Hoppa till innehåll

Ändringar som införs i företagens importdeklarationer i april 2021

Utgivningsdatum 11.3.2021 9.00 | Publicerad på svenska 16.3.2021 kl. 15.14
Pressmeddelande

Importdeklarationerna som inges av företag kommer att genomgå ändringar i april 2021. Nya deklarationer kommer att inges för varor som importeras från områden utanför EU, samt för varor som införs från områden som ingår i EU:s tullområde men är utanför skatteområdet. Samtidigt införs också ändringar i de deklarationer som inges mellan Åland och övriga Finland.

Den nuvarande deklarationstjänsten för import  (ITU) och SAD-blanketten kan efter ändringarna endast användas för förenklade deklarationer och för deklarationer som gäller aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel.

Information om användning av reservförfarande kommer att ges separat.

Ändringar i deklarationerna vid import från områden utanför EU

De nya deklarationerna inges i den nya tullklareringstjänsten eller genom direkt meddelandedeklarering. Om du använder meddelandedeklarering, kom ihåg att uppdatera dina förtullningsprogram och söka ett nytt tillstånd till meddelandedeklarering.

I april införs ändringar i deklarationerna för varor som övergår till fri omsättning, dvs. deklarationerna med tullförfarandekoderna 40 samt 01, 07, 42, 45, 61, 63 och 68. Tullförfarandekod 49 slopas och i stället används tullförfarandekod 40. Däremot ändras inte deklarationerna som gäller slutanvändning, trots att tullförfarandekod 40 används i dem. Likaså ändras inte heller deklarationerna för periodförtullning eller deklarationerna för tullklarering genom registrering i bokföringen (EIR).

Deklarationerna som gäller tullkvoter eller tillstånd till uppgift som saknas kommer i fortsättningen att ges till den nya tullklareringstjänsten med en standardtulldeklaration i en fas.

Framöver går det inte längre att skicka bifogade dokument per e-post eller via Tjänsten för leverans av bifogade filer (Liitu). Bilagorna kan bifogas direkt i deklarationen i den nya tullklareringstjänsten. Meddelandekunder skickar bilagorna genom meddelandedeklarering. Begäranden om ändring och ogiltigförklaring av de nya deklarationerna kan inges med en fritt formulerad kontakt som ett meddelande eller via tullklareringstjänsten.

Importdeklarationen får inte längre något förtullningsnummer (även kallad transaktionskod) från Tullen, utan ett MRN-referensnummer.

Exempel på ändringar i uppgifterna som ska anges i tulldeklarationen:

 • Deklarationstypen EU slopas, och istället används t.ex. följande typer:
  • När varor införs från Sverige till Åland, används deklarationstypen CO. Dessutom ska koden för ytterligare förfarande F15 anges, och varukoden med åtta siffrors noggrannhet.
  • När varor införs från Turkiet används deklarationstypen IM. Dessutom ska koden för ytterligare förfarande F16 anges.
 • Ändringar i angivandet av aktörsuppgifter:
  • För aktören (ombud, deklarant och importör) anges EORI-numret.
  • Om importören är ett utländskt företag, ska FO-numret anges som importörens identifieringsnummer och EORI-numret med koden för ytterligare uppgifter FIEOR.
 • T-tilläggsdelen vid import ersätts av verksamhetsställets identifieringsnummer.
 • Koderna som ska anges i tulldeklarationen ändras.
 • Lagerkoden som identifierare för förvaringsplatsen anges i formen FI1234567-800101.
 • Om man vill ha besluten för importdeklarationen eller andra utskrifter i PDF-format, ska FIPDF anges som kod för ytterligare uppgifter.
 • Om man vill ha importdeklarationernas samlingsfaktura, dvs. periodspecifikationen, som en nätfaktura, ska nätfakturaadressen anges med koden för ytterligare uppgifter FIVER.
 • Förtullningsbeslutet innehåller inga faktureringsuppgifter, utan fakturan är ett separat dokument. Fakturorna kan fortsättningsvis betalas en åt gången.
 • Om den tidigare deklarationen är en säkerhetsuppgiftsdeklaration (Arex), ska man ange om det är fråga om en summarisk deklaration eller en summarisk införseldeklaration.   
 • Värderingsmetoden för varans värdeuppgifter ska alltid anges.
 • Små ändringar görs i koderna för förmånsbehandling.
 • Uppgiften om tullsystem anges som landsuppgift under ”Förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp”.

Ändringar som gäller skattegränsdeklarationerna i handeln mellan Åland och övriga Finland

Om ett företag eller samfund importerar varor över skattegränsen, såsom mellan Åland och övriga Finland, ska deklarationerna framöver inges i den nya tullklareringstjänsten. I deklarationer som inlämnas av momsregistrerade importörer behövs ingen faktura eller exakt uppgift om värde, om dessa inte finns tillgängliga då deklarationen görs. I deklarationen ska man dock ange numret på ett bifogat dokument som hänför sig till varuförsändelsen i form av det referensnummer som finns angivet i importföretagets bokföring.

Deklarering i två faser är fortfarande möjligt för momsregistrerade företag. Den kompletterande tulldeklarationen ska inges till den nya tullklareringstjänsten inom tio dagar från ingivandet av den förenklade deklarationen.

Om företaget har ett skattegränsnummer och skickar varor till personkunder, kan företaget fortfarande inge sammandragsdeklarationer över godstrafiken mellan Åland och övriga Finland till den nuvarande deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA).

Mera information:
Tullens webbseminarier
Den nya tullklareringstjänstens kodförteckning
Kundmeddelande 30.11.2020: Tjänsten Egna uppgifter har öppnats för företag – kontrollera där identifieringsnumren för verksamhetsställena som behövs i de nya tulldeklarationerna
Tjänsten Egna uppgifter: identifieringsnumren för verksamhetsställen och reserveringsläget för den samlade importgarantin
Kundmeddelande 22.2.2021 Ändringar i koderna för förmånsbehandling i importdeklarationerna som tas i bruk i april 2021

Tabell över koder för ytterligare förfarande

Kundmeddelande 21.1.2021: Tulldeklareringen mellan Åland och övriga Finland förändras

UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering