därför ska denna andel minskas från Finlands export innan Finlands exportstatistik jämförs med ett annat lands importstatistik. På detta sätt ska man göra bland annat om man vill jämföra exporten enligt Finlands exportstatistik med importen från Finland enligt centralasiatiska länders importstatistik där Finland angetts som ursprungsland. 

Finlands och de centralasiatiska ländernas utrikesstatistik kan jämföras enligt denna princip. På basis av en sådan jämförelse av statistiken för år 2022 kan man konstatera:

  • Skillnaden mellan statistiken över Finlands export av varor med ursprung i Finland och statistiken över Kazakstans import av varor med ursprung i Finland var år 2022 cirka 50 miljoner dollar, som utgör 24 procent av Finlands export till Kazakstan.
  • Skillnaden mellan statistiken över Finlands export av varor med ursprung i Finland och statistiken över Kirgizistans import av varor med ursprung i Finland var år 2022 cirka 21 miljoner dollar, som utgör 78 procent av Finlands export till Kirgizistan.
  • Skillnaden mellan statistiken över Finlands export av varor med ursprung i Finland och statistiken över Armeniens import av varor med ursprung i Finland var år 2022 en dryg miljon dollar, som utgör 4 procent av Finlands export till Armenien.

 Vid jämförelse av Finlands export och Centralasiens import mot varandra med Finland som ursprungsland är statistikskillnaderna ganska små, när man beaktar skillnaderna i statistikmetoderna. På basis av statistikjämförelser har Ryssland kanske i princip ersatt bara några procentenheter av sin import från Finland genom att utnyttja centralasiatiska länder. Å andra sidan ökade Armenien, Kazakstan ja Kirgizistan sin export till Ryssland med fyra miljarder dollar (+49 % år/år). På basis av statistikjämförelser kan man ändå inte dra slutsatser om huruvida en del av de varor som exporterats från EU-länderna till Centralasien har återexporterats till Ryssland.

- I offentligheten har skillnaderna i dessa länders utrikeshandelsstatistik tidigare lyfts fram utan att de metodologiska skillnaderna har beaktats. Statistikskillnaderna mellan Finland och länderna i Centralasien är till största delen metodologiska, men det förekommer också oförklarliga skillnader i statistiken. Ryssland har inte publicerat någon utrikeshandels­statistik åren 2022–2023 och därför jämfördes statistiken mellan Finland och Ryssland senaste gång i slutet av 2021, berättar Penttilä.

 

Översikt: Export till Ryssland och Centralasien 2021–2023 (på finska)

Eurostat är Europeiska unionens statistikbyrå. Eurostats webbplats (på engelska).

Mediemeddelande