Hoppa till innehåll

Nya deklarationer för tillfällig lagring i sjö- och flygtrafik hösten 2022

Utgivningsdatum 7.10.2021 9.00
Pressmeddelande

För varor som anländer från flygplatser och hamnar i EU, Schweiz och Norge och som ska tullklareras införs nya deklarationer för tillfällig lagring på hösten 2022. De nya deklarationerna är en del av utvidgningen av Tullens nya tullklareringssystem (UTU). Det är även i fortsättningen transportfirman som ansvarar för ingivandet av deklarationerna vid införsel. Transportfirman kan också anlita ett ombud för detta. Deklarationen kan inges antingen genom direkt meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. Meddelandekunderna kan ta de nya deklarationerna i bruk först när meddelandena har uppdaterats och testats med Tullen.

De nya deklarationerna för tillfällig lagring kommer att ersätta den nuvarande summariska deklarationen för tillfällig lagring (IE344) och den därtill hörande anmälan om uppvisande vid införsel (IE347). 

Deklarationerna med säkerhetsuppgifter för varor som anländer från områden utanför EU (IE315) med tillhörande anmälningar om uppvisande inges fortsättningsvis till Tullens deklarationstjänst för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelanden. Deklarationerna med säkerhetsuppgifter och de tillhörande deklarationerna för införsel och uppvisande förnyas i flygtrafiken år 2023 och i andra transportformer år 2024.

Deklarationerna för varor som anländer till ett tillfälligt lager under ett transiteringsförfarande inges fortsättningsvis enligt nuvarande praxis. De ändras först i samband med förnyelsen av transiteringsdeklarationerna.  

Hur kommer deklarationerna för tillfällig lagring att inges?

Deklarationerna för tillfällig lagring inges efter förnyelsen på följande sätt:

  • En deklaration för tillfällig lagring kan inges 30 dagar innan varorna anländer (deklaration på förhand). En tillhörande anmälan av varors ankomst (tidigare anmälan om uppvisande) inges när varorna anlänt.
  • En kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst inges när varorna anlänt.

Deklarationen för tillfällig lagring ska inges per lager. Om varor lossas från ett fartyg eller ett flygplan till flera tillfälliga lager ska separata deklarationer för tillfällig lagring inges för dem. 

Nya funktionaliteter för innehavare av tillstånd till tillfälligt lager

I och med förnyelsen införs nya funktionaliteter vid deklareringen.

Om innehavaren av tillståndet till tillfälligt lager är meddelandekund och inte själv ingett deklarationen för tillfällig lagring, får lagerhavaren från Tullen ett nytt meddelande ”Varor som anländer till tillfälligt lager”, när varornas ankomst anmälts för lossning till lagret.

Därtill lämnar lagerhavaren i fortsättningen en anmälan om lossningsresultatet bara när hen vid lossningen märker avvikelser från de uppgifter som lämnats i deklarationen för tillfällig lagring. 

Anmälningarna för befordran av varor mellan tillfälliga lager förnyas

Tillfälligt lagrade varor kan befordras mellan tillfälliga lager om lagerhavarens tillstånd tillåter det. Tillståndet till befordran ska innehas av det avsändande lagret. Befordran av varor ska ske inom tidsfristen för tillfällig lagring, dvs. inom 90 dygn. Beräkningen av tidsfristen börjar från anmälan av varornas ankomst.

När de nya deklarationerna för tillfällig lagring börjar användas ska även befordringarna anmälas elektroniskt till Tullen via Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. För närvarande anmäls befordringarna till Tullen med en Excel-tabell.
Anmälningar som ska lämnas vid befordran av varor mellan tillfälliga lager:

  • Innehavaren av det avsändande tillfälliga lagret avger en anmälan om planerad befordran, innan varorna befordras. 
  • Lagerhavaren som tar emot varorna inger en deklaration för tillfällig lagring efter befordran, när varorna kommer till lagret. 
  • Lagerhavaren som avsänt varorna avger en anmälan om avslutad befordran, när varorna tagits emot i det andra lagret. 

Mera information:
UCC(at)tulli.fi
Ny deklaration för tillfällig lagring vid sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021 (Kundmeddelande 24.8.2020)
Förnyandet av deklarationen för tillfällig lagring vid sjö- och flygtrafik skjuts upp till år 2022 (Kundmeddelande 21.1.2021)
En del av tulldeklarationernas förnyelser skjuts fram till hösten 2022 (Kundmeddelande 30.6.2021)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering