Hoppa till innehåll

Nytt meddelandegränssnitt för kunder som använder transiteringsgarantier

Utgivningsdatum 4.5.2023 10.00 | Publicerad på svenska 11.5.2023 kl. 16.04
Pressmeddelande

I och med ändringarna i EU:s tullagstiftning förändras tulldeklareringen stegvis åren 2019‒2025. I Finland tas nya transiteringsdeklarationer i bruk i september 2023. Avsikten är att fr.o.m. den 1 december 2023 erbjuda kunder som använder transiteringsgarantier ett meddelandegränssnitt via vilket nya meddelanden gällande garantier kan skickas till Tullen.

Nytt meddelandegränssnitt för transiteringsgarantier

I framtiden kan innehavare av transiteringsgarantier till Tullen med meddelanden skicka frågor om reserveringsläget för transiteringsgarantier samt andra begäranden gällande transiteringsgarantin. Garantimeddelanden kan användas i fråga om samlad garanti vid transitering eller individuell garanti i form av borgensförbindelse (garantityperna 0, 1 och 2). Det är frivilligt att använda dessa nya garantimeddelanden, dvs. det är inte obligatoriskt att ta dem i bruk. Vid sändning av garantimeddelanden kan man inte anlita ett ombud, men meddelanden kan förmedlas till Tullen genom en IT-tjänsteleverantör.

Förfrågningar och begäranden kan inte göras i e-tjänsten. Aktörer kan fortfarande ta kontakt i ärenden gällande reservering av transiteringsgaranti också enligt den nuvarande modellen per e-post till Tullen.

Förfrågningar om reserveringsläget för transiteringsgaranti

I framtiden kan garantiinnehavaren, dvs. den huvudansvarige för transiteringen, fråga om reserveringsläget med ett meddelande om garantiförfrågan (FI034). Förfrågan kan gälla något av följande:

  • uppgifter om enstaka reserveringar (förfrågans omfattning = 1)
  • helhetsläget för reserveringar (förfrågans omfattning = 2)
  • uppgifter om enstaka reserveringar och helhetsläget (förfrågans omfattning = 3)
  • bara aktuella reserveringar och helhetsläget för dem (förfrågans omfattning = 9)
  • bara allmän uppgift om garantin (förfrågans omfattning = 4)

Garantiinnehavarens begäranden om tillträdeskod

Tullen skickar garantiinnehavarens Master-kod till den person som i ansökan om tillstånd till samlad garanti angetts som ansvarig för tullärenden. Med hjälp av Master-koden kan garantiinnehavaren med ett meddelande om tillträdeskod för garanti (FI226)  begära att Tullen lägger till, tar bort eller ändrar tillträdeskoder som är knutna till en samlad garanti. Med meddelandet kan man till exempel begära att en ny tillträdeskod läggs till. I framtiden kan högst tio tillträdeskoder vara i kraft samtidigt. Med meddelandet kan också uppgifter om giltiga tillträdeskoder begäras. 

Begäran om tillträdeskod kan bara användas i fråga om samlad garanti vid transitering (garantityperna 0 och 1). 

Hur ansöka om att bli meddelandekund för garantimeddelanden?

Meddelandebeskrivningarna för garantimeddelanden har publicerats på Tullens webbsida för meddelandebeskrivningar.  

Om du vill bli meddelandekund för garantimeddelanden, ansök om beslut om registrering för meddelandedeklarering i tjänsten Tillstånd och beslut. Om ditt företag redan nu inger tulldeklarationer med meddelanden till Tullklareringssystemet (UTU) eller har ansökt om att bli meddelandekund för transiteringsdeklarationer som ändras i september 2023, ansök om ändring av beslutet om registrering för meddelandedeklarering i tjänsten Tillstånd och beslut. Du kan ansöka om att bli meddelandekund för garantimeddelanden först i början av hösten 2023.

Tullen informerar under sommaren om när ändringsansökan kan skickas och hur kundtestningen av dessa frivilliga meddelanden ordnas.

Mera information:
Ibruktagande av nya transiteringsdeklarationer och meddelanden om garantiförfrågan 2023 (kundmeddelande 21.2.2023)
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering