Hoppa till innehåll

Tungmetaller i smycken kan framkalla allergier eller öka risken för cancer – Tullen avvisade 11 % av kontrollerade modesmycken

Utgivningsdatum 5.2.2024 8.30
Pressmeddelande

Av de kommersiellt importerade modesmycken som Tullen kontrollerade år 2023 avvisades 11 %. Smycken som tillverkats av billigare material än ädelmetaller innehöll för stora mängder av cancerframkallande kadmium, giftigt bly och allergiframkallande nickel. Problemen med smycken som importeras från länder utanför Europa är redan bekanta för Tullen.

År 2023 kontrollerade och undersökte Tullen 152 modesmycken som importerats till Finland. Produktsäkerhetstillsynen fokuserade på halterna av tungmetaller i halsband, ringar, örhängen, armband och hårspännen som också säljs i matbutikerna. Så mycket som 11 % av de smycken som kontrollerades i fjol innehöll kadmium-, bly- eller nickelhalter som överskred bestämmelserna. Tullen hindrade dessa partier från att få säljas i butiker i Finland.

Alla de 17 produktpartier som underkändes kom från länder utanför Europa, särskilt från Kina och Indien. Dessutom konstaterades att kadmiumhalten i två slags örhängen låg på risknivåer och därför påpekade Tullen detta för importörerna.

Modesmycken som inte tillverkats av ädelmetaller eller stål är varje år en del av Tullens produktsäkerhetstillsyn. Bland dem upptäcks också regelbundet produkter som är skadliga för hälsan. För höga halter av tungmetaller kan orsaka olika, även allvarliga, skador för användarna.

– Vi valde modesmycken – eller så kallade oäkta smycken – baserat på vår tillsyn under de senaste åren. Vi kunde förvänta oss problem, men ju mer vi kontrollerar, desto fler produkter som strider mot bestämmelserna verkar det finnas, konstaterar produktsäkerhetschefen Jonna Neffling.

Smycken som innehåller tungmetaller kan orsaka verklig skada

Nickel, som är bekant för många som använder smycken, kan orsaka kontaktallergi som snabbt kan uppträda på huden. Däremot samlas kadmium och bly i kroppen från många olika källor. Skadan de orsakar syns vanligtvis först efter en längre tid, med undantag av t.ex. blyförgiftning.

– Kadmium och bly är mycket skadliga ämnen bl.a. för det centrala nervsystemet, njurarna och benstommen. Bly har en negativ inverkan på människans utveckling och fortplantning och kadmium är en cancerframkallande tungmetall, förklarar tullkemisten Siru Viljakainen.

Proverna som Tullen väljer ut genomgår noggranna analyser vid Tullaboratoriet. Smycken är en av de produktkategorier som kommer i kontakt med huden och därför undersöks mängden nickel som frigörs från dem. Dessutom undersöker Tullen den totala mängden bly och kadmium. Snabbmetoder gör det möjligt att snabbt, och så effektivt som möjligt, göra en preliminär undersökning av ett stort antal produkter. Om resultatet av ett snabbtest ger anledning att misstänka problem, analyseras ytterligare hur mycket av grundämnet som frigörs eller ämnets totala mängd i mer detaljerade undersökningar.

Ansvaret för smyckets säkerhet ligger alltid hos producenten – myndigheterna övervakar att förordningarna följs

För metaller som orsakar fara för hälsan – inklusive bly, kadmium och nickel – har gemensamma gränsvärden fastställts med EU:s lagstiftning. Produkter som importeras till Finland får inte heller de överskrida dessa gränsvärden i EU:s REACH-förordning, och Tullen övervakar att kraven uppnås i samband med import.

Tullen övervakar produktsäkerheten för produkter som importeras i kommersiellt syfte, både från EU och från länder utanför EU. Tullen tar sina stickprov från importörernas lager baserat på riskbedömningar innan partierna hamnar till försäljning. Produkter som redan saluförs i Finland övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Beställningar som finländska konsumenter gör via nätbutiker omfattas inte av myndigheternas tillsyn.


Bilder till meddelandet (Aku Häyrynen / Tull)

Mediemeddelande