Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen mellan Åland och övriga Finland förändras

Utgivningsdatum 21.1.2021 11.06 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 10.23
Pressmeddelande

Reformen av Europeiska unionens tullkodex förutsätter att alla tulldeklarationer inges elektroniskt. Medlemsländerna ska förnya sina datasystem stegvis enligt tidtabellen i EU:s arbetsprogram åren 2016–2025. Samtidigt ändras datainnehållet i tulldeklarationerna till att motsvara de nya datakraven.

Företags importtulldeklarationer förnyas i april 2021. Åländska företags tulldeklarering ändras också men även efter ändringarna kan företagen använda sig av förenklade deklarationer. Förändringarna vid deklareringen på Åland behandlades i Tullens webbseminarium som publicerades i början av 2021. Detta meddelande preciserar webbseminariets innehåll.

Under februari månad blir det möjligt för privatpersoner att i importförtullningstjänsten för privatpersoner förtulla varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland.

Momsregistrerade importörers deklaration kräver ingen faktura eller exakt värdeuppgift

I tulldeklarationer som tas i bruk i april 2021 mellan Åland och övriga Finland ska man ange numret på den bifogade handling som hänför sig till varuförsändelsen.  Om importören är momsregistrerad behöver den bifogade handlingen inte vara faktura, och ingen exakt värdeuppgift behöver anges i tulldeklarationen, om den inte är känd. Som bifogad handling kan man ange vilken handling som helst som existerar när varorna transporteras över skattegränsen och vars referensnummer finns angivet i importföretagets bokföring. Den bifogade handlingen ska också gå att koppla till den deklaration som lämnats till Tullen.

Om företaget inte är momsregistrerat ska företaget alltid ange varans värde i tulldeklarationen för att mervärdesskatt ska kunna beräknas. Mervärdesskatt ska betalas till Tullen innan varan kan lämnas ut till mottagaren. Som bifogad handling ska då anges faktura eller någon annan handling som visar värdet på varan.

Fortfarande möjligt att deklarera i två steg

Momsregistrerade företag kan fortfarande inge deklarationen i två steg för godstrafik mellan Åland och övriga Finland (Tullens föreskrift 1/2019). När varan överskrider skattegränsen kan importören som förenklad deklaration till Tullen skicka ett transportdokument eller en faktura som innehåller de uppgifter som Tullen kräver (Tullens föreskrift 1/2020). Den egentliga elektroniska tulldeklarationen ska inges inom tio dagar från det att den förenklade deklarationen skickats till Tullen. Förfarandet med två steg tillämpas till vidare också vid import av varor till Åland från ett annat EU-land, t.ex. från Sverige.

Exempel på förändringar för momsregistrerade företag

Nedan finns exempel på förändringar vid tulldeklarering när varor importeras till Åland från övriga Finland eller när varor skickas från landskapet till övriga Finland. Vid importtulldeklarering används då en nationellt fastställd deklaration för avsändning och import med lindrigare uppgiftskrav. När en vara skickas från Åland till övriga Finland ska en tulldeklaration inges senast när varan passerar skattegränsen.

Exempel 1: Kommersiella varor anländer som frakt  från övriga Finland till Åland till en momsregistrerad importör

I nuläget anmäls varorna till Tullens med en elektronisk anmälningsblankett. Alternativt kan ett förfarande med två steg användas. Till Tullen skickas först en handling för anmälan av varors ankomst, t.ex. en fraktsedel eller en godslista, och inom 10 dagar en tulldeklaration.

Fr.o.m. april 2021:

  • Den som svarar för importmomsen eller dennes ombud inger en deklaration till Tullens nya tullklareringstjänst. Deklarationen kan inlämnas på förhand, upp till 30 dagar innan ankomst. Deklarationen ska lämnas in senast när varorna anländer över skattegränsen. Deklarationen ska innehålla en hänvisning till en bifogad handling, som kan vara en faktura eller någon annan handling. Deklarationen kan också inges i meddelandeform.

eller

  • Om ingen elektronisk deklaration inlämnats senast ankomsttidpunkten kan ett förfarande med två steg tillämpas. Den som svarar för importmomsen eller dennes ombud skickar till Tullen först en handling för anmälan av varors ankomst, t.ex. en fraktsedel, och inom 10 dagar en elektronisk tulldeklaration till tullklareringstjänsten. Den elektroniska deklarationen ska innehålla referensnumret för handlingen för anmälan av varors ankomst som finns angivet i den skattskyldiges bokföring.

Exempel 2: Kommersiella varor anländer per post från övriga Finland till Åland till en momsregistrerad importör

I nuläget kan posten utlämna varorna till mottagaren genom en registrering i sin bokföring.

Fr.o.m. april 2021:

  • Den momsregistrerade importören inger en tulldeklaration till tullklareringstjänsten när den fått ett ankomstnummer från posten. Importören kan låta ett ombud inlämna deklarationen. Om den deklaration som ingetts i tullklareringstjänsten innehåller uppgift om både postens ankomstnummer och lagerkod, meddelar Tullen direkt till posten att varan får lämnas ut. Om importören inte angett någon lagerkod ska den själv förmedla uppgiften om Tullens beslut om frigörande till posten för att posten ska kunna leverera varorna till importören.

