Transaktionsvärde vid fastställande av tullvärde

Tullvärdet grundar sig i första hand på importvarornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde. 

 1. Varornas transaktionsvärde fastställs vid tidpunkten för godtagande av tulldeklarationen så att det grundas på den försäljning av varorna som ägde rum omedelbart innan varorna fördes in i unionens tullområde.
 2. Om varorna säljs till unionens tullområde medan de är i tillfällig lagring eller hänförda till förfarandet för lagring, aktiv förädling, extern transitering eller tillfällig införsel, ska transaktionsvärdet fastställas på grundval av den försäljningen. Denna punkt tillämpas bara om varorna inte sålts enligt punkt 1 ovan.

När grundas tullvärdet på transaktionsvärdet?

Transaktionsvärdet kan användas som grund för tullvärdet på följande villkor:

 • Varorna har importerats till EU på basis av en affärstransaktion, dvs. man har betalat för äganderätten till varorna. Om varorna har t.ex. skänkts, lånats, hyrts ut eller levererats till ett konsignationslager, uppfylls det här villkoret inte.
 • Avsikten med affärstransaktionen är att varorna kommer till EU:s marknad.
 • Affärstransaktionen gäller varorna i den form som de uppvisas för Tullen. Om varorna har behandlats eller förädlats efter affärstransaktionen innan de överlåts till fri omsättning på ett sådant sätt att deras värde eller varukod har förändrats kan transaktionsvärdet inte användas som tullvärde.
 • Affärstransaktionen ska vara juridiskt bindande vid den tidpunkt då varorna deklareras till fri omsättning.
 • Köparens rätt att överlåta eller förfoga över varorna har inte begränsats på något annat sätt än
  • genom begränsningar som föreskrivs av EU- eller nationell lagstiftning eller av en myndighet
  • genom begränsningar som gäller varornas geografiska återförsäljningsområde eller
  • genom begränsningar som inte påverkar varornas värde väsentligt.
 • Försäljningen eller priset är inte beroende av villkor eller ersättningar som skulle påverka transaktionsvärdet men vilkas värde inte kan bestämmas. Med andra ord så ska varorna kunna åsättas ett pris som inte påverkas av sådana villkor och esättningar. Om villkoren gäller tillverkning eller marknadsföring av importvarorna kan transaktionsvärdet ändå användas som utgångspunkt för tullvärdet.
 • Poster som ska läggas till transaktionsvärdet kan beräknas tillförlitligt och tillräckligt exakt.
 • Köparens och säljarens nära förhållande har inte påverkat priset.

Poster som ska läggas till priset

Vid fastställande av transaktionsvärdet ska följande poster läggas till priset, om de inte redan ingår i priset:

 1. Provision eller mäklararvode, som köparen betalar till en försäljningsagent eller annan mäklare för affärstransaktionen gällande importvarorna. Inköpsprovisionen läggs emellertid inte till priset.
 2. Kostnaden för förpackningar och emballeringskostnader som köparen debiteras för. Kostnaden för förpackningar läggs till om förpackningarna behandlas gemensamt med varorna och är inte separata varor.
 3. Värdet av sådana produkter och tjänster som köparen tillhandahåller utan kostnad eller till nedsatt pris för användning i samband med framställning av de importerade varorna. Dessa produkter och tjänster kan tillhandahållas direkt eller indirekt. (Sådana produkter är t.ex. material, delar, verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som används vid framställning av varorna. Sådana tjänster är t.ex. konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete som utförts utanför unionen.)
 4. Royaltyer och licensavgifter som köparen enligt försäljningsvillkoren ska betala direkt eller indirekt.
 5. Den del av förtjänsten från återförsäljning, avyttring eller användning av de importerade varorna som direkt eller indirekt tillfaller säljaren.
 6. Kostnader för transport och försäkring av de importerade varorna samt kostnader för lastning och hantering i samband med transporten fram till EU:s tullområde.

Beakta följande

Rabatten måste hänföra sig till de importerade varorna och det måste vid tidpunkten för fastställande av tullvärdet finnas en avtalsenlig rätt till rabatten.

Rabatt kan beviljas i tre olika situationer:

 1. Rabatten är tillgänglig för köparen som vid värdebestämningstidpunkten betalat en summa i vilken denna rabatt har beaktats (en rabatt som syns i faktureringspriset).
 2. Rabatten är tillgänglig för köparen som vid värdebestämningstidpunkten ändå inte betalat en summa där rabatten syns.
 3. Någon rabatt föreligger inte vid värdebestämningstidpunkten (dvs. säljaren lämnar ett erbjudande retroaktivt).

Om rabatten redan vid värdebestämningstidpunkten gjorts på det pris som faktiskt betalats eller ska betalas är detta pris en avgörande faktor med tanke på fastställandet av tullvärdet.

 • En rabatt som redan vid värdebestämningstidpunkten tillämpas av en orsak eller på en nivå som anges i försäljningsavtalet godtas, om rabatten finns angiven i de dokument som visats upp för Tullen i samband med införsel av varorna.
 • Beräkningen av rabatten behöver nödvändigtvis inte framgå av fakturan även om den normalt gör det.

Om det vid värdebestämningstidpunkten föreligger en avtalsmässig rätt till rabatt kan den godtas även om det faktiska beloppet av rabatten skulle återspeglas i det betalade priset först senare.

Om priset på de importerade varorna inte har betalats vid värdebestämningstidpunkten är det möjligt att fastställa rabatten och det slutliga priset bara på grundval av de uppgifter som står till förfogande. Under dessa omständigheter beror användningen av transaktionsvärdet som grund för tullvärdet på om rabatten medgivits och om dess storlek fastställs vid värdebestämningstidpunkten.

 • Om det är fråga om en retroaktiv rabatt (t.ex. mängdrabatt vid årets slut) kan den beaktas vid fastställande av tullvärdet om man påvisar att en rätt till rabatten har funnits vid värdebestämningstidpunkten.

Det är inte nödvändigt att fastställa huruvida en viss rabatt är normalt handelsbruk eller om den också beviljas andra köpare.

Det pris som skulle betalas för varan vid värdebestämningstidpunkten ska vanligtvis användas som grund för tullvärdet. En rabatt som beviljas först efter värdebestämningstidpunkten (t.ex. vid årets slut) beaktas inte. Rätten till rabatt måste ha existerat vid värdebestämningstidpunkten.

Rabatter som vanligtvis godtas är:

 • kassarabatt, dvs. rabatt som bestäms enligt betalningstidpunkt
 • mängdrabatt till den del den gäller de varor som är föremål för fastställande av tullvärdet
 • återförsäljarrabatt
 • stamkundsrabatt
 • introduktionserbjudande
 • rabatter på modeller och varuprov
 • mäss- och utställningserbjudande.

 


Dolt fel

Om varan efter att tulldeklarationen godtagits upptäcks ha haft ett dolt fel kan en nedsättning av priset beaktas i efterhand.

Förutsättningarna är

 • att man för tullmyndigheten visar att varorna var defekta när tulldeklarationen för dem godtogs,
 • att säljaren ändrar priset till köparens förmån i enlighet med garantiförpliktelserna i det försäljningsavtal som ingåtts före varornas övergång till fri omsättning,
 • att varornas defekta karaktär inte redan beaktats i försäljningsavtalet.

Gottgörelse för att varorna varit defekta

En gottgörelse kan beviljas på villkor att

 • köparen köper varan av säljaren till ett pris som fastställts i köpekontraktet,
 • varan efter importen upptäcks ha sådana fel som inte gått att se vid importtidpunkten,
 • felen medför reparationskostnader för de distributörer som arbetar för köparen, och distributörerna fakturerar köparen för dem,
 • köparen kan bevisa att varorna varit defekta redan vid importtillfället.

På basis av säljarens garanti nedsätts priset inom ett år från godtagande av tulldeklarationen med ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna, och tullvärdet ändras enligt det beloppet.

Felen anses ge upphov till ett garantiåtagande som binder säljaren.


Kassarabatt

 • Fakturadatum 1.10.2015
 • Betalningsvillkor: 14 dagar – 4% (15.10.2015)
 • 30 dagar – 2% (1.11.2015)
 • Tulldeklarationen inlämnades 20.10.2015

Vid fastställande av tullvärdet kan kassarabatten tas i beaktande enligt följande:

 • Om fakturan har betalats före den 15 oktober 2015, minskas slutsumman på fakturan med 4 procent.
 • Om fakturan har betalats den 16–20 oktober 2015, minskas slutsumman på fakturan med 2 procent.
 • Om fakturan är obetald när tulldeklarationen lämnas in, minskas slutsumman på fakturan med 2 procent.
 • Om slutsumman på fakturan minskats med 2 procent när tullvärdet fastställs men om köparen inte betalar fakturan inom 30 dagar, dvs. före den 1 november 2015, ska köparen meddela det till Tullen. Tullen bedömer om beskattningen ska rättas i efterhand.

Villkor för rabatten:

 • Varans kvalitet motsvarar inte det som överenskommits.
 • Köparen märker efter överlåtelsen av varorna till fri omsättning att kvaliteten på varorna inte motsvarar det som överenskommits.
 • Köparen reklamerar till säljaren och kommer överens om rabatten. Därefter uppvisar köparen reklamationskorrespondensen och verifikaten på penningöverföringarna för Tullen.
 • Säljaren skickar en kreditnota för varorna, och priset nedsätts inom ett år från godtagande av tulldeklarationen. Tullen ändrar tullvärdet med ett belopp som motsvarar gottgörelsen.