Privatpersoners tulldeklarering förändras också – varorna kan i fortsättningen förtullas på nätet

Förutom företag måste också privatpersoner tullklarera varor som de skickar från Åland till övriga Finland eller tar emot till Åland från övriga Finland per post eller som frakt. En tulldeklaration ska göras för försändelserna och mervärdesskatt ska betalas för varorna.

Hittills har man kunnat lämna in deklarationen på ett tullkontor eller anlita ett ombud. I februari kan deklarationen inges behändigt på nätet i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Kunderna kan dock även i fortsättningen sköta ärendet på tullkontoret.

Exempel på förändringar för privatpersoner och icke-momsregistrerade aktörer


Exempel 1: En kontantkund, dvs. privatperson eller annan icke-momsregistrerad aktör, får varor per post till Åland från övriga Finland. Avsändaren av varorna har inget skattegränsnummer.

I nuläget besöker kunden Mariehamns tull och visar upp fakturan och betalar momsen till Tullen. Kontantkunden kan också anlita posten som sitt ombud och betala momsen till posten som redovisar den till Tullen.

I februari 2021 förändras privatpersoners tulldeklarering:

  • Privatpersoner kan själva inge deklarationen i importförtullningstjänsten för privatpersoner, när de fått en ankomstavi från posten. Mervärdesskatt ska betalas till Tullen innan varan kan fås från posten.

I april 2021 ändras också andra icke-momsregistrerade aktörers tulldeklarering:

  • Icke-momsregistrerade företag eller samfund kan inge en tulldeklaration till Tullens nya tullklareringstjänst efter att ha fått en ankomstavi från posten. Mervärdesskatt ska betalas till Tullen innan transportören kan lämna ut varan till mottagaren.

Kontantkunder kan fortfarande även lämna in tulldeklarationen vid ett tullkontor eller anlita ett ombud därvid. Tullen meddelar senare när möjligheten att sköta ärendet på tullkontoret upphör.

Exempel 2: En privatperson får varor per post från övriga Finland till Åland. Avsändaren av varorna har ett skattegränsnummer och har inkluderat momsen i varornas försäljningspris.

I nuläget ifyller avsändaren en sammandragsdeklaration i Tullens ALA-system och betalar momsen. Mottagaren behöver inte förtulla varorna. 

  • Inga förändringar år 2021. Deklarationsförfarandet ändras tidigast våren 2022.

Om varorna inte anlänt per post utan som frakt och avsändaren har ett skattegränsnummer, inges en sammandragsdeklaration för varorna via ALA-systemet. Därtill ska avsändaren anmäla varornas ankomst till Tullen genom ett särskilt elektroniskt deklarationsförfarande.

Exempel 3: En privatperson får varor som frakt från övriga Finland till Åland. Avsändaren av varorna har inget skattegränsnummer.

I nuläget besöker privatkunden Mariehamns tull och visar upp fakturan och betalar momsen till Tullen.  Privatkunden kan också anlita ett ombud.

I februari 2021:

  • Privatpersonen kan själv inge deklarationen i importförtullningstjänsten för privatpersoner, när hen fått besked från transportfirman om att varorna anlänt. För varorna ska mervärdesskatt betalas till Tullen innan transportfirman kan leverera dem till mottagaren.

Privatpersoner kan fortfarande även lämna in deklarationen vid ett tullkontor eller anlita ett ombud därvid. Tullen meddelar senare när möjligheten att sköta ärendet på tullkontoret upphör.

Exempel 4: En privatperson skickar en gåva från Åland till övriga Finland.

I nuläget behöver man inte inge någon tulldeklaration för gåvoförsändelser värda högst 45 euro. Avsändaren eller mottagaren av gåvan ska lämna en utredning till Tullen om gåvans innehåll och värde för att försändelsen ska kunna transporteras över skattegränsen. Om gåvan sänds per post kan utredningen också lämnas direkt till posten. 

Om gåvoförsändelsens värde överstiger 45 euro ska avsändaren av gåvan lämna in en tulldeklaration vid Mariehamns tull eller genom ett ombud.

I februari 2021:

  • För gåvoförsändelser värda högst 22 euro behöver ingen tulldeklaration inges, om deras värde angetts på postförsändelsen. Om värdet överstiger 22 euro kan avsändaren eller mottagaren av gåvan själv inge tulldeklarationen i importförtullningstjänsten för privatpersoner innan hen lämnar varan för transport över skattegränsen.

Fr.o.m. juli 2021:

  • En tulldeklaration måste inges för alla gåvoförsändelser oavsett deras värde.

Andra förändringar vid tulldeklareringen mellan Åland och övriga Finland våren 2022

Det kommer också att ske andra förändringar i tulldeklareringen mellan Åland och övriga Finland senare.

Också momsregistrerade importörers tulldeklarationer ska innehålla uppgift om varans värde tidigast våren 2022. Uppgiften om värdet kan först anges enligt uppskattning och senare preciseras med en kompletterande deklaration.

Våren 2022 förändras bl.a. deklareringen i två faser samt tulldeklareringen av varor som avsänds av en aktör med skattegränsnummer.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi
Tullens webbsidor för företag: Ålands särställning
Tullens webbsidor för privatpersoner: Åland
Webbseminarium: Förändringar i importdeklarationer för varor som importeras över EU:s skattegräns

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering